Om bij ons te kunnen gokken moet je eerst een account aanmaken door op de knop 'Registreren' te klikken en alle stappen van het registratieproces succesvol doorlopen. Daarnaast dien je deze algemene voorwaarden te lezen en daarmee akkoord te gaan voordat je van onze Diensten (zoals hierna gedefinieerd) gebruik kan en mag maken.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27.09.2023 en kunnen worden opgeslagen door HIER te klikken.

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen de Spelregels en Bonusvoorwaarden.

 

1.2 Betnation:  Smart Gaming B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens handelend onder de naam Betnation, de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit, kantoorhoudende aan Thailandlaan 6, 1432 DJ te Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.3 BSN: Burgerservicenummer.

 

1.4 Bonusvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden bonussen, promoties en/of speciale aanbiedingen.

 

1.5 CRUKS: Centraal register uitsluiting kansspelen; een register voor mensen die (tijdelijk) niet willen of mogen gokken.

 

1.6 Diensten: de door Betnation aangeboden kansspelen.

 

1.7 Interventies: zijn maatregelen die door Betnation worden getroffen en ingrijpen in het speelgedrag van Spelers om onmatige deelname en kansspelverslaving zo veel mogelijk te voorkomen.

 

1.8 Minderjarigen: zijn personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.9 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.10 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.11 Spelersrekening: definieert de door Betnation in het spelsysteem op naam van een speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die Speler.

 

1.12 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een Speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.13 Spelregels: de individuele regels die van toepassing zijn op de Diensten.

 

1.14 Winst: een positief brutoresultaat behaald met deelname aan de Diensten.

 

1.15 Spelers: zijn natuurlijke personen die het volledige onboarding-, identificatie- en verificatieproces zoals gehanteerd en uitgevoerd door Betnation succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

  

1.16 Tegenrekening: betekent de op naam van een speler bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.17 Transacties: Transacties omvatten iedere financiële actie tussen de speler en Betnation (stortingen, opnames, deelname).

 

1.18 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Betnation alsook de uitvoering en het gebruik daarvan, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Betnation van de hand gewezen.

 

2.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd door middel van een bericht. De Speler gaat akkoord met de wijziging(en) door acceptatie daarvan of (automatisch) met het in stand houden van de Spelersaccount en/of het gebruik maken van de Diensten na de aangekondigde datum van inwerkingtreding. Indien de Speler niet akkoord wenst te gaan met de wijziging(en) is de Speler gerechtigd om de Spelersaccount te beëindigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 3. Privacy

 

3.1 Betnation verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

 

Artikel 4. Registratie & Identificatie

 

4.1 Betnation accepteert enkel natuurlijke personen als speler, er worden geen spelersrekeningen geopend of aangehouden op zakelijke entiteiten. De volgende natuurlijke personen worden niet geaccepteerd als speler:

 1. Personen die op een sanctielijst staan (Sanctiewet 1977);
 2. Minderjarigen;
 3. Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;
 4. Werknemers van Betnation;
 5. Personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

 

4.2 Om zich te registreren moeten de volgende gegevens verstrekt worden, zoals vermeld op het betreffende identiteitsbewijs:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Woonadres;
 6. E-mailadres;
 7. Indien van toepassing: BSN (na registratie van de Speler wordt deze direct vernietigd, tenzij de wet anders bepaalt);
 8. Telefoonnummer;
 9. IBAN-nummer en de tenaamstelling;
 10. Datum, nummer en plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

 

Betnation heeft BSN nodig om te controleren of je staat ingeschreven in CRUKS.

 

4.3 Door je te registreren als Speler verklaar en garandeer je tegenover Betnation:

 1. Dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden; en
 2. Dat je kennis hebt genomen van het verslavingspreventiebeleid, de informatie m.b.t. verantwoord speelgedrag, de in Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp, de mogelijkheden om je uit te sluiten van deelname, het privacy statement van Betnation, beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme; en
 3. Dat je naast hetgeen is opgenomen onder punt 2. hiervoor ook bekend bent met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van (online) kansspelen; en
 4. Dat je je uitsluitend vanuit Nederland registreert en vanuit Nederland zal inloggen.

 

4.4 Registratie van de Speler vindt alleen plaats nadat de volgende stappen succesvol doorlopen zijn, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt:

 1. Identificatie en verificatie van de identiteit door een door Betnation aangewezen derde partij;
 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Het vaststellen dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is;
 4. Het valideren van de Tegenrekening;
 5. De bevestiging van CRUKS dat de Speler daarin niet is opgenomen;
 6. De sanctiescreening;
 7. Het vaststellen van de limieten van de Speler:
  • De maximale stortingen op de Spelersrekening per dag, week of maand;
  • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
  • Het maximale tegoed op de Spelersrekening;
 8. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 Spelers die om welke reden dan ook afwijken van laagrisico-spelers ondergaan vormen van verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Betnation ook de bron van de middelen van de Speler onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;
 2. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren;
 3. Indien van toepassing: vanwege door Betnation zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Betnation behoudt zich te allen tijde het recht om een persoon niet als Speler in te schrijven, onder andere (maar niet beperkt daartoe) wanneer Betnation weet of vermoedt dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler voldoet en/of duidelijk is dat hij of zij inbreuk zal (gaan) maken op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Spelers

 

5.1 Naast de verplichtingen die gelden voor registratie & legitimatie (Artikel 4), gelden de volgende verplichtingen voor de Spelers, hetgeen je dus tegenover Betnation verklaart en garandeert:  

 1. Je bent niet Minderjarig;
 2. Je bent handelingsbekwaam;
 3. Je staat niet onder bewind of curatele, bent niet failliet, verkeert niet in (voorlopige) surseance van betaling en de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) is niet op jou van toepassing verklaard;
 4. Je speelt maar onder één Spelersaccount, welke uitsluitend in jouw eigen naam geregistreerd is;
 5. Je speelt alleen voor jezelf, niet voor of ten behoeve van anderen;
 6. Je speelt alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor beroepsdoeleinden;
 7. Je speelt niet op meerdere apparaten tegelijk;
 8. Je speelt uitsluitend op onze website en het Platform als je woonachtig bent in Nederland;
 9. Je deelt geen inloggegevens met anderen;
 10. Je mag je Spelersrekening niet verkopen of overdragen;
 11. Je maakt geen misbruik van (technische) fouten en/of storingen in of van de Diensten of het Platform. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 12. Je gebruikt je Spelersrekening niet voor witwaspraktijken en/of voor het financieren van terrorisme en het is daarbij niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden;
 13. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je Spelersaccount;
 14. Je verklaart dat alle bankrekeningen en creditcards die je gebruikt voor je Transacties van jou zijn en op jouw naam staan en dat geen geld afkomstig is van frauduleuze of andere ongeoorloofde middelen of activiteiten;
 15. De communicatie tussen jou en Betnation is strikt vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en het imago van Betnation hiermee of daardoor schaden;
 16. Je gebruikt de Diensten van Betnation, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet, uitsluitend conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 17. Door gebruik te maken van de diensten van Betnation, ga je ermee akkoord dat tegengestelde weddenschappen, samenspanning en valsspelen strikt verboden zijn omdat ze eerlijk spel in gevaar brengen. We maken gebruik van geavanceerde tools om verdachte activiteiten te detecteren en moedigen snelle rapportage aan. Overtredingen zullen leiden tot ernstige gevolgen, waaronder het sluiten van je account en mogelijke juridische stappen. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen.

