Om bij ons te kunnen spelen moet je eerst een account aanmaken door op de knop 'Registreren' te klikken. Na het invoeren van je e-mailadres en een veilig wachtwoord is het belangrijk om deze Algemene voorwaarden te lezen en indien akkoord, te accepteren.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

1.2 Smart Gaming: beschrijft de entiteit Smart Gaming BV, de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit, kantoorhoudende aan Thailandlaan 6, 1432 DJ te Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.3 BSN: Burgerservicenummer.

 

1.4 CRUKS: Centraal register uitsluiting kansspelen.

 

1.5 Diensten: de door Smart Gaming aangeboden kansspelen.

 

1.6 Interventies: zijn maatregelen als bedoeld in artikel 18 van het Besluit Reclame & Preventie.

 

1.7 Minderjarigen: zijn personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.8 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.9 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.10 Spelersrekening: definieert de door Smart Gaming in het spelsysteem op naam van een speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die speler.

 

1.11 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.12 Winst: een positief brutoresultaat behaald met deelname aan de Diensten.

 

1.13 Spelers: zijn natuurlijke personen die het volledige identificatie- en verificatieproces zoals beschreven in het AML-beleid succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

  

1.14 Tegenrekening: betekent de op naam van een speler bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.15 Transacties: Transacties omvatten iedere financiële actie tussen de speler en Smart Gaming (stortingen, opnames, deelname).

 

1.16 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Smart Gaming alsook de uitvoering en het gebruik daarvan, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Smart Gaming van de hand gewezen.

 

2.2 Smart Gaming behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd. Indien de Speler niet akkoord gaat met dergelijke wijziging(en), wordt het Spelersaccount beëindigd in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Privacy

3.1 Smart Gaming verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

Artikel 4. Registratie & Identificatie

4.1 Smart Gaming accepteert enkel natuurlijke personen als speler, er worden geen spelersrekeningen geopend of aangehouden op zakelijke entiteiten. De volgende natuurlijke personen worden niet geaccepteerd als speler:

 1. Gesanctioneerde personen;
 2. Minderjarigen;
 3. Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;
 4. Werknemers van Smart Gaming;
 5. Personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

 

4.2 Om zich te registreren moeten de volgende gegevens verstrekt worden, zoals vermeld op het betreffende identiteitsbewijs:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Woonadres;
 6. E-mailadres;
 7. Indien van toepassing: BSN (na registratie van de Speler wordt deze direct vernietigd, tenzij de wet anders bepaalt);
 8. Telefoonnummer;
 9. IBAN-nummer en de tenaamstelling;
 10. Datum, nummer en plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

 

Smart Gaming heeft BSN nodig om te controleren of je staat ingeschreven in CRUKS. Een register voor mensen die (tijdelijk) niet willen of mogen gokken.

 

4.3 Door je te registreren als Speler verklaar je het volgende:

 1. Dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden; en
 2. Dat je kennis hebt genomen van het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement van Smart Gaming, beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme; en
 3. Dat je je uitsluitend vanuit Nederland registreert of vanuit Nederland zal inloggen.

 

4.4 Registratie van de Speler vindt alleen plaats na:

 1. Succesvolle identificatie en verificatie via de VerifyMe-oplossing van CDDN.nl;
 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Het vaststellen dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is;
 4. Het valideren van de Tegenrekening;
 5. De bevestiging van CRUKS dat de Speler daarin niet is opgenomen;
 6. De sanctiescreening;
 7. Het vaststellen van de limieten van de Speler:
  • De maximale stortingen op de Spelersrekening per dag, week of maand;
  • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
  • Het maximale tegoed op de Spelersrekening;
 8. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 Spelers die om welke reden dan ook afwijken van laagrisico-spelers ondergaan vormen van verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Smart Gaming ook de bron van de middelen van de Speler onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;
 2. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren;
 3. Indien van toepassing: vanwege door Smart Gaming zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Smart Gaming behoudt zich het recht om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Smart Gaming weet of vermoedt dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler voldoet en/of duidelijk is dat hij of zij inbreuk zal (gaan) maken op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Spelers

5.1 Naast de verplichtingen die gelden voor registratie & legitimatie (Artikel 4), gelden de volgende verplichtingen voor de Spelers:  

 1. Je bent niet Minderjarig;
 2. Je bent handelingsbekwaam;
 3. Je speelt maar onder één Spelersaccount, welke uitsluitend in jouw eigen naam geregistreerd is;
 4. Je speelt alleen voor jezelf, niet voor of ten behoeve van anderen;
 5. Je speelt alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor beroepsdoeleinden;
 6. Je speelt niet op meerdere apparaten tegelijk;
 7. Je deelt geen inloggegevens met anderen;
 8. Je mag je Spelersrekening niet verkopen of overdragen;
 9. Je maakt geen misbruik van technische fouten, Smart Gaming heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 10. Je gebruikt je Spelersrekening niet voor witwaspraktijken en/of voor het financieren van terrorisme en het is daarbij niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden;
 11. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je Spelersaccount;
 12. Je verklaart dat alle bankrekeningen en creditcards die je gebruikt voor je Transacties van jou zijn en op jouw naam staan en dat geen geld afkomstig is van frauduleuze of andere ongeoorloofde middelen of activiteiten;
 13. De communicatie tussen jou en Smart Gaming is strikt vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en het imago van Smart Gaming hiermee of daardoor schaden;
 14. Je gebruikt de Diensten van Smart Gaming, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet, uitsluitend conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6. Aanmeldingen

6.1 Bij elke aanmelding van de Speler controleert Smart Gaming of de Speler niet in het CRUKS is opgenomen.

 

6.2 In het geval dat CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd, dan geldt het volgende:

 1. Smart Gaming informeert de Kansspelautoriteit van de storing;
 2. Smart Gaming raadpleegt CRUKS nadat de storing is opgeheven;
 3. Indien van toepassing: beëindigt Smart Gaming de toegang van de tijdens de storing aangemelde Speler.

 

Artikel 7. Schorsing & Beëindiging

7.1 Smart Gaming heeft het recht om de Diensten en dus de toegang daartoe door of voor een Speler op te schorten en/of te beëindigen (ter keuze van Smart Gaming):

 1. Op verzoek van de Speler, via [email protected];
 2. Als is vastgesteld dat de speler uitgesloten dient te zijn van deelname aan de door ons georganiseerde kansspelen vanwege buitensporige deelname of kansspelverslaving;
 3. Bij grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin des woords) tegenover medewerkers van het Smart Gaming of andere Spelers, zoals bedreigingen via de chat, telefoon of email;
 4. Als de Speler na registratie op een sanctielijst terecht is gekomen en Smart Gaming dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler;
 5. Wanneer de Speler niet (langer) voldoet aan en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, hetgeen uitsluitend door Smart Gaming en/of een door Smart Gaming aangestelde derde partij vastgesteld wordt.

 

7.2 Als een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, dan behoudt Smart Gaming zich het recht voor om alle Spelersaccounts te blokkeren. In de periode dat er sprake was van meerdere Spelersaccounts, kunnen Winsten door Smart Gaming worden teruggevorderd.

  

7.3 Bij beëindiging van een account schakelt Smart Gaming de toegang tot de Diensten, het Platform en de mogelijkheid om in te loggen op het Spelersaccount uit.

 

Artikel 8. Transacties & Kosten

8.1 Als speler van Betnation.nl betaal je géén belasting over gewonnen bedragen.

 

8.2 Transacties tussen Smart Gaming en de Speler worden alleen gedaan via het Spelersaccount. Smart Gaming betaald geen rente over het saldo op het Spelersaccount.

 

8.3 Smart Gaming staat enkel betaalinstrumenten toe die afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening.

 

8.4 Smart Gaming crediteert de Spelersrekening uitsluitend met geldmiddelen die:

 1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van die Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;
 2. Voortkomen uit een correctie op eerdere verliezen van de Speler;
 3. Voortkomen uit Winst.

 

8.5 Smart Gaming crediteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten overschrijdt;
 2. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst.

 

8.6 Smart Gaming debiteert de Spelersrekening alleen:

 1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler;
 2. Bij deelname van de Speler aan de Diensten;
 3. Ten gunste van de betaalrekening van Smart Gaming, nadat de Spelersrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

 

8.7 Smart Gaming debiteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten op zijn saldo overschrijdt;
 2. Indien het Spelersaccount op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

 

8.8 Smart Gaming garandeert middels een Stichting Derden dat het geld op de Spelersrekening te allen tijde kan worden uitbetaald met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 

Artikel 9. Klantenservice & Klachtenprocedure

9.1 De Klantenservice is 24/7 bereikbaar in zowel Nederlandse als Engelse taal via:

 1. Telefoon: 0297 799 502
 2. E-mail: [email protected]
 3. Chat: via het Platform

 

9.2 De Klantenservice is verantwoordelijk voor:

 1. Het wijzigen van Spelersaccounts;
 2. Informatievoorziening met betrekking tot het Platform en de Diensten;
 3. Het behandelen en in behandeling nemen van klachten conform wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden;
 4. Zonder enige afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een Speler op dit gebied: het herkennen van signalen die wijzen op risico’s op kansspelverslaving.

 

9.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice via [email protected]. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen. Daarbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

 1. De datum van de klacht;
 2. Contactgegevens reclamant;
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.

 

9.4. De klantenservice zal klachten, afhankelijk van hun aard, binnen 6 weken na ontvangst afhandelen. De uitkomst zal schriftelijk worden medegedeeld met de reclamant.

 

Artikel 10. Spelersaccounts en sluiting daarvan

10.1 Je kunt te allen tijde je Spelersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Het sluiten van je Spelersaccount is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen.

 

10.2 Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je Spelersaccount te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan deze Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

 

10.3 Mocht je echter de mogelijkheid om in de (nabije) toekomst weer te kunnen spelen open willen houden, dan kan je je Spelersaccount het beste tijdelijk schorsen door een zogenaamde time-out in te stellen. Je kunt dit zelf doet in je accountinstellingen en kunt kiezen voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Mocht je een andere periode in willen stellen, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

10.4 Een Spelersaccount wordt automatisch als inactief geclassificeerd zodra er niet ingelogd of uitgelogd is gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

 

10.5 Zodra je Spelersaccount als inactief is geclassificeerd (door beëindiging daarvan of anderszins) zullen wij het eventuele speeltegoed op de Spelersrekening storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het Spelersaccount sluiten. 30 dagen voordat je Spelersaccount inactief wordt zullen we hierover contact met je opnemen.

 

Artikel 11. Verantwoord spelen

11.1 Via CRUKS kan een Speler zich vrijwillig uitsluiten van deelname aan kansspelen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

11.2 Indien geen enkele interventie effect heeft op het problematische spelgedrag van een Speler, dan kan hij/zij onvrijwillig worden ingeschreven in CRUKS en heeft hij/zij geen toegang meer tot de Diensten van Smart Gaming of enig kansspelaanbod.

 

11.2 Een Speler kan op elk moment de limieten van zijn spelgedrag wijzigen, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Een verlaging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal onmiddellijk in werking treden;
 2. Een verhoging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal na tenminste een week in werking treden.

 

11.3 Voor meer informatie met betrekking tot het Verantwoord Spelen wordt verwezen naar de Verantwoord Spelen pagina.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot het Platform berusten bij Smart Gaming. De inhoud van de websitepagina's zijn onderhevig aan copyright © en database rechten op naam van Smart Gaming.

 

12.2 Het copyright en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op en/of van het Platform, inclusief alle tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links, behoort toe aan ons en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen zonder onze schriftelijke toestemming. De registratie van de Speler en het gebruik van het Platform geeft geen enkel recht op het (intellectuele) eigendom op en/of van het Platform.

 

12.3 Je stemt ermee in om geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het Platform, pagina’s op de website of de content in de gaten te houden. Elke ongeoorloofde handeling kan tot vervolging leiden. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Platform te reverse-engineeren of te proberen de broncode of andere informatie te gebruiken ten nadele van Smart Gaming.

 

12.4 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Smart Gaming. 

 

12.5 Aan Smart Gaming gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (12) van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13. Storingen

13.1 Smart Gaming doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen in het spel;
 2. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

13.2 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Smart Gaming, dan geldt het volgende:

 1. Smart Gaming zal de Speler via de interface op de hoogte stellen;
 2. De inzet van de Speler zal worden teruggestort.

Eventuele vergoedingen worden vrijwel altijd binnen 72 uur gegeven.

 

13.3 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van een Speler, dan geldt het volgende: de inzet van de Speler zal niet worden teruggestort.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan de op onze website en via het Platform aangeboden Diensten. Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Smart Gaming garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

14.2 Smart Gaming aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Smart Gaming;
 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;
 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount;
 4. Schade als gevolg van faillissement van Smart Gaming gelieerde derden;
 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

14.3 Indien en voor zover Smart Gaming toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Smart Gaming. Deze termijn hangt samen met de bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens van de Speler, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Smart Gaming niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Smart Gaming aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

14.4 Je gaat ermee akkoord dat je Smart Gaming vrijwaart voor enige kosten, verliezen, schade, claims en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan door jouw gebruik van onze website, het Platform en/of de Diensten.

 

Artikel 15. Vergunning

15.1 Smart Gaming heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit met nummer 1949/01.272.482 afgegeven op 13 september 2022.

 

Artikel 16. Overige en afsluitende bepalingen

16.1 Het is een Speler niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Gaming. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

16.2 Smart Gaming is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Smart Gaming verstrekte Vergunning.

 

16.3 Indien Smart Gaming geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Smart Gaming afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

16.4 Door het gebruik van de Diensten krijgt Smart Gaming ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken. Smart Gaming heeft hiervoor geen schriftelijke toestemming nodig van Spelers.

 

16.5 Smart Gaming behoudt zich het recht voor om de Diensten en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Indien een Speler een wijziging niet wenst te accepteren, dan dienen ze deze Overeenkomst met Smart Gaming te ontbinden.

 

16.6 Op deze Algemene Voorwaarden, het Platform en de Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam.Om bij ons te kunnen spelen moet je eerst een account aanmaken door op de knop 'Registreren' te klikken. Na het invoeren van je e-mailadres en een veilig wachtwoord is het belangrijk om deze Algemene voorwaarden te lezen en indien akkoord, te accepteren.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

1.2 Smart Gaming: beschrijft de entiteit Smart Gaming BV, de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit, kantoorhoudende aan Thailandlaan 6, 1432 DJ te Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.3 BSN: Burgerservicenummer.

 

1.4 CRUKS: Centraal register uitsluiting kansspelen.

 

1.5 Diensten: de door Smart Gaming aangeboden kansspelen.

 

1.6 Interventies: zijn maatregelen als bedoeld in artikel 18 van het Besluit Reclame & Preventie.

 

1.7 Minderjarigen: zijn personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.8 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.9 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.10 Spelersrekening: definieert de door Smart Gaming in het spelsysteem op naam van een speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die speler.

 

1.11 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.12 Winst: een positief brutoresultaat behaald met deelname aan de Diensten.

 

1.13 Spelers: zijn natuurlijke personen die het volledige identificatie- en verificatieproces zoals beschreven in het AML-beleid succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

  

1.14 Tegenrekening: betekent de op naam van een speler bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.15 Transacties: Transacties omvatten iedere financiële actie tussen de speler en Smart Gaming (stortingen, opnames, deelname).

 

1.16 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Smart Gaming alsook de uitvoering en het gebruik daarvan, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Smart Gaming van de hand gewezen.

 

2.2 Smart Gaming behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd. Indien de Speler niet akkoord gaat met dergelijke wijziging(en), wordt het Spelersaccount beëindigd in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Privacy

3.1 Smart Gaming verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

Artikel 4. Registratie & Identificatie

4.1 Smart Gaming accepteert enkel natuurlijke personen als speler, er worden geen spelersrekeningen geopend of aangehouden op zakelijke entiteiten. De volgende natuurlijke personen worden niet geaccepteerd als speler:

 1. Gesanctioneerde personen;
 2. Minderjarigen;
 3. Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;
 4. Werknemers van Smart Gaming;
 5. Personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

 

4.2 Om zich te registreren moeten de volgende gegevens verstrekt worden, zoals vermeld op het betreffende identiteitsbewijs:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Woonadres;
 6. E-mailadres;
 7. Indien van toepassing: BSN (na registratie van de Speler wordt deze direct vernietigd, tenzij de wet anders bepaalt);
 8. Telefoonnummer;
 9. IBAN-nummer en de tenaamstelling;
 10. Datum, nummer en plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

 

Smart Gaming heeft BSN nodig om te controleren of je staat ingeschreven in CRUKS. Een register voor mensen die (tijdelijk) niet willen of mogen gokken.

 

4.3 Door je te registreren als Speler verklaar je het volgende:

 1. Dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden; en
 2. Dat je kennis hebt genomen van het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement van Smart Gaming, beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme; en
 3. Dat je je uitsluitend vanuit Nederland registreert of vanuit Nederland zal inloggen.

 

4.4 Registratie van de Speler vindt alleen plaats na:

 1. Succesvolle identificatie en verificatie via de VerifyMe-oplossing van CDDN.nl;
 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Het vaststellen dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is;
 4. Het valideren van de Tegenrekening;
 5. De bevestiging van CRUKS dat de Speler daarin niet is opgenomen;
 6. De sanctiescreening;
 7. Het vaststellen van de limieten van de Speler:
  • De maximale stortingen op de Spelersrekening per dag, week of maand;
  • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
  • Het maximale tegoed op de Spelersrekening;
 8. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 Spelers die om welke reden dan ook afwijken van laagrisico-spelers ondergaan vormen van verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Smart Gaming ook de bron van de middelen van de Speler onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;
 2. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren;
 3. Indien van toepassing: vanwege door Smart Gaming zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Smart Gaming behoudt zich het recht om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Smart Gaming weet of vermoedt dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler voldoet en/of duidelijk is dat hij of zij inbreuk zal (gaan) maken op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Spelers

5.1 Naast de verplichtingen die gelden voor registratie & legitimatie (Artikel 4), gelden de volgende verplichtingen voor de Spelers:  

 1. Je bent niet Minderjarig;
 2. Je bent handelingsbekwaam;
 3. Je speelt maar onder één Spelersaccount, welke uitsluitend in jouw eigen naam geregistreerd is;
 4. Je speelt alleen voor jezelf, niet voor of ten behoeve van anderen;
 5. Je speelt alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor beroepsdoeleinden;
 6. Je speelt niet op meerdere apparaten tegelijk;
 7. Je deelt geen inloggegevens met anderen;
 8. Je mag je Spelersrekening niet verkopen of overdragen;
 9. Je maakt geen misbruik van technische fouten, Smart Gaming heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 10. Je gebruikt je Spelersrekening niet voor witwaspraktijken en/of voor het financieren van terrorisme en het is daarbij niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden;
 11. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je Spelersaccount;
 12. Je verklaart dat alle bankrekeningen en creditcards die je gebruikt voor je Transacties van jou zijn en op jouw naam staan en dat geen geld afkomstig is van frauduleuze of andere ongeoorloofde middelen of activiteiten;
 13. De communicatie tussen jou en Smart Gaming is strikt vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en het imago van Smart Gaming hiermee of daardoor schaden;
 14. Je gebruikt de Diensten van Smart Gaming, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet, uitsluitend conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6. Aanmeldingen

6.1 Bij elke aanmelding van de Speler controleert Smart Gaming of de Speler niet in het CRUKS is opgenomen.

 

6.2 In het geval dat CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd, dan geldt het volgende:

 1. Smart Gaming informeert de Kansspelautoriteit van de storing;
 2. Smart Gaming raadpleegt CRUKS nadat de storing is opgeheven;
 3. Indien van toepassing: beëindigt Smart Gaming de toegang van de tijdens de storing aangemelde Speler.

 

Artikel 7. Schorsing & Beëindiging

7.1 Smart Gaming heeft het recht om de Diensten en dus de toegang daartoe door of voor een Speler op te schorten en/of te beëindigen (ter keuze van Smart Gaming):

 1. Op verzoek van de Speler, via [email protected];
 2. Als is vastgesteld dat de speler uitgesloten dient te zijn van deelname aan de door ons georganiseerde kansspelen vanwege buitensporige deelname of kansspelverslaving;
 3. Bij grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin des woords) tegenover medewerkers van het Smart Gaming of andere Spelers, zoals bedreigingen via de chat, telefoon of email;
 4. Als de Speler na registratie op een sanctielijst terecht is gekomen en Smart Gaming dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler;
 5. Wanneer de Speler niet (langer) voldoet aan en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, hetgeen uitsluitend door Smart Gaming en/of een door Smart Gaming aangestelde derde partij vastgesteld wordt.

 

7.2 Als een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, dan behoudt Smart Gaming zich het recht voor om alle Spelersaccounts te blokkeren. In de periode dat er sprake was van meerdere Spelersaccounts, kunnen Winsten door Smart Gaming worden teruggevorderd.

  

7.3 Bij beëindiging van een account schakelt Smart Gaming de toegang tot de Diensten, het Platform en de mogelijkheid om in te loggen op het Spelersaccount uit.

 

Artikel 8. Transacties & Kosten

8.1 Als speler van Betnation.nl betaal je géén belasting over gewonnen bedragen.

 

8.2 Transacties tussen Smart Gaming en de Speler worden alleen gedaan via het Spelersaccount. Smart Gaming betaald geen rente over het saldo op het Spelersaccount.

 

8.3 Smart Gaming staat enkel betaalinstrumenten toe die afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening.

 

8.4 Smart Gaming crediteert de Spelersrekening uitsluitend met geldmiddelen die:

 1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van die Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;
 2. Voortkomen uit een correctie op eerdere verliezen van de Speler;
 3. Voortkomen uit Winst.

 

8.5 Smart Gaming crediteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten overschrijdt;
 2. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst.

 

8.6 Smart Gaming debiteert de Spelersrekening alleen:

 1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler;
 2. Bij deelname van de Speler aan de Diensten;
 3. Ten gunste van de betaalrekening van Smart Gaming, nadat de Spelersrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

 

8.7 Smart Gaming debiteert de Spelersrekening niet:

 1. Indien de Speler daarmee zijn limieten op zijn saldo overschrijdt;
 2. Indien het Spelersaccount op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

 

8.8 Smart Gaming garandeert middels een Stichting Derden dat het geld op de Spelersrekening te allen tijde kan worden uitbetaald met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 

Artikel 9. Klantenservice & Klachtenprocedure

9.1 De Klantenservice is 24/7 bereikbaar in zowel Nederlandse als Engelse taal via:

 1. Telefoon: 0297 799 502
 2. E-mail: [email protected]
 3. Chat: via het Platform

 

9.2 De Klantenservice is verantwoordelijk voor:

 1. Het wijzigen van Spelersaccounts;
 2. Informatievoorziening met betrekking tot het Platform en de Diensten;
 3. Het behandelen en in behandeling nemen van klachten conform wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden;
 4. Zonder enige afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een Speler op dit gebied: het herkennen van signalen die wijzen op risico’s op kansspelverslaving.

 

9.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice via [email protected]. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen. Daarbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

 1. De datum van de klacht;
 2. Contactgegevens reclamant;
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.

 

9.4. De klantenservice zal klachten, afhankelijk van hun aard, binnen 6 weken na ontvangst afhandelen. De uitkomst zal schriftelijk worden medegedeeld met de reclamant.

 

Artikel 10. Spelersaccounts en sluiting daarvan

10.1 Je kunt te allen tijde je Spelersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Het sluiten van je Spelersaccount is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen.

 

10.2 Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je Spelersaccount te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan deze Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

 

10.3 Mocht je echter de mogelijkheid om in de (nabije) toekomst weer te kunnen spelen open willen houden, dan kan je je Spelersaccount het beste tijdelijk schorsen door een zogenaamde time-out in te stellen. Je kunt dit zelf doet in je accountinstellingen en kunt kiezen voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Mocht je een andere periode in willen stellen, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

10.4 Een Spelersaccount wordt automatisch als inactief geclassificeerd zodra er niet ingelogd of uitgelogd is gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

 

10.5 Zodra je Spelersaccount als inactief is geclassificeerd (door beëindiging daarvan of anderszins) zullen wij het eventuele speeltegoed op de Spelersrekening storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het Spelersaccount sluiten. 30 dagen voordat je Spelersaccount inactief wordt zullen we hierover contact met je opnemen.

 

Artikel 11. Verantwoord spelen

11.1 Via CRUKS kan een Speler zich vrijwillig uitsluiten van deelname aan kansspelen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

11.2 Indien geen enkele interventie effect heeft op het problematische spelgedrag van een Speler, dan kan hij/zij onvrijwillig worden ingeschreven in CRUKS en heeft hij/zij geen toegang meer tot de Diensten van Smart Gaming of enig kansspelaanbod.

 

11.2 Een Speler kan op elk moment de limieten van zijn spelgedrag wijzigen, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Een verlaging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal onmiddellijk in werking treden;
 2. Een verhoging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal na tenminste een week in werking treden.

 

11.3 Voor meer informatie met betrekking tot het Verantwoord Spelen wordt verwezen naar de Verantwoord Spelen pagina.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot het Platform berusten bij Smart Gaming. De inhoud van de websitepagina's zijn onderhevig aan copyright © en database rechten op naam van Smart Gaming.

 

12.2 Het copyright en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op en/of van het Platform, inclusief alle tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links, behoort toe aan ons en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen zonder onze schriftelijke toestemming. De registratie van de Speler en het gebruik van het Platform geeft geen enkel recht op het (intellectuele) eigendom op en/of van het Platform.

 

12.3 Je stemt ermee in om geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het Platform, pagina’s op de website of de content in de gaten te houden. Elke ongeoorloofde handeling kan tot vervolging leiden. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Platform te reverse-engineeren of te proberen de broncode of andere informatie te gebruiken ten nadele van Smart Gaming.

 

12.4 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Smart Gaming. 

 

12.5 Aan Smart Gaming gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (12) van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13. Storingen

13.1 Smart Gaming doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen in het spel;
 2. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

13.2 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Smart Gaming, dan geldt het volgende:

 1. Smart Gaming zal de Speler via de interface op de hoogte stellen;
 2. De inzet van de Speler zal worden teruggestort.

Eventuele vergoedingen worden vrijwel altijd binnen 72 uur gegeven.

 

13.3 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van een Speler, dan geldt het volgende: de inzet van de Speler zal niet worden teruggestort.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan de op onze website en via het Platform aangeboden Diensten. Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Smart Gaming garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

14.2 Smart Gaming aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Smart Gaming;
 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;
 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount;
 4. Schade als gevolg van faillissement van Smart Gaming gelieerde derden;
 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

14.3 Indien en voor zover Smart Gaming toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Smart Gaming. Deze termijn hangt samen met de bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens van de Speler, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Smart Gaming niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Smart Gaming aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

14.4 Je gaat ermee akkoord dat je Smart Gaming vrijwaart voor enige kosten, verliezen, schade, claims en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan door jouw gebruik van onze website, het Platform en/of de Diensten.

 

Artikel 15. Vergunning

15.1 Smart Gaming heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit met nummer 1949/01.272.482 afgegeven op 13 september 2022.

 

Artikel 16. Overige en afsluitende bepalingen

16.1 Het is een Speler niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Gaming. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

16.2 Smart Gaming is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Smart Gaming verstrekte Vergunning.

 

16.3 Indien Smart Gaming geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Smart Gaming afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

16.4 Door het gebruik van de Diensten krijgt Smart Gaming ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken. Smart Gaming heeft hiervoor geen schriftelijke toestemming nodig van Spelers.

 

16.5 Smart Gaming behoudt zich het recht voor om de Diensten en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Indien een Speler een wijziging niet wenst te accepteren, dan dienen ze deze Overeenkomst met Smart Gaming te ontbinden.

 

16.6 Op deze Algemene Voorwaarden, het Platform en de Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam.