Om bij ons te kunnen gokken moet je eerst een account aanmaken door op de knop 'Registreren' te klikken en alle stappen van het registratieproces succesvol doorlopen. Daarnaast dien je deze algemene voorwaarden te lezen en daarmee akkoord te gaan voordat je van onze Diensten (zoals hierna gedefinieerd) gebruik kan en mag maken.

 

 

Deze algemene voorwaarden, inclusief de bonusvoorwaarden en de spelregels, zijn voor het laatst gewijzigd op 07.05.2024 en kunnen worden opgeslagen door HIER te klikken.

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen de Spelregels en Bonusvoorwaarden.

 

1.2 Betnation:  Smart Gaming B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens handelend onder de naam Betnation, de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit, kantoorhoudende aan Schenkkade 50, 2595 AR te ‘S-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.3 BSN: Burgerservicenummer.

 

1.4 Bonusvoorwaarden: de (algemene) voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden bonussen, promoties en/of speciale aanbiedingen.

 

1.5 CRUKS: Centraal register uitsluiting kansspelen; een register voor mensen die (tijdelijk) niet willen of mogen gokken.

 

1.6 Diensten: de door Betnation aangeboden kansspelen.

 

1.7 Minderjarigen: zijn personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.8 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.9 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.10 Spelersrekening: definieert de door Betnation in het spelsysteem op naam van een speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die Speler.

 

1.11 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een Speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.12 Spelregels: de individuele regels die van toepassing zijn op de Diensten, waaronder (maar niet beperkt daartoe) de (algemene) voorwaarden voor sportsbook (Zie artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden).

 

1.13 Winst: een positief brutoresultaat behaald met deelname aan de Diensten.

 

1.14 Spelers: zijn natuurlijke personen die het volledige onboarding-, identificatie- en verificatieproces zoals gehanteerd en uitgevoerd door Betnation succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

  

1.15 Tegenrekening: betekent de op naam van een speler bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden bankrekening;

 

1.16 Transacties: Transacties omvatten iedere financiële actie tussen de speler en Betnation (stortingen, opnames, inzetten, deelname).

 

1.17 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

1.18 Professionele sporter: iemand die zijn of haar inkomen verdient door deel te nemen aan sportcompetities en evenementen op het hoogste niveau, vaak via betaalde competities, sponsorcontracten en andere commerciële activiteiten.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Betnation alsook de uitvoering en het gebruik daarvan, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Betnation van de hand gewezen.

 

2.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd door middel van een bericht. De Speler gaat akkoord met de wijziging(en) door acceptatie daarvan of (automatisch) met het in stand houden van de Spelersaccount en/of het gebruik maken van de Diensten na de aangekondigde datum van inwerkingtreding. Indien de Speler niet akkoord wenst te gaan met de wijziging(en) is de Speler gerechtigd om de Spelersaccount te beëindigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 3. Privacy

 

3.1 Betnation verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

 

Artikel 4. Registratie & Identificatie

 

4.1 Betnation accepteert enkel natuurlijke personen als speler, er worden geen spelersrekeningen geopend of aangehouden op zakelijke entiteiten. De volgende natuurlijke personen worden niet geaccepteerd als speler:

 1. Personen die op een sanctielijst staan (Sanctiewet 1977);
 2. Minderjarigen;
 3. Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;
 4. Werknemers van Betnation;
 5. Personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

 

4.2 Om zich te registreren moeten de volgende gegevens verstrekt worden, zoals vermeld op het betreffende identiteitsbewijs:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. Geboorteplaats;
 5. Woonadres;
 6. E-mailadres;
 7. Indien van toepassing: BSN (na registratie van de Speler wordt deze direct vernietigd, tenzij de wet anders bepaalt);
 8. Telefoonnummer;
 9. IBAN-nummer en de tenaamstelling;
 10. Datum, nummer en plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

 

Betnation heeft BSN nodig om te controleren of je staat ingeschreven in CRUKS.

 

4.3 Door je te registreren als Speler verklaar en garandeer je tegenover Betnation:

 1. Dat je akkoord gaat met en te allen tijde zal handelen in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, onze Privacyverklaring alsook de van toepassing zijnde Spelregels en Bonusvoorwaarden; en
 2. Dat je kennis hebt genomen van en te allen tijde zal handelen in overeenstemming met (indien van toepassing) het bepaalde in het verslavingspreventiebeleid, de informatie m.b.t. verantwoord speelgedrag, de in Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp, de mogelijkheden om je uit te sluiten van deelname, beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme; en
 3. Dat je naast hetgeen is opgenomen onder punt 2, hiervoor ook bekend bent met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van (online) kansspelen en dat je te allen tijde zal handelen in overeenstemming daarmee; en
 4. Dat je je uitsluitend vanuit Nederland registreert en vanuit Nederland zal inloggen.

 

4.4 Registratie van de Speler vindt alleen plaats nadat de volgende stappen succesvol doorlopen zijn, hetgeen uitsluitend door Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt:

 1. Identificatie en verificatie van de identiteit door een door Betnation aangewezen derde partij;
 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Het vaststellen dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is;
 4. Het valideren van de Tegenrekening;
 5. De bevestiging van CRUKS dat de Speler daarin niet is opgenomen;
 6. De sanctiescreening;
 7. Het vaststellen van de limieten van de Speler:
  • De maximale stortingen op de Spelersrekening per dag, week of maand;
  • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
  • Het maximale tegoed op de Spelersrekening;
 8. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 Spelers die om welke reden dan ook afwijken van laagrisico-spelers ondergaan vormen van verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Betnation ook de bron van de middelen van de Speler onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;
 2. Professionele sporters;
 3. Inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren;
 4. Indien van toepassing: vanwege door Betnation zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Als onderdeel van het verscherpt cliëntenonderzoek kan Betnation verschillende documenten opvragen, waaronder maar niet uitsluitend, identiteitsdocumenten, salarisstroken, rekeningen van nutsbedrijven, en bankafschriften.

 

4.7 Betnation behoudt zich te allen tijde het recht om een persoon niet als Speler in te schrijven, zulks ter volledige (eenzijdige) discretie van Betnation en ongeacht de reden(en) daarvoor. Een inschrijving wordt onder andere (maar niet beperkt daartoe) geweigerd wanneer Betnation weet of vermoedt dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler voldoet en/of duidelijk is dat hij of zij inbreuk zal (gaan) maken op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Spelregels en/of Bonusvoorwaarden.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Spelers

 

5.1 Naast de verplichtingen die gelden voor registratie & legitimatie (Artikel 4), gelden de volgende verplichtingen voor de Spelers, hetgeen je dus tegenover Betnation verklaart en garandeert:  

  Over jou persoonlijk

 1. Je bent niet Minderjarig;
 2. Je bent handelingsbekwaam;
 3. Je staat niet onder bewind of curatele, bent niet failliet, verkeert niet in (voorlopige) surseance van betaling en de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) is niet op jou van toepassing verklaard;
 4. Over het gebruik van de Diensten

 5. Je speelt maar onder één Spelersaccount, welke uitsluitend in jouw eigen naam geregistreerd is;
 6. Je speelt alleen voor jezelf, niet voor of ten behoeve van anderen;
 7. Je speelt alleen voor recreatieve doeleinden, niet voor beroepsdoeleinden;
 8. Je speelt niet op meerdere apparaten tegelijk;
 9. Je speelt uitsluitend op onze website en het Platform als je woonachtig bent in Nederland;
 10. Je maakt geen misbruik van (technische) fouten en/of storingen in of van de Diensten of het Platform. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 11. Je gebruikt de Diensten van Betnation, ongeacht of deze door of via het Platform benaderd worden of niet, uitsluitend conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 12. Door gebruik te maken van de diensten van Betnation, ga je ermee akkoord dat tegengestelde weddenschappen, samenspanning en valsspelen strikt verboden zijn omdat ze eerlijk spel in gevaar brengen. We maken gebruik van geavanceerde tools om verdachte activiteiten te detecteren en moedigen snelle rapportage aan. Overtredingen zullen leiden tot ernstige gevolgen, waaronder het sluiten van je account en mogelijke juridische stappen. Betnation heeft het recht om Winsten die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen;
 13. Over je Spelersaccount, -rekening, gegevens en beveiliging daarvan

 14. Je gaat verantwoord en veilig om met je Spelersaccount- en inloggegevens; je zorgt onder meer (maar niet beperkt daartoe) voor een goede beveiliging van het apparaat waarmee je speelt en je deelt het apparaat waarmee je speelt niet (zonder eerst uit te loggen uit je Spelersaccount), je houdt je Spelersaccount- en inloggegevens strikt geheim en deelt deze niet met anderen;
 15. Je verkoopt je Spelersrekening niet en draagt je Spelersrekening niet over;
 16. Je gebruikt je Spelersrekening niet voor witwaspraktijken en/of voor het financieren van terrorisme en het is daarbij niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden;
 17. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je Spelersaccount;
 18. Je verklaart dat je uitsluitend Tegenrekeningen gebruikt voor transacties van en naar je Spelersrekening, dat die Tegenrekeningen op jouw naam staan, dat de daarvan afkomstige middelen van jouzelf zijn en dat geen geld afkomstig is van frauduleuze of andere ongeoorloofde middelen of activiteiten;
 19. Communicatie met Betnation en verplichting tot mededeling

 20. Indien er zich omstandigheden of feiten voordoen die relevant zijn (in de ruimst denkbare zin) voor Betnation om te weten, waaronder (bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe) dat je wél bij CRUKS staat ingeschreven ondanks dat het systeem dat niet opmaakte, meld je die omstandigheden en/of feiten per direct en schriftelijk aan Betnation;
 21. Indien er sprake is van een verdachte (ver)handeling of Transactie op het Platform, waaronder (maar niet beperkt daartoe) dat (je vermoedt dat) er ingebroken of onvrijwillige toegang is op of vanaf jouw of iemand anders zijn Spelersaccount, meld je dat per direct en schriftelijk aan Betnation; en
 22. De communicatie tussen jou en Betnation is strikt vertrouwelijk. Het maken van screenshots en het plaatsen daarvan op openbare kanalen, zoals sociaal media, fora en vergelijkbare kanalen, is strikt verboden. Tevens is het make van negatieve reclame waardoor of waarmee het imago van Betnation wordt geschaad strikt verboden.

 

 

Artikel 6. Aanmeldingen

 

6.1 Bij elke aanmelding van de Speler controleert Betnation of de Speler niet in het CRUKS is opgenomen. Daarbij is Betnation niet verantwoordelijk voor en/of gehouden aan (technische) storingen of fouten in CRUKS

 

6.2 In het geval dat CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd, dan geldt het volgende:

 1. Betnation informeert de Kansspelautoriteit van de storing;
 2. Betnation raadpleegt CRUKS nadat de storing is opgeheven;
 3. Indien van toepassing: Betnation beëindigt de toegang van de tijdens de storing aangemelde Speler.

 

 

Artikel 7. Schorsing & Beëindiging

 

7.1 Betnation heeft het recht om de Diensten en dus de toegang daartoe door of voor een Speler op te schorten en/of te beëindigen (ter keuze van Betnation), hetgeen uitsluitend ter volledige (eenzijdige) discretie van Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt:

 1. Op verzoek van de Speler, via [email protected];
 2. Als is vastgesteld dat de speler uitgesloten dient te zijn van deelname aan de door ons georganiseerde kansspelen vanwege buitensporige deelname of kansspelverslaving;
 3. Bij grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin des woords) door de Speler, waaronder (maar niet beperkt daartoe) grensoverschrijdend gedrag tegenover medewerkers van het Betnation of andere Spelers, zoals bedreigingen via de chat, telefoon of email;
 4. Als de Speler op een sanctielijst staat en Betnation dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler;
 5. Wanneer de Speler niet (langer) voldoet aan en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, meer specifiek (maar niet beperkt daartoe) het bepaalde in artikelen 4.1, 4.3, 4.4 en 5, de Spelgerels, Bonusvoorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van (online) kansspelen; en/of
 6. Als de Speler op enigerlei wijze of zodanig handelt (zo)dat (er) sprake is van onrechtmatig gedrag, strijd met de goede zeden, maatschappelijke betamelijkheid, openbare orde en/of met geldende wet- en/of regelgeving, zoals (maar niet beperkt daartoe) valsspelen of meewerken aan samenspanning of manipulatie van spelresultaten.

 

7.2 Betnation kan de toegang van een Speler tot de Diensten ook opschorten voor de duur van het verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 4.5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

7.3 Betnation kan de toegang van een Speler tot de Diensten ook beëindigen indien het verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 4.5 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt of niet naar behoren uitgevoerd kan worden door toedoen van de Speler. Beëindiging van de toegang van de Speler kan ook volgen als het verscherpt cliëntenonderzoek, naar het oordeel van Betnation, tot de conclusie leidt dat sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, witwassen, of financieren van terrorisme.

 

7.4 Als Betnation de toegang van een Speler opschort of beëindigt op grond van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, waaronder (maar niet beperkt daartoe) artikel 7.1, de Spelregels en/of Bonusvoorwaarden, dan is Betnation gerechtigd om de Spelersaccount(s) van de Speler te blokkeren en/of te beëindigen. In/over de periode dat er sprake was van (strijdigheid met) deze Algemene Voorwaarden, waaronder (maar niet beperkt daartoe) het bepaalde in artikel 7.1, de Spelregels en/of Bonusvoorwaarden kunnen Winsten door Betnation worden teruggevorderd en/of Transacties worden opgeschort of teruggedraaid.

 

7.5 Indien Betnation de toegang voor een Speler op grond van artikel 7.2 opschort, zal Betnation gedurende de opschorting alle Transacties weigeren.

 

7.6 Indien Betnation de toegang voor een Speler op grond van artikel 7.3 beëindigt, zal Betnation alle Transacties blijvend weigeren. Betnation behoudt zich eveneens het recht voor om het saldo behorende bij de Spelersrekening niet uit te keren.

 

7.7 Betnation is gerechtigd om Spelersaccounts die, ongeacht de reden daarvoor, voor een periode van 6 maanden geblokkeerd of geschorst zijn na het verloop van die periode per direct te beëindigen.

 

7.8 Bij beëindiging van een Spelersaccount schakelt Betnation de toegang tot de Diensten, het Platform en de mogelijkheid om in te loggen op het Spelersaccount uit.

 

 

Artikel 8. Transacties & Kosten

 

8.1 Als speler van Betnation.nl betaal je zelf géén belasting over gewonnen bedragen. De belasting die op grond van de Wet op de kansspelbelasting moet worden afgedragen wordt door Betnation ingehouden. Dit bedrag wordt voor de uitkering van eventuele Winsten op de Spelersrekening in mindering gebracht. Het belastingtarief bedraagt 29% van het bruto spelresultaat.

 

8.2 Transacties tussen Betnation en de Speler worden alleen gedaan via het Spelersaccount en via de Spelersrekening:

 1. Het is niet toegestaan om gelden op de Spelersrekening te ‘parkeren’; de gelden die op de Spelersrekening staan moeten van tijd tot tijd onderdeel van een Transactie zijn of worden. Betnation betaalt geen rente over het saldo op het Spelersaccount. Een negatief saldo op de Spelersrekening is niet toegestaan.
 2. Betnation staat enkel betaalinstrumenten toe die afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening.
 3.  

  Creditering

 4. Betnation crediteert de Spelersrekening uitsluitend met geldmiddelen die:
 5. i. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van die Speler;

  ii. Voortkomen uit een correctie op eerdere verliezen van die Speler;

  iii. Voortkomen uit Winst.

   

 6. Betnation crediteert de Spelersrekening niet:
 7. i. Indien de Speler daarmee zijn limieten overschrijdt;

  ii. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst.

   

  Debitering

 8. Betnation debiteert de Spelersrekening alleen:
 9. i. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler (automatisch indien het maximale tegoed op de Spelersrekening overschreden wordt);

  ii. Bij deelname van de Speler aan de Diensten;

  iii. Ten gunste van de betaalrekening van Betnation, nadat de Spelersrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

   

 10. Betnation debiteert de Spelersrekening niet:
 11. i. Indien de Speler onvoldoende tegoed op de Spelersaccount heeft staan;

  ii. Indien de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten is geschorst op grond van het bepaalde in artikel 7.1, met uitzondering van lid 1;

  iii. Indien de Spelersaccount op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

 

8.3 Je plaatst een inzet via je Spelersaccount:

 1. Alle inzetten plaats je op eigen risico en naar eigen goedvinden.
 2. Wij accepteren alleen inzetten die via het Spelersaccount worden geplaatst.
 3. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te controleren dat de gegevens van een inzet juist zijn. Zodra een inzet geplaatst is, kan deze niet meer worden geannuleerd.
 4. Tegoeden worden toegewezen aan de inzetten in de volgorde waarin deze geplaatst zijn en zijn niet beschikbaar voor enig ander gebruik.
 5. Inzetten zijn niet geldig als je onvoldoende saldo daarvoor op je Spelersrekening hebt.
 6. Een inzet is pas geldig op het moment dat deze door onze server is geaccepteerd. Iedere geldige inzet krijgt een unieke transactiecode. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van inzetten die geen unieke transactiecode hebben ontvangen. Mocht hierover een geschil ontstaan, dan ga je akkoord met dat ons transactielogboek een dwingende bewijspositie op dat punt oplevert.
 7. Winsten van afgehandelde inzetten worden toegevoegd aan het saldo van je Spelersrekening. Winsten die onjuist zijn bijgeschreven op een Spelersaccount zijn niet beschikbaar voor gebruik en Betnation behoudt zich het recht voor om enige Transactie gedaan met dergelijke Winsten ongeldig te verklaren en/of het relevante bedrag van je Spelersaccount op te nemen en/of de Transactie te storneren, op het moment zelf of met terugwerkende kracht.

 

8.4 Betnation is gerechtigd om een Transactie (in de ruimste zin van de bijbehorende definitie) te weigeren of ongedaan te maken, hetgeen uitsluitend ter volledige (eenzijdige) discretie van Betnation en/of een door Betnation aangestelde derde partij vastgesteld wordt, indien:

 1. Er (al dan niet samenhangend met de betreffende Transactie) sprake is van strijdigheid met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, waaronder (maar niet beperkt daartoe) het bepaalde in artikel 7.1, Spelregels en/of Bonusvoorwaarden door toedoen (in de ruimste zin des woords) van de Speler.
 2. Als er geen sprake is van een geldige inleg of inzet, waaronder in ieder geval begrepen (maar niet beperkt daartoe), deelnames aan spellen of weddenschappen waarvan de uitslag op voorhand al bekend is of vaststaat.
 3. Als er sprake is van een fout of vergissing (dat kunnen ook fouten van Betnation zijn), waaronder (maar niet beperkt daartoe):
 4. i. technische fouten of storingen, bijvoorbeeld in de systemen van Betnation en/of haar leveranciers, dat kunnen ook menselijke fouten zijn;

  ii. fouten waardoor een quotering, kansbepaling, inleg, et cetera van een weddenschap onjuist werd weergegeven;

  iii. deelname aan een spel terwijl het betreffende spel niet is gestart voordat het wordt onderbroken door een (technische) fout;

  iv. een misdruk, spelfout of vergelijkbare fout;

  v. een fout in de bekendgemaakte quoteringen van een sportweddenschap.

 5. een misdruk, spelfout of vergelijkbare fout;
 6. Alle andere gevallen waarbij Betnation de Transactie redelijkerwijs niet hoeft te accepteren en/of uit te voeren.

 

8.5 In het belang van de Spelers en de door hen aangehouden tegoeden op de Spelersrekeningen is door Betnation een speciale stichting in het leven geroepen (Stichting Beheer Derdengelden Smart Gaming (KVK: 87728346)) om de spelersgelden te scheiden van het vermogen van het Betnation, zulks met inachtneming van alle toepasselijke regelgevende en wettelijke kaders, in het bijzonder de vereisten van artikel 3.19 van de Regeling Koa.

 

Artikel 9. Klantenservice & Klachtenprocedure

 

9.1 De Klantenservice is 24/7 bereikbaar in zowel Nederlandse als Engelse taal via:

 1. Telefoon: 0297 799 502
 2. E-mail: [email protected]
 3. Chat: via het Platform

 

9.2 De Klantenservice is verantwoordelijk voor:

 1. Het wijzigen van Spelersaccounts;
 2. Informatievoorziening met betrekking tot het Platform en de Diensten;
 3. Het behandelen en in behandeling nemen van klachten conform wet- en regelgeving, deze Algemene Voorwaarden, de Spelregels en/of Bonusvoorwaarden;
 4. Zonder enige afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een Speler op dit gebied: het herkennen van signalen die wijzen op risico’s op kansspelverslaving.

 

9.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice via [email protected]. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen. Daarbij dient de klager de volgende gegevens toe te sturen aan Betnation:

 1. De datum van de klacht;
 2. Contactgegevens klager;
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht, onderbouwd met zo veel mogelijk relevante informatie, waaronder in ieder geval (maar niet beperkt daartoe); gebruikersnaam, voornaam, achternaam, geboortedatum, contactgegevens, omschrijving van de klacht waaronder de datum dat het probleem zich voordeed, de reden voor ontevredenheid, gewenste resolutie en bijbehorende bewijsstukken.

 

9.4 De klantenservice streeft ernaar klachten, afhankelijk van hun aard, binnen 8 weken na ontvangst af te handelen. De uitkomst zal schriftelijk worden medegedeeld aan de klager.

 

9.5 Reeds eerder gedane klachten worden niet nogmaals in behandeling genomen. De klager wordt hiervan uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

 

Artikel 10. Spelersaccounts en sluiting daarvan

 

10.1 Je kunt te allen tijde je Spelersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Het sluiten van je Spelersaccount is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen.

 

10.2 Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je Spelersaccount te sluiten, je eerst eventuele uitstaande Transacties annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan deze Algemene Voorwaarden, de Spelregels en Bonusvoorwaarden wordt voldaan.

 

10.3 Mocht je echter de mogelijkheid om in de (nabije) toekomst weer te kunnen gokken open willen houden, dan kan je je Spelersaccount het beste tijdelijk schorsen door een zogenaamde time-out in te stellen. Je kunt dit zelf doen in je accountinstellingen en kunt kiezen voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Mocht je een andere periode in willen stellen, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

10.4 Een Spelersaccount wordt automatisch als inactief geclassificeerd zodra er niet ingelogd of uitgelogd is gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

 

10.5 Zodra je Spelersaccount als inactief is geclassificeerd (door beëindiging daarvan of anderszins) zullen wij het eventuele speeltegoed op de Spelersrekening storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het Spelersaccount sluiten. 30 dagen voordat je Spelersaccount inactief wordt zullen we hierover contact met je opnemen.

 

 

Artikel 11. Bonusvoorwaarden en Spelregels

 

11.1 Alle aangeboden bonussen, promoties en speciale aanbiedingen zijn onderhevig aan Bonusvoorwaarden. De Bonusvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en kan je HIER vinden.

 

11.2 Bonussen, promoties en speciale aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan additionele en specifieke bonusvoorwaarden. Deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden worden beschikbaar gesteld op de webpagina van de betreffende bonus, promotie of speciale aanbieding en dienen uitdrukkelijk te worden aanvaard door de Speler alvorens de bonus, promotie of speciale aanbieding wordt toegekend. Een bonus, promotie of speciale aanbieding wordt alleen uitbetaald als er volledig aan deze additionele en specifieke bonusvoorwaarden is voldaan.

 

11.3 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn er op bepaalde Diensten Spelregels en/of Bonusvoorwaarden van toepassing, zoals bijvoorbeeld de “Regels voor sportweddenschappen” die aanvullend op deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op sportweddenschappen. Ook deze Spelregels dien je te lezen en je dient daarmee expliciet akkoord te gaan voordat je van die Diensten gebruik kan en mag maken.

 

11.4 De aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Return to Player (RTP) te verlagen of te verhogen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de spelers.

 

 

Artikel 12. Verantwoord Gokken

 

12.1 Via CRUKS kan een Speler zich vrijwillig uitsluiten van deelname aan kansspelen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

 

12.2 Indien geen enkele interventie effect heeft op het problematische speelgedrag van een Speler, dan kan hij/zij onvrijwillig worden ingeschreven in CRUKS en heeft hij/zij geen toegang meer tot de Diensten van Betnation of enig kansspelaanbod.

 

12.3 Een Speler kan op elk moment de limieten van zijn speelgedrag wijzigen, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Een verlaging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal onmiddellijk in werking treden;
 2. Een verhoging van de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van de stortingen op de Spelersrekening of het tegoed op de Spelersrekening zal na tenminste een week in werking treden.

 

12.4 Betnation is gerechtigd om eenzijdig de limieten van het speelgedrag van Spelers te wijzigen, zoals de duur van de toegang tot het Spelersaccount, de limiet van Transacties en/of de (overige) speellimieten van Spelers. Betnation zal dit hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend om die reden(en), doen ter bescherming van de belangen van de Speler in het kader van verantwoord gokken.

 

12.5 Voor meer informatie met betrekking tot het Verantwoord Gokken wordt verwezen naar de Verantwoord Gokken pagina, die je HIER kunt raadplegen.

 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 

13.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot het Platform berusten bij Betnation. De inhoud van de websitepagina's zijn onderhevig aan copyright © en database rechten op naam van Betnation.

 

13.2 Het copyright en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op en/of van het Platform, inclusief alle tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links, behoort toe aan ons en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen zonder onze schriftelijke toestemming. De registratie van de Speler en het gebruik van het Platform geeft geen enkel recht op het (intellectuele) eigendom op en/of van het Platform.

 

13.3 Je stemt ermee in om geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het Platform, pagina’s op de website of de content in de gaten te houden. Elke ongeoorloofde handeling kan tot vervolging leiden. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Platform te reverse-engineeren of te proberen de broncode of andere informatie te gebruiken ten nadele van Betnation.

 

13.4 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Betnation. 

 

13.5 Aan Betnation gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (13) van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 14. Storingen

 

14.1 Betnation doet haar uiterste best om technische problemen te voorkomen. Indien er toch een (extrerne) technische storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Betnation is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen in het spel;
 2. Betnation is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

14.2 In het geval van een technische storing waarbij een spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betnation, dan geldt het volgende:

 1. Betnation zal de Speler via de interface op de hoogte stellen;
 2. Betnation zal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 van deze Algemene Voorwaarden, haar best doen om de inzet van de Speler terug te storten.

Eventuele vergoedingen worden vrijwel altijd binnen 72 uur gegeven.

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

15.1 Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan de op onze website en via het Platform aangeboden Diensten. Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Betnation garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

15.2 Betnation aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform en/of deelname aan onze Diensten met als oorzaak onvoorzichtig handelen, opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van/door de Speler;
 2. Schade als gevolg van overmacht alsook technische storingen, waaronder begrepen (maar niet beperkt daartoe) vertragingen, onjuist opgeslagen en/of verspreide informatie, hardware en software fouten, mankementen en/of storingen;
 3. Schade als gevolg van enig handelen door de Speler dat (indirect) leidt tot en/of tot gevolg heeft een (of meerdere) situatie(s) zoals omschreven in artikel 7.1 leden 2 tot en met 6 van deze Algemene Voorwaarden;
 4. Schade als gevolg van faillissement van Betnation gelieerde derden;
 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

15.3 Indien en voor zover Betnation toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je tijdig te klagen en een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Betnation. Deze termijn hangt samen met de bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens van de Speler, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Betnation niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Betnation aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

15.4 Je gaat ermee akkoord dat je Betnation vrijwaart voor enige kosten, verliezen, schade, claims en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan door jouw gebruik van onze website, het Platform en/of de Diensten op enigerlei wijze die (indirect) leidt tot en/of tot gevolg heeft een (of meerdere) situatie(s) zoals omschreven in artikel 7.1 leden 2 tot en met 6 van deze Algemene Voorwaarden.

 

15.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van, en vrijwaringen tegen aansprakelijkheid gelden niet voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Betnation.

 

 

Artikel 16. Sportsbook voorwaarden

 

16.1 Aanvaarding van deze (algemene) voorwaarden voor sportsbook is een voorwaarde voor het verkrijgen van toegang tot en gebruik maken van de bijbehorende Diensten.

 

 

16.2 De minimale inzet op elke markt is € 0,05. De maximale inzet varieert per geval en is naar eigen goeddunken van de exploitan.

 

 

16.3 Betnation behoudt zich het recht voor om de maximale uitbetaling op elke individuele weddenschap of combinatie van weddenschappen geplaatst door een enkele Account Houder te beperken tot €100.000. Deze beperking is van toepassing op alle weddenschappen die binnen een periode van 24 uur worden afgehandeld. Het is belangrijk op te merken dat deze limiet kan variëren afhankelijk van de specifieke sport, competitie of type weddenschap.

 

 

16.4 Wanneer een inzet wordt geaccepteerd na een incident dat de selectie een materieel voordeel oplevert, bv. een doel of een uitschakeling, maar tegen een prijs die om weke reden dan ook niet is bijgewerkt, behoudt Betnation zich het recht voor de inzet ongeldig te verklaren, ongeacht het resultaat ervan.

 

 

16.5 Betnation behoudt zich het recht voor om weddenschappen ongeldig te verklaren en/of betaling in te houden wanneer redelijkerwijs wordt aangetoond dat limieten zijn bereikt, verkeerde notering is geplaatst op de website, er enige vorm van matchfixing of samenzwering met deelnemers of ambtenaren heeft plaatsgevonden. Dit bewijs kan worden gebaseerd op door jou van Betnation aangevraagde weddenschappen, op bredere inzetpatronen in de industrie of op rapporten van officiële instanties of andere derden, zoals media of online verkooppunten.

 

 

16.6 De bedragen voor 'Opbrengst' worden alleen ter informatie weergegeven en kunnen worden gewijzigd om redenen inclusief, maar niet beperkt tot regel 4-aftrek, non-runners, geannuleerde, uitgestelde en afgebroken wedstrijden en gecorrigeerde prijzen.

 

 

16.7 Wanneer er redelijk bewijs bestaat dat een groep spelers samenwerkt in een poging de dagelijkse uitbetalingslimiet te overschrijden (zie voorwaarde 9 hierboven), behoudt Betnation zich het recht voor om de dagelijkse uitbetalingslimiet toe te passen op alle betrokken weddenschappen, alsof deze tot één individu behoorden.

 

 

16.8 Gegevens over sportevenementen, inclusief maar niet beperkt tot vroegere statistieken, spelklokken, livescores en matchvisualisaties worden te goeder trouw verstrekt voor informatiedoeleinden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om nauwkeurigheid te bereiken, is het de verantwoordelijkheid van de speler om te controleren of de informatie juist is. Betnation aanvaardt onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid voor onjuiste en/of dubbelzinnige informatie.

 

 

Artikel 17. Vergunning

 

17.1 Betnation heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit met nummer 1949/01.272.482 afgegeven op 13 september 2022.

 

 

Artikel 18. Overige en afsluitende bepalingen

 

18.1 Het is een Speler niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betnation. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

18.2 Betnation behoudt zich het recht voor om de Diensten en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Indien een Speler een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren, dan is hij/zij gerechtigd om deze Overeenkomst met Betnation te beëindigen. Betnation is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Betnation verstrekte Vergunning.

 

18.3 Indien er sprake is van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden zoals de Spelregels en/of Bonusvoorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.

 

18.4 Indien Betnation geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betnation afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

18.5 Door het gebruik van de Diensten krijgt Betnation ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met derden samen te werken. Betnation heeft hiervoor geen schriftelijke toestemming nodig van Spelers.

 

18.6 Op deze Algemene Voorwaarden, het Platform en de Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

Top winnaars

 • {{ winner.game_name }}
  {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}

Top winnaars

 • {{ winner.game_name }}
  {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}