 

 

Artikel 6. Aanmeldingen

 

6.1 Bij elke aanmelding van de Speler controleert Betnation of de Speler niet in het CRUKS is opgenomen.

 

6.2 In het geval dat CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd, dan geldt het volgende:

 1. Betnation informeert de Kansspelautoriteit van de storing;
 2. Betnation raadpleegt CRUKS nadat de storing is opgeheven;
 3. Indien van toepassing: beëindigt Betnation de toegang van de tijdens de storing aangemelde Speler.

 

 

Artikel 7. Schorsing & Beëindiging

 

7.1 Betnation heeft het recht om de Diensten en dus de toegang daartoe door of voor een Speler op te schorten en/of te beëindigen (ter keuze van Betnation):

 1. Op verzoek van de Speler, via [email protected];
 2. Als is vastgesteld dat de speler uitgesloten dient te zijn van deelname aan de door ons georganiseerde kansspelen vanwege buitensporige deelname of kansspelverslaving;
 3. Bij grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin des woords) tegenover medewerkers van het Betnation of andere Spelers, zoals bedreigingen via de chat, telefoon of email;
 4. Als de Speler na registratie op een sanctielijst terecht is gekomen en Betnation dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler;
 5. Wanneer de Speler niet (langer) voldoet aan en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, meer specifiek (maar niet beperkt daartoe) het bepaalde in artikelen 4.1, 4.3, 4.4 en 5, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt.
 6. Als is vastgesteld dat de speler vals speelt en/of samenspanning of manipulatie van spelresultaten.

 

7.2 Als Betnation een Speler de toegang opschort of beëindigt op grond van het bepaalde in artikel 7.1 of een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, dan behoudt Betnation zich het recht voor om de of alle Spelersaccount(s) te blokkeren. In de periode dat er sprake was strijd met het bepaalde in artikel 7.1 en/of van meerdere Spelersaccounts, kunnen Winsten door Betnation worden teruggevorderd.

 

7.3 Betnation is gerechtigd om Spelersaccounts die, ongeacht de reden daarvoor, voor een periode van 6 maanden geblokkeerd of geschorst zijn na het verloop van die periode per direct te beëindigen.

 

7.4 Bij beëindiging van een account schakelt Betnation de toegang tot de Diensten, het Platform en de mogelijkheid om in te loggen op het Spelersaccount uit.

 

 

Artikel 8. Transacties & Kosten

 

8.1 Als speler van Betnation.nl betaal je géén belasting over gewonnen bedragen.

 

8.2 Transacties tussen Betnation en de Speler worden alleen gedaan via het Spelersaccount. Betnation betaald geen rente over het saldo op het Spelersaccount.

 

8.3 Betnation staat enkel betaalinstrumenten toe die afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening.

 

8.4 Betnation crediteert de Spelersrekening uitsluitend met geldmiddelen die:

 1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van die Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;
 2. Voortkomen uit een correctie op eerdere verliezen van de Speler;
 3. Voortkomen uit Winst.

 

8.5 Betnation crediteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten overschrijdt;
 2. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst.

 

8.6 Betnation debiteert de Spelersrekening alleen:

 1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler (automatisch indien het maximale tegoed op de Spelersrekening overschreden wordt);
 2. Bij deelname van de Speler aan de Diensten;
 3. Ten gunste van de betaalrekening van Betnation, nadat de Spelersrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

 

8.7 Betnation debiteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler onvoldoende tegoed op de Spelersaccount heeft staan;
 2. Indien de Speler nog geen 70% (zeventig procent) van de gedane stortingen heeft ingezet door deelname aan de Diensten op het Platform;
 3. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst op grond van het bepaalde in artikel 7.1, met uitzondering van lid 1;
 4. Indien het Spelersaccount op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

 

8.8 Betnation garandeert middels een Stichting Derden dat het geld op de Spelersrekening te allen tijde kan worden uitbetaald met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 

 

Artikel 9. Klantenservice & Klachtenprocedure

 

9.1 De Klantenservice is 24/7 bereikbaar in zowel Nederlandse als Engelse taal via:

 1. Telefoon: 0297 799 502
 2. E-mail: [email protected]
 3. Chat: via het Platform

 

9.2 De Klantenservice is verantwoordelijk voor:

 1. Het wijzigen van Spelersaccounts;
 2. Informatievoorziening met betrekking tot het Platform en de Diensten;
 3. Het behandelen en in behandeling nemen van klachten conform wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden;
 4. Zonder enige afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een Speler op dit gebied: het herkennen van signalen die wijzen op risico’s op kansspelverslaving.

 

9.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice via [email protected]. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen. Daarbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

 1. De datum van de klacht;
 2. Contactgegevens reclamant;
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.

 

9.4. De klantenservice zal klachten, afhankelijk van hun aard, binnen 8 weken na ontvangst afhandelen. De uitkomst zal schriftelijk worden medegedeeld met de reclamant.

 

Artikel 10. Spelersaccounts en sluiting daarvan

 

10.1 Je kunt te allen tijde je Spelersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Het sluiten van je Spelersaccount is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen.

 

10.2 Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je Spelersaccount te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan deze Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

 

10.3 Mocht je echter de mogelijkheid om in de (nabije) toekomst weer te kunnen gokken open willen houden, dan kan je je Spelersaccount het beste tijdelijk schorsen door een zogenaamde time-out in te stellen. Je kunt dit zelf doet in je accountinstellingen en kunt kiezen voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Mocht je een andere periode in willen stellen, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

10.4 Een Spelersaccount wordt automatisch als inactief geclassificeerd zodra er niet ingelogd of uitgelogd is gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

 

10.5 Zodra je Spelersaccount als inactief is geclassificeerd (door beëindiging daarvan of anderszins) zullen wij het eventuele speeltegoed op de Spelersrekening storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het Spelersaccount sluiten. 30 dagen voordat je Spelersaccount inactief wordt zullen we hierover contact met je opnemen.

 

 

Artikel 11. Bonusvoorwaarden en Spelregels

 

11.1 Alle aangeboden bonussen, promoties en speciale aanbiedingen zijn onderhevig aan Bonusvoorwaarden. De Bonusvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en kan HIER je vinden.

 

11.2 Bonussen, promoties en speciale aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan additionele en specifieke bonusvoorwaarden. Deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden worden beschikbaar gesteld op de webpagina van de betreffende bonus, promotie of speciale aanbieding en dienen uitdrukkelijk te worden aanvaard door de Speler alvorens de bonus, promotie of speciale aanbieding wordt toegekend. Een bonus, promotie of speciale aanbieding wordt alleen uitbetaald als volledig aan deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden is voldaan.

 

11.3 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn er op bepaalde Diensten Spelregels van toepassing, zoals bijvoorbeeld de “Regels voor sportweddenschappen” die aanvullend op deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op sportweddenschappen. Ook deze Spelregels dien je te lezen en je dient daarmee expliciet akkoord te gaan voordat je van die Diensten gebruik kan en mag maken.

 

11.4 Betnation behoudt zich het recht voor om opnames te weigeren, bonusgelden en/of eventuele gerelateerde Winsten in te houden als een Speler de verstrekte bonus, promotie of speciale aanbieding gebruikt in strijd met de Bonusvoorwaarden, Spelregels en/of de betreffende additionele en specifieke voorwaarden.

 

 

Artikel 12. Verantwoord spelen

 

12.1 Via CRUKS kan een Speler zich vrijwillig uitsluiten van deelname aan kansspelen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

12.2 Indien geen enkele interventie effect heeft op het problematische spelgedrag van een Speler, dan kan hij/zij onvrijwillig worden ingeschreven in CRUKS en heeft hij/zij geen toegang meer tot de Diensten van Betnation of enig kansspelaanbod.

 

12.3 Een Speler kan op elk moment de limieten van zijn spelgedrag wijzigen, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Een verlaging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal onmiddellijk in werking treden;
 2. Een verhoging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal na tenminste een week in werking treden.

 

12.4 Betnation is gerechtigd om eenzijdig de limieten van het spelgedrag van Spelers te wijzigen, zoals de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening en/of de (overige) speellimieten van Spelers. Betnation zal dit hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend om die reden(en), doen ter bescherming van de belangen van de Speler in het kader van verantwoord spelen.

 

12.5 Voor meer informatie met betrekking tot het Verantwoord Spelen wordt verwezen naar de Verantwoord Spelen pagina, die je HIER kunt raadplegen.

 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 

13.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot het Platform berusten bij Betnation. De inhoud van de websitepagina's zijn onderhevig aan copyright © en database rechten op naam van Betnation.

 

13.2 Het copyright en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op en/of van het Platform, inclusief alle tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links, behoort toe aan ons en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen zonder onze schriftelijke toestemming. De registratie van de Speler en het gebruik van het Platform geeft geen enkel recht op het (intellectuele) eigendom op en/of van het Platform.

 

13.3 Je stemt ermee in om geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het Platform, pagina’s op de website of de content in de gaten te houden. Elke ongeoorloofde handeling kan tot vervolging leiden. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Platform te reverse-engineeren of te proberen de broncode of andere informatie te gebruiken ten nadele van Betnation.

 

13.4 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Betnation. 

 

13.5 Aan Betnation gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (13) van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 14. Storingen

 

14.1 Betnation doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Betnation is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen in het spel;
 2. Betnation is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

14.2 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betnation, dan geldt het volgende:

 1. Betnation zal de Speler via de interface op de hoogte stellen;
 2. De inzet van de Speler zal worden teruggestort.

Eventuele vergoedingen worden vrijwel altijd binnen 72 uur gegeven.

 

14.3 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van een Speler, dan geldt het volgende: de inzet van de Speler zal niet worden teruggestort.

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

15.1 Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan de op onze website en via het Platform aangeboden Diensten. Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Betnation garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

15.2 Betnation aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Betnation;
 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;
 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount, waaronder expliciet begrepen (maar niet beperkt daartoe) handelen in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 4. Schade als gevolg van faillissement van Betnation gelieerde derden;
 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

15.3 Indien en voor zover Betnation toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je tijdig te klagen en een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Betnation. Deze termijn hangt samen met de bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens van de Speler, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Betnation niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Betnation aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

15.4 Je gaat ermee akkoord dat je Betnation vrijwaart voor enige kosten, verliezen, schade, claims en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan door jouw gebruik van onze website, het Platform en/of de Diensten.

 

15.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van, en vrijwaringen tegen aansprakelijkheid gelden niet voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Betnation.

 

 

Artikel 16. Vergunning

 

16.1 Betnation heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit met nummer 1949/01.272.482 afgegeven op 13 september 2022.

 

 

Artikel 17. Overige en afsluitende bepalingen

 

17.1 Het is een Speler niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betnation. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

17.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Diensten en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Indien een Speler een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren, dan is hij/zij gerechtigd om deze Overeenkomst met Betnation te beëindigen. Betnation is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Betnation verstrekte Vergunning.

 

17.3 Indien Betnation geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betnation afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

17.4 Door het gebruik van de Diensten krijgt Betnation ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken. Betnation heeft hiervoor geen schriftelijke toestemming nodig van Spelers.

 

17.5 Op deze Algemene Voorwaarden, het Platform en de Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam.

 Om bij ons te kunnen gokken moet je eerst een account aanmaken door op de knop 'Registreren' te klikken en alle stappen van het registratieproces succesvol doorlopen. Daarnaast dien je deze algemene voorwaarden te lezen en daarmee akkoord te gaan voordat je van onze Diensten (zoals hierna gedefinieerd) gebruik kan en mag maken.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27.09.2023 en kunnen worden opgeslagen door HIER te klikken.

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen de Spelregels en Bonusvoorwaarden.

 

1.2 Betnation:  Smart Gaming B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens handelend onder de naam Betnation, de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit, kantoorhoudende aan Thailandlaan 6, 1432 DJ te Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.3 BSN: Burgerservicenummer.

 

1.4 Bonusvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden bonussen, promoties en/of speciale aanbiedingen.

 

1.5 CRUKS: Centraal register uitsluiting kansspelen; een register voor mensen die (tijdelijk) niet willen of mogen gokken.

 

1.6 Diensten: de door Betnation aangeboden kansspelen.

 

1.7 Interventies: zijn maatregelen die door Betnation worden getroffen en ingrijpen in het speelgedrag van Spelers om onmatige deelname en kansspelverslaving zo veel mogelijk te voorkomen.

 

1.8 Minderjarigen: zijn personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.9 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.10 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.11 Spelersrekening: definieert de door Betnation in het spelsysteem op naam van een speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die Speler.

 

1.12 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een Speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.13 Spelregels: de individuele regels die van toepassing zijn op de Diensten.

 

1.14 Winst: een positief brutoresultaat behaald met deelname aan de Diensten.

 

1.15 Spelers: zijn natuurlijke personen die het volledige onboarding-, identificatie- en verificatieproces zoals gehanteerd en uitgevoerd door Betnation succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

  

1.16 Tegenrekening: betekent de op naam van een speler bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.17 Transacties: Transacties omvatten iedere financiële actie tussen de speler en Betnation (stortingen, opnames, deelname).

 

1.18 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Betnation alsook de uitvoering en het gebruik daarvan, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Betnation van de hand gewezen.

 

2.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd door middel van een bericht. De Speler gaat akkoord met de wijziging(en) door acceptatie daarvan of (automatisch) met het in stand houden van de Spelersaccount en/of het gebruik maken van de Diensten na de aangekondigde datum van inwerkingtreding. Indien de Speler niet akkoord wenst te gaan met de wijziging(en) is de Speler gerechtigd om de Spelersaccount te beëindigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 3. Privacy

 

3.1 Betnation verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

 

Artikel 4. Registratie & Identificatie

 

4.1 Betnation accepteert enkel natuurlijke personen als speler, er worden geen spelersrekeningen geopend of aangehouden op zakelijke entiteiten. De volgende natuurlijke personen worden niet geaccepteerd als speler:

 1. Personen die op een sanctielijst staan (Sanctiewet 1977);
 2. Minderjarigen;
 3. Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;
 4. Werknemers van Betnation;
 5. Personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

 

4.2 Om zich te registreren moeten de volgende gegevens verstrekt worden, zoals vermeld op het betreffende identiteitsbewijs:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Woonadres;
 6. E-mailadres;
 7. Indien van toepassing: BSN (na registratie van de Speler wordt deze direct vernietigd, tenzij de wet anders bepaalt);
 8. Telefoonnummer;
 9. IBAN-nummer en de tenaamstelling;
 10. Datum, nummer en plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

 

Betnation heeft BSN nodig om te controleren of je staat ingeschreven in CRUKS.

 

4.3 Door je te registreren als Speler verklaar en garandeer je tegenover Betnation:

 1. Dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden; en
 2. Dat je kennis hebt genomen van het verslavingspreventiebeleid, de informatie m.b.t. verantwoord speelgedrag, de in Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp, de mogelijkheden om je uit te sluiten van deelname, het privacy statement van Betnation, beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme; en
 3. Dat je naast hetgeen is opgenomen onder punt 2. hiervoor ook bekend bent met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van (online) kansspelen; en
 4. Dat je je uitsluitend vanuit Nederland registreert en vanuit Nederland zal inloggen.

 

4.4 Registratie van de Speler vindt alleen plaats nadat de volgende stappen succesvol doorlopen zijn, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt:

 1. Identificatie en verificatie van de identiteit door een door Betnation aangewezen derde partij;
 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Het vaststellen dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is;
 4. Het valideren van de Tegenrekening;
 5. De bevestiging van CRUKS dat de Speler daarin niet is opgenomen;
 6. De sanctiescreening;
 7. Het vaststellen van de limieten van de Speler:
  • De maximale stortingen op de Spelersrekening per dag, week of maand;
  • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
  • Het maximale tegoed op de Spelersrekening;
 8. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 Spelers die om welke reden dan ook afwijken van laagrisico-spelers ondergaan vormen van verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Betnation ook de bron van de middelen van de Speler onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;
 2. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren;
 3. Indien van toepassing: vanwege door Betnation zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Betnation behoudt zich te allen tijde het recht om een persoon niet als Speler in te schrijven, onder andere (maar niet beperkt daartoe) wanneer Betnation weet of vermoedt dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler voldoet en/of duidelijk is dat hij of zij inbreuk zal (gaan) maken op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Spelers

 

5.1 Naast de verplichtingen die gelden voor registratie & legitimatie (Artikel 4), gelden de volgende verplichtingen voor de Spelers, hetgeen je dus tegenover Betnation verklaart en garandeert:  

 1. Je bent niet Minderjarig;
 2. Je bent handelingsbekwaam;
 3. Je staat niet onder bewind of curatele, bent niet failliet, verkeert niet in (voorlopige) surseance van betaling en de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) is niet op jou van toepassing verklaard;
 4. Je speelt maar onder één Spelersaccount, welke uitsluitend in jouw eigen naam geregistreerd is;
 5. Je speelt alleen voor jezelf, niet voor of ten behoeve van anderen;
 6. Je speelt alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor beroepsdoeleinden;
 7. Je speelt niet op meerdere apparaten tegelijk;
 8. Je speelt uitsluitend op onze website en het Platform als je woonachtig bent in Nederland;
 9. Je deelt geen inloggegevens met anderen;
 10. Je mag je Spelersrekening niet verkopen of overdragen;
 11. Je maakt geen misbruik van (technische) fouten en/of storingen in of van de Diensten of het Platform. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 12. Je gebruikt je Spelersrekening niet voor witwaspraktijken en/of voor het financieren van terrorisme en het is daarbij niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden;
 13. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je Spelersaccount;
 14. Je verklaart dat alle bankrekeningen en creditcards die je gebruikt voor je Transacties van jou zijn en op jouw naam staan en dat geen geld afkomstig is van frauduleuze of andere ongeoorloofde middelen of activiteiten;
 15. De communicatie tussen jou en Betnation is strikt vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en het imago van Betnation hiermee of daardoor schaden;
 16. Je gebruikt de Diensten van Betnation, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet, uitsluitend conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 17. Door gebruik te maken van de diensten van Betnation, ga je ermee akkoord dat tegengestelde weddenschappen, samenspanning en valsspelen strikt verboden zijn omdat ze eerlijk spel in gevaar brengen. We maken gebruik van geavanceerde tools om verdachte activiteiten te detecteren en moedigen snelle rapportage aan. Overtredingen zullen leiden tot ernstige gevolgen, waaronder het sluiten van je account en mogelijke juridische stappen. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen.

 

 

Artikel 6. Aanmeldingen

 

6.1 Bij elke aanmelding van de Speler controleert Betnation of de Speler niet in het CRUKS is opgenomen.

 

6.2 In het geval dat CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd, dan geldt het volgende:

 1. Betnation informeert de Kansspelautoriteit van de storing;
 2. Betnation raadpleegt CRUKS nadat de storing is opgeheven;
 3. Indien van toepassing: beëindigt Betnation de toegang van de tijdens de storing aangemelde Speler.

 

 

Artikel 7. Schorsing & Beëindiging

 

7.1 Betnation heeft het recht om de Diensten en dus de toegang daartoe door of voor een Speler op te schorten en/of te beëindigen (ter keuze van Betnation):

 1. Op verzoek van de Speler, via [email protected];
 2. Als is vastgesteld dat de speler uitgesloten dient te zijn van deelname aan de door ons georganiseerde kansspelen vanwege buitensporige deelname of kansspelverslaving;
 3. Bij grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin des woords) tegenover medewerkers van het Betnation of andere Spelers, zoals bedreigingen via de chat, telefoon of email;
 4. Als de Speler na registratie op een sanctielijst terecht is gekomen en Betnation dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler;
 5. Wanneer de Speler niet (langer) voldoet aan en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, meer specifiek (maar niet beperkt daartoe) het bepaalde in artikelen 4.1, 4.3, 4.4 en 5, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt.
 6. Als is vastgesteld dat de speler vals speelt en/of samenspanning of manipulatie van spelresultaten.

 

7.2 Als Betnation een Speler de toegang opschort of beëindigt op grond van het bepaalde in artikel 7.1 of een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, dan behoudt Betnation zich het recht voor om de of alle Spelersaccount(s) te blokkeren. In de periode dat er sprake was strijd met het bepaalde in artikel 7.1 en/of van meerdere Spelersaccounts, kunnen Winsten door Betnation worden teruggevorderd.

 

7.3 Betnation is gerechtigd om Spelersaccounts die, ongeacht de reden daarvoor, voor een periode van 6 maanden geblokkeerd of geschorst zijn na het verloop van die periode per direct te beëindigen.

 

7.4 Bij beëindiging van een account schakelt Betnation de toegang tot de Diensten, het Platform en de mogelijkheid om in te loggen op het Spelersaccount uit.

 

 

Artikel 8. Transacties & Kosten

 

8.1 Als speler van Betnation.nl betaal je géén belasting over gewonnen bedragen.

 

8.2 Transacties tussen Betnation en de Speler worden alleen gedaan via het Spelersaccount. Betnation betaald geen rente over het saldo op het Spelersaccount.

 

8.3 Betnation staat enkel betaalinstrumenten toe die afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening.

 

8.4 Betnation crediteert de Spelersrekening uitsluitend met geldmiddelen die:

 1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van die Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;
 2. Voortkomen uit een correctie op eerdere verliezen van de Speler;
 3. Voortkomen uit Winst.

 

8.5 Betnation crediteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten overschrijdt;
 2. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst.

 

8.6 Betnation debiteert de Spelersrekening alleen:

 1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler (automatisch indien het maximale tegoed op de Spelersrekening overschreden wordt);
 2. Bij deelname van de Speler aan de Diensten;
 3. Ten gunste van de betaalrekening van Betnation, nadat de Spelersrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

 

8.7 Betnation debiteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler onvoldoende tegoed op de Spelersaccount heeft staan;
 2. Indien de Speler nog geen 70% (zeventig procent) van de gedane stortingen heeft ingezet door deelname aan de Diensten op het Platform;
 3. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst op grond van het bepaalde in artikel 7.1, met uitzondering van lid 1;
 4. Indien het Spelersaccount op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

 

8.8 Betnation garandeert middels een Stichting Derden dat het geld op de Spelersrekening te allen tijde kan worden uitbetaald met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 

 

Artikel 9. Klantenservice & Klachtenprocedure

 

9.1 De Klantenservice is 24/7 bereikbaar in zowel Nederlandse als Engelse taal via:

 1. Telefoon: 0297 799 502
 2. E-mail: [email protected]
 3. Chat: via het Platform

 

9.2 De Klantenservice is verantwoordelijk voor:

 1. Het wijzigen van Spelersaccounts;
 2. Informatievoorziening met betrekking tot het Platform en de Diensten;
 3. Het behandelen en in behandeling nemen van klachten conform wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden;
 4. Zonder enige afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een Speler op dit gebied: het herkennen van signalen die wijzen op risico’s op kansspelverslaving.

 

9.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice via [email protected]. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen. Daarbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

 1. De datum van de klacht;
 2. Contactgegevens reclamant;
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.

 

9.4. De klantenservice zal klachten, afhankelijk van hun aard, binnen 8 weken na ontvangst afhandelen. De uitkomst zal schriftelijk worden medegedeeld met de reclamant.

 

Artikel 10. Spelersaccounts en sluiting daarvan

 

10.1 Je kunt te allen tijde je Spelersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Het sluiten van je Spelersaccount is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen.

 

10.2 Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je Spelersaccount te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan deze Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

 

10.3 Mocht je echter de mogelijkheid om in de (nabije) toekomst weer te kunnen gokken open willen houden, dan kan je je Spelersaccount het beste tijdelijk schorsen door een zogenaamde time-out in te stellen. Je kunt dit zelf doet in je accountinstellingen en kunt kiezen voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Mocht je een andere periode in willen stellen, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

10.4 Een Spelersaccount wordt automatisch als inactief geclassificeerd zodra er niet ingelogd of uitgelogd is gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

 

10.5 Zodra je Spelersaccount als inactief is geclassificeerd (door beëindiging daarvan of anderszins) zullen wij het eventuele speeltegoed op de Spelersrekening storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het Spelersaccount sluiten. 30 dagen voordat je Spelersaccount inactief wordt zullen we hierover contact met je opnemen.

 

 

Artikel 11. Bonusvoorwaarden en Spelregels

 

11.1 Alle aangeboden bonussen, promoties en speciale aanbiedingen zijn onderhevig aan Bonusvoorwaarden. De Bonusvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en kan HIER je vinden.

 

11.2 Bonussen, promoties en speciale aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan additionele en specifieke bonusvoorwaarden. Deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden worden beschikbaar gesteld op de webpagina van de betreffende bonus, promotie of speciale aanbieding en dienen uitdrukkelijk te worden aanvaard door de Speler alvorens de bonus, promotie of speciale aanbieding wordt toegekend. Een bonus, promotie of speciale aanbieding wordt alleen uitbetaald als volledig aan deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden is voldaan.

 

11.3 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn er op bepaalde Diensten Spelregels van toepassing, zoals bijvoorbeeld de “Regels voor sportweddenschappen” die aanvullend op deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op sportweddenschappen. Ook deze Spelregels dien je te lezen en je dient daarmee expliciet akkoord te gaan voordat je van die Diensten gebruik kan en mag maken.

 

11.4 Betnation behoudt zich het recht voor om opnames te weigeren, bonusgelden en/of eventuele gerelateerde Winsten in te houden als een Speler de verstrekte bonus, promotie of speciale aanbieding gebruikt in strijd met de Bonusvoorwaarden, Spelregels en/of de betreffende additionele en specifieke voorwaarden.

 

 

Artikel 12. Verantwoord spelen

 

12.1 Via CRUKS kan een Speler zich vrijwillig uitsluiten van deelname aan kansspelen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

12.2 Indien geen enkele interventie effect heeft op het problematische spelgedrag van een Speler, dan kan hij/zij onvrijwillig worden ingeschreven in CRUKS en heeft hij/zij geen toegang meer tot de Diensten van Betnation of enig kansspelaanbod.

 

12.3 Een Speler kan op elk moment de limieten van zijn spelgedrag wijzigen, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Een verlaging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal onmiddellijk in werking treden;
 2. Een verhoging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal na tenminste een week in werking treden.

 

12.4 Betnation is gerechtigd om eenzijdig de limieten van het spelgedrag van Spelers te wijzigen, zoals de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening en/of de (overige) speellimieten van Spelers. Betnation zal dit hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend om die reden(en), doen ter bescherming van de belangen van de Speler in het kader van verantwoord spelen.

 

12.5 Voor meer informatie met betrekking tot het Verantwoord Spelen wordt verwezen naar de Verantwoord Spelen pagina, die je HIER kunt raadplegen.

 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 

13.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot het Platform berusten bij Betnation. De inhoud van de websitepagina's zijn onderhevig aan copyright © en database rechten op naam van Betnation.

 

13.2 Het copyright en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op en/of van het Platform, inclusief alle tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links, behoort toe aan ons en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen zonder onze schriftelijke toestemming. De registratie van de Speler en het gebruik van het Platform geeft geen enkel recht op het (intellectuele) eigendom op en/of van het Platform.

 

13.3 Je stemt ermee in om geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het Platform, pagina’s op de website of de content in de gaten te houden. Elke ongeoorloofde handeling kan tot vervolging leiden. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Platform te reverse-engineeren of te proberen de broncode of andere informatie te gebruiken ten nadele van Betnation.

 

13.4 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Betnation. 

 

13.5 Aan Betnation gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (13) van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 14. Storingen

 

14.1 Betnation doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Betnation is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen in het spel;
 2. Betnation is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

14.2 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betnation, dan geldt het volgende:

 1. Betnation zal de Speler via de interface op de hoogte stellen;
 2. De inzet van de Speler zal worden teruggestort.

Eventuele vergoedingen worden vrijwel altijd binnen 72 uur gegeven.

 

14.3 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van een Speler, dan geldt het volgende: de inzet van de Speler zal niet worden teruggestort.

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

15.1 Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan de op onze website en via het Platform aangeboden Diensten. Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Betnation garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

15.2 Betnation aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Betnation;
 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;
 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount, waaronder expliciet begrepen (maar niet beperkt daartoe) handelen in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 4. Schade als gevolg van faillissement van Betnation gelieerde derden;
 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

15.3 Indien en voor zover Betnation toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je tijdig te klagen en een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Betnation. Deze termijn hangt samen met de bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens van de Speler, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Betnation niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Betnation aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

15.4 Je gaat ermee akkoord dat je Betnation vrijwaart voor enige kosten, verliezen, schade, claims en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan door jouw gebruik van onze website, het Platform en/of de Diensten.

 

15.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van, en vrijwaringen tegen aansprakelijkheid gelden niet voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Betnation.

 

 

Artikel 16. Vergunning

 

16.1 Betnation heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit met nummer 1949/01.272.482 afgegeven op 13 september 2022.

 

 

Artikel 17. Overige en afsluitende bepalingen

 

17.1 Het is een Speler niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betnation. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

17.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Diensten en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Indien een Speler een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren, dan is hij/zij gerechtigd om deze Overeenkomst met Betnation te beëindigen. Betnation is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Betnation verstrekte Vergunning.

 

17.3 Indien Betnation geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betnation afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

17.4 Door het gebruik van de Diensten krijgt Betnation ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken. Betnation heeft hiervoor geen schriftelijke toestemming nodig van Spelers.

 

17.5 Op deze Algemene Voorwaarden, het Platform en de Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam.

 


 

 

 

 

Om bij ons te kunnen gokken moet je eerst een account aanmaken door op de knop 'Registreren' te klikken en alle stappen van het registratieproces succesvol doorlopen. Daarnaast dien je deze algemene voorwaarden te lezen en daarmee akkoord te gaan voordat je van onze Diensten (zoals hierna gedefinieerd) gebruik kan en mag maken.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27.09.2023 en kunnen worden opgeslagen door HIER te klikken.

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen de Spelregels en Bonusvoorwaarden.

 

1.2 Betnation:  Smart Gaming B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens handelend onder de naam Betnation, de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit, kantoorhoudende aan Thailandlaan 6, 1432 DJ te Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.3 BSN: Burgerservicenummer.

 

1.4 Bonusvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden bonussen, promoties en/of speciale aanbiedingen.

 

1.5 CRUKS: Centraal register uitsluiting kansspelen; een register voor mensen die (tijdelijk) niet willen of mogen gokken.

 

1.6 Diensten: de door Betnation aangeboden kansspelen.

 

1.7 Interventies: zijn maatregelen die door Betnation worden getroffen en ingrijpen in het speelgedrag van Spelers om onmatige deelname en kansspelverslaving zo veel mogelijk te voorkomen.

 

1.8 Minderjarigen: zijn personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.9 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.10 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.11 Spelersrekening: definieert de door Betnation in het spelsysteem op naam van een speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die Speler.

 

1.12 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een Speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.13 Spelregels: de individuele regels die van toepassing zijn op de Diensten.

 

1.14 Winst: een positief brutoresultaat behaald met deelname aan de Diensten.

 

1.15 Spelers: zijn natuurlijke personen die het volledige onboarding-, identificatie- en verificatieproces zoals gehanteerd en uitgevoerd door Betnation succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

  

1.16 Tegenrekening: betekent de op naam van een speler bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.17 Transacties: Transacties omvatten iedere financiële actie tussen de speler en Betnation (stortingen, opnames, deelname).

 

1.18 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Betnation alsook de uitvoering en het gebruik daarvan, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Betnation van de hand gewezen.

 

2.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd door middel van een bericht. De Speler gaat akkoord met de wijziging(en) door acceptatie daarvan of (automatisch) met het in stand houden van de Spelersaccount en/of het gebruik maken van de Diensten na de aangekondigde datum van inwerkingtreding. Indien de Speler niet akkoord wenst te gaan met de wijziging(en) is de Speler gerechtigd om de Spelersaccount te beëindigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 3. Privacy

 

3.1 Betnation verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

 

Artikel 4. Registratie & Identificatie

 

4.1 Betnation accepteert enkel natuurlijke personen als speler, er worden geen spelersrekeningen geopend of aangehouden op zakelijke entiteiten. De volgende natuurlijke personen worden niet geaccepteerd als speler:

 1. Personen die op een sanctielijst staan (Sanctiewet 1977);
 2. Minderjarigen;
 3. Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;
 4. Werknemers van Betnation;
 5. Personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

 

4.2 Om zich te registreren moeten de volgende gegevens verstrekt worden, zoals vermeld op het betreffende identiteitsbewijs:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Woonadres;
 6. E-mailadres;
 7. Indien van toepassing: BSN (na registratie van de Speler wordt deze direct vernietigd, tenzij de wet anders bepaalt);
 8. Telefoonnummer;
 9. IBAN-nummer en de tenaamstelling;
 10. Datum, nummer en plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

 

Betnation heeft BSN nodig om te controleren of je staat ingeschreven in CRUKS.

 

4.3 Door je te registreren als Speler verklaar en garandeer je tegenover Betnation:

 1. Dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden; en
 2. Dat je kennis hebt genomen van het verslavingspreventiebeleid, de informatie m.b.t. verantwoord speelgedrag, de in Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp, de mogelijkheden om je uit te sluiten van deelname, het privacy statement van Betnation, beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme; en
 3. Dat je naast hetgeen is opgenomen onder punt 2. hiervoor ook bekend bent met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van (online) kansspelen; en
 4. Dat je je uitsluitend vanuit Nederland registreert en vanuit Nederland zal inloggen.

 

4.4 Registratie van de Speler vindt alleen plaats nadat de volgende stappen succesvol doorlopen zijn, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt:

 1. Identificatie en verificatie van de identiteit door een door Betnation aangewezen derde partij;
 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Het vaststellen dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is;
 4. Het valideren van de Tegenrekening;
 5. De bevestiging van CRUKS dat de Speler daarin niet is opgenomen;
 6. De sanctiescreening;
 7. Het vaststellen van de limieten van de Speler:
  • De maximale stortingen op de Spelersrekening per dag, week of maand;
  • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
  • Het maximale tegoed op de Spelersrekening;
 8. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 Spelers die om welke reden dan ook afwijken van laagrisico-spelers ondergaan vormen van verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Betnation ook de bron van de middelen van de Speler onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;
 2. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren;
 3. Indien van toepassing: vanwege door Betnation zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Betnation behoudt zich te allen tijde het recht om een persoon niet als Speler in te schrijven, onder andere (maar niet beperkt daartoe) wanneer Betnation weet of vermoedt dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler voldoet en/of duidelijk is dat hij of zij inbreuk zal (gaan) maken op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Spelers

 

5.1 Naast de verplichtingen die gelden voor registratie & legitimatie (Artikel 4), gelden de volgende verplichtingen voor de Spelers, hetgeen je dus tegenover Betnation verklaart en garandeert:  

 1. Je bent niet Minderjarig;
 2. Je bent handelingsbekwaam;
 3. Je staat niet onder bewind of curatele, bent niet failliet, verkeert niet in (voorlopige) surseance van betaling en de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) is niet op jou van toepassing verklaard;
 4. Je speelt maar onder één Spelersaccount, welke uitsluitend in jouw eigen naam geregistreerd is;
 5. Je speelt alleen voor jezelf, niet voor of ten behoeve van anderen;
 6. Je speelt alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor beroepsdoeleinden;
 7. Je speelt niet op meerdere apparaten tegelijk;
 8. Je speelt uitsluitend op onze website en het Platform als je woonachtig bent in Nederland;
 9. Je deelt geen inloggegevens met anderen;
 10. Je mag je Spelersrekening niet verkopen of overdragen;
 11. Je maakt geen misbruik van (technische) fouten en/of storingen in of van de Diensten of het Platform. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 12. Je gebruikt je Spelersrekening niet voor witwaspraktijken en/of voor het financieren van terrorisme en het is daarbij niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden;
 13. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je Spelersaccount;
 14. Je verklaart dat alle bankrekeningen en creditcards die je gebruikt voor je Transacties van jou zijn en op jouw naam staan en dat geen geld afkomstig is van frauduleuze of andere ongeoorloofde middelen of activiteiten;
 15. De communicatie tussen jou en Betnation is strikt vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en het imago van Betnation hiermee of daardoor schaden;
 16. Je gebruikt de Diensten van Betnation, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet, uitsluitend conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 17. Door gebruik te maken van de diensten van Betnation, ga je ermee akkoord dat tegengestelde weddenschappen, samenspanning en valsspelen strikt verboden zijn omdat ze eerlijk spel in gevaar brengen. We maken gebruik van geavanceerde tools om verdachte activiteiten te detecteren en moedigen snelle rapportage aan. Overtredingen zullen leiden tot ernstige gevolgen, waaronder het sluiten van je account en mogelijke juridische stappen. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen.

 

 

Artikel 6. Aanmeldingen

 

6.1 Bij elke aanmelding van de Speler controleert Betnation of de Speler niet in het CRUKS is opgenomen.

 

6.2 In het geval dat CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd, dan geldt het volgende:

 1. Betnation informeert de Kansspelautoriteit van de storing;
 2. Betnation raadpleegt CRUKS nadat de storing is opgeheven;
 3. Indien van toepassing: beëindigt Betnation de toegang van de tijdens de storing aangemelde Speler.

 

 

Artikel 7. Schorsing & Beëindiging

 

7.1 Betnation heeft het recht om de Diensten en dus de toegang daartoe door of voor een Speler op te schorten en/of te beëindigen (ter keuze van Betnation):

 1. Op verzoek van de Speler, via [email protected];
 2. Als is vastgesteld dat de speler uitgesloten dient te zijn van deelname aan de door ons georganiseerde kansspelen vanwege buitensporige deelname of kansspelverslaving;
 3. Bij grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin des woords) tegenover medewerkers van het Betnation of andere Spelers, zoals bedreigingen via de chat, telefoon of email;
 4. Als de Speler na registratie op een sanctielijst terecht is gekomen en Betnation dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler;
 5. Wanneer de Speler niet (langer) voldoet aan en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, meer specifiek (maar niet beperkt daartoe) het bepaalde in artikelen 4.1, 4.3, 4.4 en 5, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt.
 6. Als is vastgesteld dat de speler vals speelt en/of samenspanning of manipulatie van spelresultaten.

 

7.2 Als Betnation een Speler de toegang opschort of beëindigt op grond van het bepaalde in artikel 7.1 of een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, dan behoudt Betnation zich het recht voor om de of alle Spelersaccount(s) te blokkeren. In de periode dat er sprake was strijd met het bepaalde in artikel 7.1 en/of van meerdere Spelersaccounts, kunnen Winsten door Betnation worden teruggevorderd.

 

7.3 Betnation is gerechtigd om Spelersaccounts die, ongeacht de reden daarvoor, voor een periode van 6 maanden geblokkeerd of geschorst zijn na het verloop van die periode per direct te beëindigen.

 

7.4 Bij beëindiging van een account schakelt Betnation de toegang tot de Diensten, het Platform en de mogelijkheid om in te loggen op het Spelersaccount uit.

 

 

Artikel 8. Transacties & Kosten

 

8.1 Als speler van Betnation.nl betaal je géén belasting over gewonnen bedragen.

 

8.2 Transacties tussen Betnation en de Speler worden alleen gedaan via het Spelersaccount. Betnation betaald geen rente over het saldo op het Spelersaccount.

 

8.3 Betnation staat enkel betaalinstrumenten toe die afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening.

 

8.4 Betnation crediteert de Spelersrekening uitsluitend met geldmiddelen die:

 1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van die Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;
 2. Voortkomen uit een correctie op eerdere verliezen van de Speler;
 3. Voortkomen uit Winst.

 

8.5 Betnation crediteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten overschrijdt;
 2. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst.

 

8.6 Betnation debiteert de Spelersrekening alleen:

 1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler (automatisch indien het maximale tegoed op de Spelersrekening overschreden wordt);
 2. Bij deelname van de Speler aan de Diensten;
 3. Ten gunste van de betaalrekening van Betnation, nadat de Spelersrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

 

8.7 Betnation debiteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler onvoldoende tegoed op de Spelersaccount heeft staan;
 2. Indien de Speler nog geen 70% (zeventig procent) van de gedane stortingen heeft ingezet door deelname aan de Diensten op het Platform;
 3. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst op grond van het bepaalde in artikel 7.1, met uitzondering van lid 1;
 4. Indien het Spelersaccount op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

 

8.8 Betnation garandeert middels een Stichting Derden dat het geld op de Spelersrekening te allen tijde kan worden uitbetaald met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 

 

Artikel 9. Klantenservice & Klachtenprocedure

 

9.1 De Klantenservice is 24/7 bereikbaar in zowel Nederlandse als Engelse taal via:

 1. Telefoon: 0297 799 502
 2. E-mail: [email protected]
 3. Chat: via het Platform

 

9.2 De Klantenservice is verantwoordelijk voor:

 1. Het wijzigen van Spelersaccounts;
 2. Informatievoorziening met betrekking tot het Platform en de Diensten;
 3. Het behandelen en in behandeling nemen van klachten conform wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden;
 4. Zonder enige afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een Speler op dit gebied: het herkennen van signalen die wijzen op risico’s op kansspelverslaving.

 

9.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice via [email protected]. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen. Daarbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

 1. De datum van de klacht;
 2. Contactgegevens reclamant;
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.

 

9.4. De klantenservice zal klachten, afhankelijk van hun aard, binnen 8 weken na ontvangst afhandelen. De uitkomst zal schriftelijk worden medegedeeld met de reclamant.

 

Artikel 10. Spelersaccounts en sluiting daarvan

 

10.1 Je kunt te allen tijde je Spelersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Het sluiten van je Spelersaccount is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen.

 

10.2 Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je Spelersaccount te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan deze Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

 

10.3 Mocht je echter de mogelijkheid om in de (nabije) toekomst weer te kunnen gokken open willen houden, dan kan je je Spelersaccount het beste tijdelijk schorsen door een zogenaamde time-out in te stellen. Je kunt dit zelf doet in je accountinstellingen en kunt kiezen voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Mocht je een andere periode in willen stellen, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

10.4 Een Spelersaccount wordt automatisch als inactief geclassificeerd zodra er niet ingelogd of uitgelogd is gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

 

10.5 Zodra je Spelersaccount als inactief is geclassificeerd (door beëindiging daarvan of anderszins) zullen wij het eventuele speeltegoed op de Spelersrekening storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het Spelersaccount sluiten. 30 dagen voordat je Spelersaccount inactief wordt zullen we hierover contact met je opnemen.

 

 

Artikel 11. Bonusvoorwaarden en Spelregels

 

11.1 Alle aangeboden bonussen, promoties en speciale aanbiedingen zijn onderhevig aan Bonusvoorwaarden. De Bonusvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en kan HIER je vinden.

 

11.2 Bonussen, promoties en speciale aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan additionele en specifieke bonusvoorwaarden. Deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden worden beschikbaar gesteld op de webpagina van de betreffende bonus, promotie of speciale aanbieding en dienen uitdrukkelijk te worden aanvaard door de Speler alvorens de bonus, promotie of speciale aanbieding wordt toegekend. Een bonus, promotie of speciale aanbieding wordt alleen uitbetaald als volledig aan deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden is voldaan.

 

11.3 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn er op bepaalde Diensten Spelregels van toepassing, zoals bijvoorbeeld de “Regels voor sportweddenschappen” die aanvullend op deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op sportweddenschappen. Ook deze Spelregels dien je te lezen en je dient daarmee expliciet akkoord te gaan voordat je van die Diensten gebruik kan en mag maken.

 

11.4 Betnation behoudt zich het recht voor om opnames te weigeren, bonusgelden en/of eventuele gerelateerde Winsten in te houden als een Speler de verstrekte bonus, promotie of speciale aanbieding gebruikt in strijd met de Bonusvoorwaarden, Spelregels en/of de betreffende additionele en specifieke voorwaarden.

 

 

Artikel 12. Verantwoord spelen

 

12.1 Via CRUKS kan een Speler zich vrijwillig uitsluiten van deelname aan kansspelen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

12.2 Indien geen enkele interventie effect heeft op het problematische spelgedrag van een Speler, dan kan hij/zij onvrijwillig worden ingeschreven in CRUKS en heeft hij/zij geen toegang meer tot de Diensten van Betnation of enig kansspelaanbod.

 

12.3 Een Speler kan op elk moment de limieten van zijn spelgedrag wijzigen, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Een verlaging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal onmiddellijk in werking treden;
 2. Een verhoging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal na tenminste een week in werking treden.

 

12.4 Betnation is gerechtigd om eenzijdig de limieten van het spelgedrag van Spelers te wijzigen, zoals de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening en/of de (overige) speellimieten van Spelers. Betnation zal dit hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend om die reden(en), doen ter bescherming van de belangen van de Speler in het kader van verantwoord spelen.

 

12.5 Voor meer informatie met betrekking tot het Verantwoord Spelen wordt verwezen naar de Verantwoord Spelen pagina, die je HIER kunt raadplegen.

 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 

13.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot het Platform berusten bij Betnation. De inhoud van de websitepagina's zijn onderhevig aan copyright © en database rechten op naam van Betnation.

 

13.2 Het copyright en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op en/of van het Platform, inclusief alle tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links, behoort toe aan ons en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen zonder onze schriftelijke toestemming. De registratie van de Speler en het gebruik van het Platform geeft geen enkel recht op het (intellectuele) eigendom op en/of van het Platform.

 

13.3 Je stemt ermee in om geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het Platform, pagina’s op de website of de content in de gaten te houden. Elke ongeoorloofde handeling kan tot vervolging leiden. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Platform te reverse-engineeren of te proberen de broncode of andere informatie te gebruiken ten nadele van Betnation.

 

13.4 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Betnation. 

 

13.5 Aan Betnation gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (13) van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 14. Storingen

 

14.1 Betnation doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Betnation is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen in het spel;
 2. Betnation is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

14.2 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betnation, dan geldt het volgende:

 1. Betnation zal de Speler via de interface op de hoogte stellen;
 2. De inzet van de Speler zal worden teruggestort.

Eventuele vergoedingen worden vrijwel altijd binnen 72 uur gegeven.

 

14.3 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van een Speler, dan geldt het volgende: de inzet van de Speler zal niet worden teruggestort.

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

15.1 Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan de op onze website en via het Platform aangeboden Diensten. Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Betnation garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

15.2 Betnation aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Betnation;
 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;
 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount, waaronder expliciet begrepen (maar niet beperkt daartoe) handelen in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 4. Schade als gevolg van faillissement van Betnation gelieerde derden;
 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

15.3 Indien en voor zover Betnation toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je tijdig te klagen en een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Betnation. Deze termijn hangt samen met de bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens van de Speler, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Betnation niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Betnation aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

15.4 Je gaat ermee akkoord dat je Betnation vrijwaart voor enige kosten, verliezen, schade, claims en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan door jouw gebruik van onze website, het Platform en/of de Diensten.

 

15.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van, en vrijwaringen tegen aansprakelijkheid gelden niet voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Betnation.

 

 

Artikel 16. Vergunning

 

16.1 Betnation heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit met nummer 1949/01.272.482 afgegeven op 13 september 2022.

 

 

Artikel 17. Overige en afsluitende bepalingen

 

17.1 Het is een Speler niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betnation. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

17.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Diensten en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Indien een Speler een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren, dan is hij/zij gerechtigd om deze Overeenkomst met Betnation te beëindigen. Betnation is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Betnation verstrekte Vergunning.

 

17.3 Indien Betnation geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betnation afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

17.4 Door het gebruik van de Diensten krijgt Betnation ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken. Betnation heeft hiervoor geen schriftelijke toestemming nodig van Spelers.

 

17.5 Op deze Algemene Voorwaarden, het Platform en de Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam.