LAATSTE VERSIE 07.05.24 - NL

Om affiliate van Smart Gaming te kunnen worden moet je eerst een account aanmaken op de website dutchaffiliates.nl. Na het invoeren van je e-mailadres en een veilig wachtwoord is het belangrijk om deze Algemene voorwaarden Affiliates te lezen en indien akkoord, te accepteren. Vervolgens beoordeelt Smart Gaming je aanvraag om affiliate te worden. 

 

Artikel 1. Definities

1.1 Affiliate: natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon die beschikken over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates, die het volledige identificatie- en verificatieproces zoals beschreven in het AML-beleid succesvol heeft doorlopen, en door Smart Gaming is geaccepteerd om Affiliate Diensten te verlenen aan Smart Gaming.

 

1.2 Affiliate Diensten: het promoten van Smart Gaming en de door haar aangeboden Diensten, door het exploiteren van een of meerdere affiliate websites met Keurmerk Verantwoorde Affiliates, en het plaatsen van Affiliate Links op die websites.

 

1.3 Affiliate Link: een hyperlink (URL) die door Smart Gaming ter beschikking wordt gesteld aan de Affiliate voor de uitvoering van de Affiliate Diensten.

 

1.4 Affiliate Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Affiliate en Smart Gaming waarvoor deze Algemene Voorwaarden Affiliates gelden.

 

1.5 Algemene Voorwaarden Affiliates: deze algemene voorwaarden.

 

1.6 Smart Gaming: de entiteit Smart Gaming BV, zijnde de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de KSA, kantoorhoudende aan Schenkkade 50, 2595 AR te Den-Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.7 Diensten: de door Smart Gaming aangeboden kansspelen.

 

1.8 Fee: door Smart Gaming aan de Affiliate te betalen vergoeding voor de Affiliate Diensten, berekend op grond van en onderworpen aan de voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

1.9 IE-Rechten: elk octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, merknaam, logo, bedrijfsnaam, internetdomeinnaam of industrieel ontwerp, alle registraties daarvan en lopende aanvragen daarvoor (voor zover van toepassing), en elk ander intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, knowhow, handelsgeheim, software (met inbegrip van de API), database of gegevensrecht) verbonden aan het Platform, de handelsnaam “Betnation”, de websites van Smart Gaming of anderszins verbonden aan de door Smart Gaming geëxploiteerde onderneming.

 

1.10 Keurmerk Verantwoorde Affiliates: een keurmerk verstrekt door XY Legal Solutions B.V. kantoorhoudende aan de Euclideslaan 1, 3584 BL te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer.

 

1.11 KSA: de Nederlandse Kansspel Autoriteit.

 

1.12 Minderjarigen: personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.13 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.14 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.15 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.16 WOK: Wet op de kansspelen en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

 

1.17 Spelers: natuurlijke personen die het volledige identificatie- en verificatieproces zoals beschreven in het AML-beleid succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

 

1.18 Sw: de Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

  

1.19 Tegenrekening: de op naam van een Affiliate bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.20 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

1.21 Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Affiliates zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een Affiliate en Smart Gaming, meer in het bijzonder op alle Affiliate Diensten die aan Smart Gaming worden verleend alsook de uitvoering en het gebruik daarvan. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Smart Gaming van de hand gewezen.

 

2.2 Smart Gaming behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden Affiliates op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Affiliate worden gecommuniceerd. Indien de Affiliate niet akkoord gaat met dergelijke wijziging(en), is de Affiliate gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Affiliates per direct te beëindigen.

 

Artikel 3. Privacy

3.1 Smart Gaming verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

Artikel 4. Registratie, identificatie, verificatie en acceptatie

4.1 Smart Gaming accepteert enkel natuurlijke personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersonen die beschikken over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates. De volgende (rechts) personen worden niet geaccepteerd als Affiliate:

 1. Gesanctioneerde (rechts)personen;

 2. Minderjarigen;

 3. Werknemers van Smart Gaming;

 4. (Rechts)personen die op enig moment door enige toezichthouder, waaronder in ieder geval begrepen de KSA of enige andere autoriteit op het gebied van kansspelen, zijn veroordeeld tot het betalen van een boete wegens handelen in strijd met de kansspelwetgeving;

 5. (Rechts)personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden Affiliates;

 6. (Rechts)personen waarmee Smart Gaming op grond van in Nederland geldende wet- en regelgeving geen rechtsverhouding mag aangaan.

 

4.2 Om zich te registreren moeten zodanige gegevens en documenten worden verstrekt dat Smart Gaming cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft en sanctiescreening als bedoeld in de Sw kan uitvoeren.

 

4.3 Door je te registreren als Affiliate verklaar je het volgende:

 1. Dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden Affiliates;

 2. In dien je een natuurlijk persoon bent, dat je handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

 3. Dat je beschikt over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates;

 4. Dat alle informatie en documenten die je ons verstrekt kloppen en volledig zijn;

 5. Dat je bekend bent met de WOK, Wwft, Sw en alle andere relevante wet- en regelgeving en dat je je daaraan zult houden;

 6. Dat je kennis hebt genomen van en je zult houden aan de regels en gedragslijnen van Smart Gaming opgenomen in het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid alsmede het reclamebeleid; en

 7. Dat je de Affiliate Diensten alleen op Nederland en in op Nederland woonachtige personen zult richten.

 

4.4 Acceptatie van de Affiliate vindt alleen plaats na:

 1. Succesvolle identificatie en verificatie via de VerifyMe-oplossing van CDDN.nl;

 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;

 3. Het vaststellen dat de betrokken perso(o)n(en) 18 jaar of ouder is/zijn;

 4. Het valideren van de Tegenrekening;

 5. De sanctiescreening;

 6. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 (Rechts)personen die om welke reden dan ook niet vallen binnen het laagrisico-profiel ondergaan verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Smart Gaming ook de bron van de middelen van de betreffende (rechts)persoon onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;

 2. (rechts)personen die woonachtig of gevestigd zijn in landen met verhoogde geografische risicofactoren;

 3. Aanwezigheid van risico indicatoren dat de rechts(persoon) betrokken is bij witwassen en/of financieren van terrorisme;

 4. Indien van toepassing: vanwege door Smart Gaming zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Smart Gaming is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag tot acceptatie als affiliate zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Affiliates

5.1 De Affiliate handelt bij de uitvoering van de Affiliate Diensten conform de gelende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot:

 1. De WOK;

 2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 3. Deze Algemene Voorwaarden Affiliates;

 4. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid; en

 5. De AVG.

 

5.2 De Affiliate voert de Affiliate Diensten op zodanige wijze uit dat deze niet zijn gericht op personen die:

 1. Jonger zijn dan 24 jaar;

 2. Een verstandelijke beperking hebben;

 3. Zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;

 4. Zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen;

 5. Aan een kansspelverslaving leiden;

 6. Risico hebben op kansspelverslaving;

 7. Aan kansspelverslaving hebben geleden;

 8. (Kenmerken van) risicovol gedrag vertonen.

 

5.3 Bij de uitvoering van de Affiliate Diensten onthoudt de Affiliate zich van:

 1. Aanzetten tot onmatige deelneming aan kansspelen, waaronder begrepen het creëren van een vorm van urgentie voor het deelnemen aan kansspelen;

 2. Aanprijzen van kansspelen als middel om financiële problemen of andere (persoonlijke) problemen op te lossen;

 3. Garanderen (of het wekken van de suggestie) dat een speler bij deelname aan een kansspel (gemakkelijk) wint;

 4. Het promoten van kansspelen als levensstijl;

 5. Zodanige handelingen waarvan de Affiliate in redelijkheid weet of zou moeten weten dat deze handelingen de goede naam en reputatie van Smart Gaming schaadt of kan schaden

 

5.4 Bij de uitvoering van de Affiliate Diensten maakt de Affiliate geen gebruik van:

 1. Expliciete content, waaronder content van seksuele of pornografische aard;

 2. Content die op enige wijze aanzet tot geweldpleging, haat, racisme of discriminatie of anderszins gewelddadig, racistisch of anderszins ongepast is;

 3. Content waarvan de Affiliate in redelijkheid weet of moet weten dat deze content de goede naam en reputatie van Smart Gaming schaadt of kan schaden.

 

5.5 De Affiliate plaatst de Affiliate Links uitsluitend op de websites waarvoor zij een Keurmerk Verantwoorde Affiliates heeft verkregen. Affiliate neemt bij de plaatsing en de verdere publicatie van Affiliate Links alle instructies van Smart Gaming in acht. Daarnaast dient de Affiliate transparantie te bieden over de url’s waarop hij de door Smart Gaming aangeboden tracking links wil plaatsen. Het plaatsen van tracking links van Smart Gaming op websites/url’s waarvan Smart Gaming niet op de hoogte was (geen inzicht in gekregen heeft en geen akkoord op heeft gegeven) is in geen geval toegestaan en kan reden zijn voor het beëindigen van de samenwerking.

 

5.6 De Affiliate is gehouden om mee te werken aan verzoeken van Smart Gaming om de correcte werking van de Affiliate Links te testen. Indien blijkt dat een of meerdere Affiliate Links niet naar behoren werken (zulks naar uitsluitend oordeel van Smart Gaming), verricht de Affiliate alle handelingen die in redelijkheid van haar kunnen worden verlangd om de correcte werking van de Affiliate Links te herstellen.

 

5.7 De Affiliate is te allen tijde gehouden om instructies van (medewerkers van) Smart Gaming direct en volledig op te volgen, ongeacht of die instructies hun grondslag vinden in de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

5.8 De Affiliate is ten opzichte van Smart Gaming aansprakelijk voor alle schade die Smart Gaming lijdt als gevolg van enig handelen van de Affiliate in strijd met:

 1. Geldende wet- en regelgeving;

 2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 3. Deze Algemene Voorwaarden Affiliates;

 4. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid;

 5. Instructies van (medewerkers van) Smart Gaming; en/of

 6. Rechten van derden.

 

5.9 De Affiliate vrijwaart Smart Gaming alsmede diens bestuurders, werknemers en andere aan Smart Gaming verbonden personen, voor aanspraken van derden die verband houden met enig handelen van de Affiliate in strijd met:

 1. Geldende wet- en regelgeving;

 2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 3. Deze Algemene Voorwaarden Affiliates;

 4. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid;

 5. Instructies van (medewerkers van) Smart Gaming; en/of

 6. Rechten van derden.

 

5.10 De Affiliate is te allen tijde gehouden om op eerste verzoek van Smart Gaming alle (rechts)handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die in redelijkheid van de Affiliate gevergd kunnen worden en alle informatie aan Smart Gaming te verstrekken, teneinde Smart Gaming in staat te stellen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de WOK, de Wwft en de Sw, alsmede om te voldoen aan alle verzoeken en instructies van de KSA en/of enige andere toezichthouder.

 

5.11 In geval van vermoeden van fraude, is Smart Gaming bevoegd om op kosten van de Affiliate inzage te (doen) nemen in de administratie en bijbehorende informatie van de Affiliate, ongeacht of de administratie in fysieke of digitale vorm wordt gevoerd. De Affiliate is tegenover Smart Gaming verplicht om te allen tijde te dulden dat Smart Gaming zich toegang verschaft en/of doet verschaffen (i) tot voor het onderzoek naar mogelijke fraude noodzakelijke of redelijkerwijs dienstige, doch onder de Affiliate berustende, informatie, alsmede (ii) tot de technologische middelen die nodig zijn om die informatie te benaderen, ontsluiten en leesbaar c.q. bruikbaar te maken. De Affiliate is verplicht Smart Gaming hiertoe toegang te verschaffen tot alle aan de Affiliate toebehorende, althans in de macht van de Affiliate zijnde, plaatsen en ruimtes. Een en ander in de ruimste zin van het woord en virtuele c.q. elektronische plaatsen en ruimtes daar uitdrukkelijk onder begrepen.

 

Artikel 6. Fees en de betaling daarvan

6.1 Fees kunnen de volgende grondslag hebben:

 1. Cost per acquisition (CPA);

 2. Revenue share (omzetdeling); of

 3. Een combinatie van (a) en (b).

 

6.2 De in artikel 6.1(a) genoemde Fee op basis van CPA betreft een vast bedrag per nieuwe speler die via een Affiliate Link Speler wordt én een storting in geld op het Platform doet. Het in de vorige zin genoemde vaste bedrag wordt van tijd tot tijd vastgesteld door Smart Gaming en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate.

 

6.3 De in artikel 6.1(b) genoemde revenue share betreft een percentage van de netto revenue die Smart Gaming genereert van Spelers die via een Affiliate Link Speler zijn geworden. Het in de vorige zin genoemde percentage, of de staffel van percentages, wordt van tijd tot tijd vastgesteld door Smart Gaming en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate.

 

De in de eerste zin van deze bepaling genoemde netto revenue wordt als volgt berekend:

 

Netto revenue = (inzetten - winsten - bonussen - chargebacks - eventuele adjustments) - belastingen NL (32.45%) - admin fee (40%). Wanneer netto revenue = (inzetten - winsten - bonussen - chargebacks - eventuele adjustments) een negatief bedrag opleveren, is nog steeds belasting verschuldigd.

 

 6.3 De grondslag van de Fee (6.1(a), 6.1(b) of 6.1(c)) wordt van tijd tot tijd eenzijdig door Smart Gaming vastgesteld en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate. De hoogte van de Fee wordt doorlopend berekend door Smart Gaming of een door haar aan te wijzen derde en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate.

 

6.4 Smart Gaming stelt de Fee maandelijks betaalbaar nadat en onder de voorwaarde dat de Affiliate een correcte factuur uitreikt aan Smart Gaming.

 

6.5 De Fee wordt door Smart Gaming doorlopend gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate. De Affiliate dient de gepubliceerde Fee aan het einde van iedere kalendermaand te controleren. Als de Affiliate van mening is dat de Fee onjuist is berekend, dient de Affiliate hierover binnen 14 (veertien) dagen na die controle schriftelijk bij Smart Gaming te klagen. Na verloop van deze klachttermijn vervalt het recht van de Affiliate om te klagen over de hoogte van de door Smart Gaming berekende Fee.

 

6.6 Ieder recht van de Affiliate op een Fee vervalt indien nu of in het verleden (een deel van) de Fee tot stand is gekomen door fraude, ongeacht of (een deel van) de Fee al is betaald of niet. Van fraude is in ieder geval sprake indien (niet-limitatief):

 1. De Affiliate perso(o)n(en) aanzet of doet aanzetten om Speler te worden, zonder dat de betreffende perso (o)n(en) de intentie hebben om Diensten af te nemen; en/of

 2. De Affiliate door gebruik te maken van de identiteit van een persoon, een Spelersaccount aanmaakt en/of iemand ertoe aanzet of doet aanzetten om die handeling te verrichten.

 

6.6 Indien Smart Gaming het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude, is zij gerechtigd om de uitbetaling van de Fee op te schorten.

 

Artikel 7. Looptijd & Beëindiging

7.1 De Affiliate Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

7.2 Partijen kunnen de Affiliate Overeenkomst per het einde van iedere kalendermaand beëindigingen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 

7.3 Smart Gaming kan de Affiliate Overeenkomst per direct beëindigen zonder daarbij een opzegtermijn of andere formaliteit in acht te nemen, als:

 1. De Affiliate in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WNSP), of een daartoe strekkend verzoek indient;

 2. De Affiliate handelt in strijd met geldende wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot:

  1. De WOK;

  2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 • Deze Algemene Voorwaarden Affiliates; en/of

 1. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid; en

 2. De AVG.

 1. De Affiliate zich niet houdt aan instructies van (medewerkers van) Smart Gaming;

 2. Er sprake is van (ernstig vermoeden van) fraude aan de zijde van de Affiliate;

 3. Smart Gaming daartoe wordt geïnstrueerd door de KSA en/of een andere toezichthouder; en/of

 4. Als er een zwaarwegende reden is voor Smart Gaming om de Affiliate Overeenkomst per direct te beëindigen.

 

7.3 Na het eindigen van de Affiliate Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle IE-rechten zijn eigendom van Smart Gaming. Niets in deze Algemene Voorwaarden Affiliates kan worden opgevat als enige overdracht van enig IE-Recht. Voor de duur van de Affiliate Overeenkomst verleent Smart Gaming aan de Affiliate een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-vervreemdbaar, herroepelijk recht om gebruik te maken van het woord- en beeldmerk “Betnation”.

 

8.2 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Smart Gaming. 

 

8.3 Aan Smart Gaming gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (8) van deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

Artikel 9. Storingen

9.1 Smart Gaming doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen van het Platform;

 2. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Smart Gaming garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

10.2 Smart Gaming aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Smart Gaming;

 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;

 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount;

 4. Schade als gevolg van faillissement van Smart Gaming gelieerde derden;

 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

10.3 Indien en voor zover Smart Gaming toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Smart Gaming. Deze termijn hangt samen met de gehanteerde bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Smart Gaming niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Smart Gaming aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Smart Gaming ten opzichte van de Affiliate is beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Smart Gaming in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor enige schade indien de Affiliate op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Smart Gaming.

 

Artikel 11. Vergunning

11.1 Smart Gaming heeft een Vergunning van de KSA met nummer 1949, afgegeven op 13 september 2022.

 

Artikel 12. Overige en afsluitende bepalingen

12.1 Het is de Affiliate niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Affiliate Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden Affiliates aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Gaming. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

12.2 Smart Gaming is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Smart Gaming verstrekte Vergunning.

 

12.3 Indien Smart Gaming geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Smart Gaming afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

12.4 De administratie van Smart Gaming levert volledig en dwingend bewijs op van de rechtsverhouding tussen Smart Gaming en de Affiliate, bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang en opbouw van de Fee, tenzij de Affiliate bewijst dat de administratie van Smart Gaming onjuist is (tegendeel bewijs). Dit is een bewijsovereenkomst.

 

12.4 Door deze Algemene Voorwaarden Affiliates te accepteren, geeft de Affiliate Smart Gaming bij voorbaat toestemming om diens rechten en verplichtingen uit de Affiliate Overeenkomst en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen aan derden over te dragen, hetzij door contractsoverneming (art. 6:159 BW), hetzij afzonderlijk (art. 6:155 BW). In voorkomend geval blijft Smart Gaming tegenover de Affiliate verantwoordelijk voor de nakoming van de Affiliate Overeenkomst, totdat Smart Gaming de Affiliate geïnformeerd heeft over de overdracht en over de (rechts)persoon aan wie Smart Gaming haar verplichtingen of de Affiliate Overeenkomst heeft overgedragen.

 

12.5 Door deze Algemene Voorwaarden Affiliates te accepteren geeft de Affiliate Smart Gaming ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met andere bedrijven samen te werken. En om die bedrijven als partij te laten toetreden tot de Affiliate Overeenkomst en tot deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

12.6 Op deze Algemene Voorwaarden Affiliates, het Platform en Diensten, de Affiliate Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Amsterdam.

LAST VERSION 07.05.24 - ENG

To become an affiliate of Smart Gaming, you must first create an account on the dutchaffiliates.nl website. After entering your email address and a secure password, it is important to read and, if agreed, accept these Affiliate Terms and Conditions. Smart Gaming will then review your application to become an affiliate.

 

Article 1. Definitions

1.1 Affiliate: natural person acting in the exercise of a profession or business or legal entity holding the Responsible Affiliates Hallmark, who has successfully completed the full identification and verification process as described in the AML Policy, and has been accepted by Smart Gaming to provide Affiliate Services to Smart Gaming.

 

1.2 Affiliate Services: promoting Smart Gaming and the Services it offers, by operating one or more affiliate websites with Hallmark Responsible Affiliates, and placing Affiliate Links on those websites.

 

1.3 Affiliate Link means a hyperlink (URL) provided by Smart Gaming to the Affiliate for the purpose of carrying out the Affiliate Services.

 

1.4 Affiliate Agreement: the agreement entered into between the Affiliate and Smart Gaming to which these Affiliate General Terms and Conditions apply.

 

1.5 General Terms and Conditions Affiliates: these general terms and conditions.

 

1.6 Smart Gaming: the entity Smart Gaming BV, being the holder of the remote gaming licence issued by the KSA, having its office at Schenkkade 50, 2595 AR te Den-Haag, registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 84398019.

 

1.7 Services: the games of chance offered by Smart Gaming.

 

1.8 Fee: fee payable by Smart Gaming to the Affiliate for the Affiliate Services, calculated pursuant to and subject to the terms and conditions contained in these Affiliate General Terms and Conditions.

 

1.9 IP Rights means any patent, copyright, trademark, trade name, brand name, logo, company name, internet domain name or industrial design, all registrations thereof and pending applications therefor (as applicable), and any other intellectual property right (including, but not limited to, know-how, trade secret, software (including the API), database or data right) associated with the Platform, the trade name "Betnation", Smart Gaming's websites or otherwise associated with the business operated by Smart Gaming.

 

1.10 Quality Mark Responsible Affiliates: a quality mark provided by XY Legal Solutions B.V. office located at Euclideslaan 1, 3584 BL in Utrecht, registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number.

 

1.11 KSA: the Netherlands Gaming Authority.

 

1.12 Minors: persons up to the age of 18 years.

 

1.13 PEP: politically exposed person or close associates of that person.

 

1.14 Platform: Betnation.co.uk, sub-domains thereof and associated extensions (URLs).

 

1.15 Player Account: the online environment to which a Player gains access after successfully registering as a Player.

 

1.16 WOK: Gambling Act and laws and regulations based thereon.

 

1.17 Players: natural persons who have successfully completed the full identification and verification process as described in the AML Policy to participate in licensed remote gaming.

 

1.18 Sw: the Sanctions Act 1977 and laws and regulations based thereon.

  

1.19 Counter Account: the account held in an Affiliate's name with a credit institution authorised in accordance with Article 8 of Directive 2013/36/EU or with a payment service provider authorised in accordance with Article 11 of Directive (EU) 2015/2366 established in a Member State;

 

1.20 Licence: the licence to organise remote gambling as referred to in Section 31a of the Gaming Act.

 

1.21 Wwft: Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act and laws and regulations based thereon.

 

Article 2. Applicability

2.1 These Affiliate General Terms and Conditions apply to any legal relationship between an Affiliate and Smart Gaming, more specifically to all Affiliate Services provided to Smart Gaming as well as the implementation and use thereof. The applicability of any other (general) terms and conditions is hereby expressly rejected by Smart Gaming.

 

2.2 Smart Gaming reserves the right to unilaterally amend the Affiliate General Terms and Conditions at any time. Substantial changes will be communicated to the Affiliate at least one month before they take effect. If the Affiliate does not agree to such change(s), the Affiliate shall be entitled to terminate the Affiliate General Terms and Conditions with immediate effect.

 

Article 3. Privacy

3.1 Smart Gaming collects & processes all personal data in accordance with the General Data Protection Regulation. For more information on this as well as the applicable conditions in that context, please see our Privacy Statement.

 

 

Article 4. Registration, identification, verification and acceptance

4.1 Smart Gaming only accepts natural persons acting in the exercise of a profession or business or legal persons who have the Responsible Affiliates Hallmark. The following (legal) persons are not accepted as Affiliates:

 1. Sanctioned (legal) persons;

 2. Minors;

 3. Employees of Smart Gaming;

 4. (Legal) persons who at any time have been ordered by any regulator, including in any case the KSA or any other authority in the field of gambling, to pay a fine for acting in violation of the gambling legislation;

 5. (Legal) persons who do not or cannot comply with the provisions of these General Terms and Conditions Affiliates;

 6. (Legal) persons with whom Smart Gaming may not enter into a legal relationship on the basis of laws and regulations applicable in the Netherlands.

 

4.2 To register, information and documents must be provided such that Smart Gaming can conduct customer due diligence as referred to in the Wwft and sanction screening as referred to in the Sw.

 

4.3 By registering as an Affiliate, you declare the following:

 1. That you have read and agree to these Terms and Conditions Affiliates;

 2. In case you are a natural person, that you are acting in the exercise of profession or business;

 3. That you have the Responsible Affiliates Hallmark;

 4. That all information and documents you provide to us are correct and complete;

 5. That you are familiar with and will comply with the WOK, Wwft, Sw and all other relevant laws and regulations;

 6. That you have read and will comply with Smart Gaming's rules and policies contained in the addiction prevention policy, the privacy statement, the money laundering and counter-terrorist financing policy, the outsourcing policy as well as the advertising policy; and

 7. That you will target the Affiliate Services only to the Netherlands and in Netherlands-based residents.

 

4.4 Acceptance of the Affiliate takes place only after:

 1. Successful identification and verification through CDDN.co.uk's VerifyMe solution;

 2. Validating the e-mail address and phone number;

 3. Establishing that the person(s) concerned is/are 18 years of age or older;

 4. Validating the Counter Account;

 5. Penalty screening;

 6. If applicable: successful completion of enhanced customer due diligence.

 

4.5 (Legal) persons who for whatever reason do not fall within the low-risk profile undergo enhanced customer research. In this case, Smart Gaming may also investigate the source of the relevant (legal) person's funds. This is the case, for example, of:

 1. PEPs;

 2. (Legal) persons residing or located in countries with increased geographical risk factors;

 3. Presence of risk indicators that the legal (person) is involved in money laundering and/or terrorist financing;

 4. If applicable: due to (additional) risk indicators established by Smart Gaming itself and/or a third party appointed by it.

 

4.6 Smart Gaming is at all times entitled to refuse an application for acceptance as an affiliate without giving reasons.

 

Article 5. Affiliates' obligations

5.1 In performing the Affiliate Services, the Affiliate shall act in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to:

 1. The WOK;

 2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 3. These General Terms and Conditions Affiliates;

 4. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy; and

 5. The AVG.

 

5.2 The Affiliate shall carry out the Affiliate Services in such a way that they are not directed at persons who:

 1. Being younger than 24;

 2. Having an intellectual disability;

 3. Have excluded themselves from participating in games of chance;

 4. Are excluded from participating in games of chance;

 5. Suffering from gambling addiction;

 6. Being at risk of gambling addiction;

 7. Suffered from gambling addiction;

 8. Exhibiting (characteristics of) risky behaviour.

 

5.3 In performing the Affiliate Services, the Affiliate shall refrain from:

 1. Incitement to immoderate participation in gambling, including creating a form of urgency to participate in gambling;

 2. Touting gambling as a means to solve financial or other (personal) problems;

 3. Guaranteeing (or suggesting) that a player wins (easily) when participating in a game of chance;

 4. Promoting gaming as a lifestyle;

 5. Such actions which the Affiliate reasonably knows or should know that such actions harm or may harm the good name and reputation of Smart Gaming

 

5.4 In performing the Affiliate Services, the Affiliate shall not use:

 1. Explicit content, including content of a sexual or pornographic nature;

 2. Content that in any way incites violence, hatred, racism or discrimination or is otherwise violent, racist or otherwise inappropriate;

 3. Content which the Affiliate reasonably knows or should know that such content damages or may damage Smart Gaming's good name and reputation.

 

5.5 The Affiliate shall place Affiliate Links only on the websites for which it has obtained a Responsible Affiliates Quality Mark. Affiliate shall observe all instructions from Smart Gaming when placing and further publishing Affiliate Links. In addition, the Affiliate must provide transparency regarding the urls on which it intends to place the tracking links offered by Smart Gaming. Placing tracking links from Smart Gaming on websites/url's that Smart Gaming was not aware of (did not gain insight into and did not agree to) is not permitted under any circumstances and may be grounds for termination of the partnership.

 

5.6 The Affiliate is obliged to cooperate with requests by Smart Gaming to test the correct operation of the Affiliate Links. If it appears that one or more Affiliate Links are not working properly (such at the sole discretion of Smart Gaming), the Affiliate shall take all actions that can reasonably be required of it to restore the correct operation of the Affiliate Links.

 

5.7 The Affiliate is at all times obliged to immediately and fully follow instructions from (employees of) Smart Gaming, regardless of whether those instructions have their basis in the provisions of these Affiliate General Terms and Conditions.

 

5.8 The Affiliate shall be liable to Smart Gaming for any damage suffered by Smart Gaming as a result of any action by the Affiliate in breach of:

 1. Applicable laws and regulations;

 2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 3. These General Terms and Conditions Affiliates;

 4. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy;

 5. Instructions from (employees of) Smart Gaming; and/or

 6. Third-party rights.

 

5.9 The Affiliate indemnifies Smart Gaming and its directors, employees and other persons associated with Smart Gaming against claims by third parties related to any actions of the Affiliate in breach of:

 1. Applicable laws and regulations;

 2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 3. These General Terms and Conditions Affiliates;

 4. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy;

 5. Instructions from (employees of) Smart Gaming; and/or

 6. Third-party rights.

 

5.10 The Affiliate shall at all times be obliged at Smart Gaming's first request to perform all (legal) acts and sign all documents that can reasonably be required of the Affiliate and to provide all information to Smart Gaming in order to enable Smart Gaming to comply with its obligations under laws and regulations, including but not limited to the WOK, the Wwft and the Sw, as well as to comply with all requests and instructions from the KSA and/or any other regulator.

 

5.11 If fraud is suspected, Smart Gaming shall be entitled, at the expense of the Affiliate, to inspect or arrange for inspection of the Affiliate's records and related information, regardless of whether the records are in physical or digital form. The Affiliate shall be obliged towards Smart Gaming to tolerate at all times that Smart Gaming gains access and/or causes access to (i) information necessary or reasonably useful for the investigation of possible fraud, but which is in the Affiliate's possession, as well as (ii) the technological means necessary to access, unlock and make readable and/or usable that information. The Affiliate is obliged to grant Smart Gaming access to all places and rooms belonging to the Affiliate or at least under the Affiliate's control. All this in the broadest sense of the word and expressly including virtual and/or electronic places and areas.

 

Article 6. Fees and their payment

6.1 Fees may have the following basis:

 1. Cost per acquisition (CPA);

 2. Revenue share; or

 3. A combination of (a) and (b).

 

6.2 The Fee based on CPA referred to in clause 6.1(a) is a fixed amount per new player who becomes a Player via an Affiliate Link and makes a cash deposit on the Platform. The fixed amount referred to in the previous sentence will be determined from time to time by Smart Gaming and published in the Affiliate's account on Myaffiliate.

 

6.3 The revenue share referred to in clause 6.1(b) refers to a percentage of the net revenue generated by Smart Gaming from Players who have become Players via an Affiliate Link. The percentage mentioned in the previous sentence, or the tier of percentages, will be determined by Smart Gaming from time to time and published in the Affiliate's account on Myaffiliate.

 

The net revenue referred to in the first sentence of this provision is calculated as follows:

 

Net revenue = (bets - profits - bonuses - chargebacks - any adjustments) - taxes NL (32.45%) - admin fee (40%). When net revenue = (wagers - winnings - bonuses - chargebacks - any adjustments) produce a negative amount, tax is still due.

 

 6.3 The basis of the Fee (6.1(a), 6.1(b) or 6.1(c)) will be unilaterally determined by Smart Gaming from time to time and published in the Affiliate's account on Myaffiliate. The amount of the Fee is calculated on an ongoing basis by Smart Gaming or a third party to be appointed by it and published in the Affiliate's account on Myaffiliate.

 

6.4 Smart Gaming shall make the Fee payable monthly after and subject to the Affiliate issuing a correct invoice to Smart Gaming.

 

6.5 The Fee is published by Smart Gaming on an ongoing basis in the Affiliate's account on Myaffiliate. The Affiliate must check the published Fee at the end of each calendar month. If the Affiliate believes that the Fee has been calculated incorrectly, the Affiliate must complain to Smart Gaming in writing within 14 (fourteen) days of such verification. After the expiry of this complaint period, the Affiliate's right to complain about the amount of the Fee calculated by Smart Gaming shall lapse.

 

6.6 Any right of the Affiliate to a Fee lapses if now or in the past (part of) the Fee was created by fraud, regardless of whether (part of) the Fee has already been paid or not. Fraud is in any case involved if (non-exhaustive):

 1. Induces or causes the Affiliate to induce person(s) to become a Player, without that person(s) intending to purchase Services; and/or

 2. The Affiliate by using the identity of a person, creates a Player Account and/or induces or causes someone to take that action.

 

6.6 If Smart Gaming suspects fraud, it is entitled to suspend payment of the Fee.

 

Article 7. Duration & Termination

7.1 The Affiliate Agreement is entered into for an indefinite period of time.

 

7.2 The Parties may terminate the Affiliate Agreement at the end of each calendar month, subject to a notice period of 1 (one) month.

 

7.3 Smart Gaming may terminate the Affiliate Agreement immediately without giving notice or other formality if:

 1. The Affiliate is declared bankrupt, is granted suspension of payments, or is admitted to the statutory debt restructuring for natural persons (WNSP), or submits a request to that effect;

 2. The Affiliate violates applicable laws and regulations including but not limited to:

  1. The WOK;

  2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 • These Affiliate General Terms and Conditions; and/or

 1. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy; and

 2. The AVG.

 3. The Affiliate fails to comply with instructions from (employees of) Smart Gaming;

 4. There is (serious suspicion of) fraud on the part of the Affiliate;

 5. Smart Gaming is instructed to do so by the KSA and/or another regulator; and/or

 6. If there is a compelling reason for Smart Gaming to terminate the Affiliate Agreement with immediate effect.

 

7.3 After the termination of the Affiliate Agreement, regardless of the cause, those provisions which by their nature are intended for that purpose shall remain in force.

 

Article 8. Intellectual property rights

8.1 All IP Rights are owned by Smart Gaming. Nothing in these Affiliate Terms and Conditions shall be construed as any assignment of any IP Right. For the duration of the Affiliate Agreement, Smart Gaming grants the Affiliate a non-exclusive, non-transferable, non-alienable, revocable right to use the "Betnation" word and logo.

 

8.2 It is not permitted to register domain names and/or trademarks that are identical or similar to Intellectual Property of Smart Gaming.

 

8.3 Third parties affiliated to Smart Gaming may invoke this clause (8) of these Affiliate General Terms and Conditions.

 

Article 9. Failures

9.1 Smart Gaming will do its utmost to avoid technical problems, if a malfunction does occur, the following conditions will apply:

 1. Smart Gaming is not liable for server failures, delays, downtime and/or technical failures of the Platform;

 2. Smart Gaming is not liable for internet failures, network failures and/or hardware failures.

 

Article 10. Liability

10.1 The Platform and the games are offered as is. Although the website and the games offered have been compiled with the greatest possible care, it is possible that the software, the website and/or the Platform may contain an error and may not be suitable for the intended purpose. Smart Gaming therefore does not guarantee that the website, the Platform and the Services will be accessible without interruptions.

 

10.2 Smart Gaming does not under any circumstances accept any liability for:

 1. Damages resulting from the use of the Platform, participation in our Services and/or for information provided by employees of Smart Gaming;

 2. Damages due to force majeure, technical defects and/or breakdowns;

 3. Damage resulting from unauthorised use of the Player Account;

 4. Damages resulting from bankruptcy of Smart Gaming affiliated third parties;

 5. Any indirect damages (including consequential damages, loss of income and profit, loss of data and intangible loss).

 

10.3 If and insofar as Smart Gaming should nevertheless be liable for any damage, you must bring a claim to this effect within 6 months after the harmful event has occurred by means of a written notice of liability addressed to Smart Gaming. This term is related to the retention period of (personal) data, which is a maximum of 36 months (see also the privacy statement). If you do not hold Smart Gaming liable within the aforementioned period of 6 months, your right to hold Smart Gaming liable for any damage suffered by you (by whatever name and on whatever (legal) ground) lapses.

 

10.4 Any liability of Smart Gaming to the Affiliate shall be limited to the amount paid out under Smart Gaming's general liability insurance (AVB) in that case, to be increased by the applicable excess. Smart Gaming shall not be liable for any damage if the Affiliate is in breach of any obligation to Smart Gaming at the time the aforementioned event occurs.

 

Article 11. Permit

11.1 Smart Gaming has a Licence from the KSA with number 1949, issued on 13 September 2022.

 

Article 12. Other and concluding provisions

12.1 The Affiliate is not permitted to transfer its rights and/or obligations obtained or accruing to it by virtue of the Affiliate Services and under these Affiliate General Terms and Conditions to a third party without Smart Gaming's prior written consent. In addition to the effect of the law of obligations, this clause also has the effect of property law as referred to in Article 3:83(2) of the Dutch Civil Code.

 

12.2 Smart Gaming is entitled to change, add or discontinue (the content of) the Services and/or the Platform to the extent permitted by applicable laws and regulations and the Licence granted to Smart Gaming.

 

12.3 If Smart Gaming does not or partially exercise its rights, this does not mean that Smart Gaming relinquishes these rights and does not release the Player from his/her obligations in that regard.

 

12.4 Smart Gaming's records provide full and compelling evidence of the legal relationship between Smart Gaming and the Affiliate, for example with regard to the size and accrual of the Fee, unless the Affiliate proves that Smart Gaming's records are incorrect (contrary evidence). This is an agreement of proof.

 

12.4 By accepting these Affiliate General Terms and Conditions, the Affiliate consents in advance to Smart Gaming transferring its rights and obligations under the Affiliate Agreement and all related (legal) acts to third parties, either by contract assumption (Section 6:159 of the Dutch Civil Code) or separately (Section 6:155 of the Dutch Civil Code). In such case, Smart Gaming shall remain responsible towards the Affiliate for the performance of the Affiliate Agreement until Smart Gaming has informed the Affiliate of the transfer and of the (legal) person to whom Smart Gaming has transferred its obligations or the Affiliate Agreement.

 

12.5 By accepting these Affiliate General Terms and Conditions, the Affiliate also gives Smart Gaming permission in advance to partner with other companies for the performance of the Services. And to have those companies as parties to the Affiliate Agreement and to these Affiliate Terms and Conditions.

 

12.6 These Affiliate General Terms and Conditions, the Platform and Services, the Affiliate Services as well as all (legal) acts resulting from or related to their implementation shall be governed exclusively by Dutch law. Disputes may be submitted exclusively to the competent Dutch court of the District Court of Amsterdam.

LAATSTE VERSIE 05.07.24 - NL

Om affiliate van Smart Gaming te kunnen worden moet je eerst een account aanmaken op de website dutchaffiliates.nl. Na het invoeren van je e-mailadres en een veilig wachtwoord is het belangrijk om deze Algemene voorwaarden Affiliates te lezen en indien akkoord, te accepteren. Vervolgens beoordeelt Smart Gaming je aanvraag om affiliate te worden. 

 

Artikel 1. Definities

1.1 Affiliate: natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon die beschikken over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates, die het volledige identificatie- en verificatieproces zoals beschreven in het AML-beleid succesvol heeft doorlopen, en door Smart Gaming is geaccepteerd om Affiliate Diensten te verlenen aan Smart Gaming.

 

1.2 Affiliate Diensten: het promoten van Smart Gaming en de door haar aangeboden Diensten, door het exploiteren van een of meerdere affiliate websites met Keurmerk Verantwoorde Affiliates, en het plaatsen van Affiliate Links op die websites.

 

1.3 Affiliate Link: een hyperlink (URL) die door Smart Gaming ter beschikking wordt gesteld aan de Affiliate voor de uitvoering van de Affiliate Diensten.

 

1.4 Affiliate Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Affiliate en Smart Gaming waarvoor deze Algemene Voorwaarden Affiliates gelden.

 

1.5 Algemene Voorwaarden Affiliates: deze algemene voorwaarden.

 

1.6 Smart Gaming: de entiteit Smart Gaming BV, zijnde de houder van de vergunning voor kansspelen op afstand afgegeven door de KSA, kantoorhoudende aan Schenkkade 50, 2595 AR te Den-Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398019.

 

1.7 Diensten: de door Smart Gaming aangeboden kansspelen.

 

1.8 Fee: door Smart Gaming aan de Affiliate te betalen vergoeding voor de Affiliate Diensten, berekend op grond van en onderworpen aan de voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

1.9 IE-Rechten: elk octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, merknaam, logo, bedrijfsnaam, internetdomeinnaam of industrieel ontwerp, alle registraties daarvan en lopende aanvragen daarvoor (voor zover van toepassing), en elk ander intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, knowhow, handelsgeheim, software (met inbegrip van de API), database of gegevensrecht) verbonden aan het Platform, de handelsnaam “Betnation”, de websites van Smart Gaming of anderszins verbonden aan de door Smart Gaming geëxploiteerde onderneming.

 

1.10 Keurmerk Verantwoorde Affiliates: een keurmerk verstrekt door XY Legal Solutions B.V. kantoorhoudende aan de Euclideslaan 1, 3584 BL te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer.

 

1.11 KSA: de Nederlandse Kansspel Autoriteit.

 

1.12 Minderjarigen: personen tot de leeftijd van 18 jaar.

 

1.13 PEP: politiek prominent persoon of naast geassocieerden van die persoon.

 

1.14 Platform: Betnation.nl, sub-domeinen daarvan en bijbehorende extensies (URL’s).

 

1.15 Spelersaccount: de online omgeving waartoe een speler toegang krijgt nadat hij/zij succesvol als Speler geregistreerd is.

 

1.16 WOK: Wet op de kansspelen en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

 

1.17 Spelers: natuurlijke personen die het volledige identificatie- en verificatieproces zoals beschreven in het AML-beleid succesvol hebben doorlopen om deel te nemen aan de vergunde kansspelen op afstand.

 

1.18 Sw: de Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

  

1.19 Tegenrekening: de op naam van een Affiliate bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 aangehouden rekening;

 

1.20 Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen.

 

1.21 Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Affiliates zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een Affiliate en Smart Gaming, meer in het bijzonder op alle Affiliate Diensten die aan Smart Gaming worden verleend alsook de uitvoering en het gebruik daarvan. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierdoor uitdrukkelijk door Smart Gaming van de hand gewezen.

 

2.2 Smart Gaming behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden Affiliates op elk moment eenzijdig te wijzigen. Substantiële wijzigingen zullen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aan de Affiliate worden gecommuniceerd. Indien de Affiliate niet akkoord gaat met dergelijke wijziging(en), is de Affiliate gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Affiliates per direct te beëindigen.

 

Artikel 3. Privacy

3.1 Smart Gaming verzamelt & verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover alsook de toepasselijke voorwaarden in dat kader onze Privacyverklaring.

 

Artikel 4. Registratie, identificatie, verificatie en acceptatie

4.1 Smart Gaming accepteert enkel natuurlijke personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersonen die beschikken over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates. De volgende (rechts) personen worden niet geaccepteerd als Affiliate:

 1. Gesanctioneerde (rechts)personen;

 2. Minderjarigen;

 3. Werknemers van Smart Gaming;

 4. (Rechts)personen die op enig moment door enige toezichthouder, waaronder in ieder geval begrepen de KSA of enige andere autoriteit op het gebied van kansspelen, zijn veroordeeld tot het betalen van een boete wegens handelen in strijd met de kansspelwetgeving;

 5. (Rechts)personen die niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in deze Algemene voorwaarden Affiliates;

 6. (Rechts)personen waarmee Smart Gaming op grond van in Nederland geldende wet- en regelgeving geen rechtsverhouding mag aangaan.

 

4.2 Om zich te registreren moeten zodanige gegevens en documenten worden verstrekt dat Smart Gaming cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft en sanctiescreening als bedoeld in de Sw kan uitvoeren.

 

4.3 Door je te registreren als Affiliate verklaar je het volgende:

 1. Dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden Affiliates;

 2. In dien je een natuurlijk persoon bent, dat je handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

 3. Dat je beschikt over het Keurmerk Verantwoorde Affiliates;

 4. Dat alle informatie en documenten die je ons verstrekt kloppen en volledig zijn;

 5. Dat je bekend bent met de WOK, Wwft, Sw en alle andere relevante wet- en regelgeving en dat je je daaraan zult houden;

 6. Dat je kennis hebt genomen van en je zult houden aan de regels en gedragslijnen van Smart Gaming opgenomen in het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid alsmede het reclamebeleid; en

 7. Dat je de Affiliate Diensten alleen op Nederland en in op Nederland woonachtige personen zult richten.

 

4.4 Acceptatie van de Affiliate vindt alleen plaats na:

 1. Succesvolle identificatie en verificatie via de VerifyMe-oplossing van CDDN.nl;

 2. Het valideren van het e-mailadres en telefoonnummer;

 3. Het vaststellen dat de betrokken perso(o)n(en) 18 jaar of ouder is/zijn;

 4. Het valideren van de Tegenrekening;

 5. De sanctiescreening;

 6. Indien van toepassing: succesvolle afronding van het verscherpt cliëntenonderzoek.

 

4.5 (Rechts)personen die om welke reden dan ook niet vallen binnen het laagrisico-profiel ondergaan verscherpt cliëntenonderzoek. In dit geval kan Smart Gaming ook de bron van de middelen van de betreffende (rechts)persoon onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. PEPs;

 2. (rechts)personen die woonachtig of gevestigd zijn in landen met verhoogde geografische risicofactoren;

 3. Aanwezigheid van risico indicatoren dat de rechts(persoon) betrokken is bij witwassen en/of financieren van terrorisme;

 4. Indien van toepassing: vanwege door Smart Gaming zelf en/of een door haar aangewezen derde partij vastgestelde (aanvullende) risico indicatoren.

 

4.6 Smart Gaming is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag tot acceptatie als affiliate zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Affiliates

5.1 De Affiliate handelt bij de uitvoering van de Affiliate Diensten conform de gelende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot:

 1. De WOK;

 2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 3. Deze Algemene Voorwaarden Affiliates;

 4. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid; en

 5. De AVG.

 

5.2 De Affiliate voert de Affiliate Diensten op zodanige wijze uit dat deze niet zijn gericht op personen die:

 1. Jonger zijn dan 24 jaar;

 2. Een verstandelijke beperking hebben;

 3. Zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen;

 4. Zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen;

 5. Aan een kansspelverslaving leiden;

 6. Risico hebben op kansspelverslaving;

 7. Aan kansspelverslaving hebben geleden;

 8. (Kenmerken van) risicovol gedrag vertonen.

 

5.3 Bij de uitvoering van de Affiliate Diensten onthoudt de Affiliate zich van:

 1. Aanzetten tot onmatige deelneming aan kansspelen, waaronder begrepen het creëren van een vorm van urgentie voor het deelnemen aan kansspelen;

 2. Aanprijzen van kansspelen als middel om financiële problemen of andere (persoonlijke) problemen op te lossen;

 3. Garanderen (of het wekken van de suggestie) dat een speler bij deelname aan een kansspel (gemakkelijk) wint;

 4. Het promoten van kansspelen als levensstijl;

 5. Zodanige handelingen waarvan de Affiliate in redelijkheid weet of zou moeten weten dat deze handelingen de goede naam en reputatie van Smart Gaming schaadt of kan schaden

 

5.4 Bij de uitvoering van de Affiliate Diensten maakt de Affiliate geen gebruik van:

 1. Expliciete content, waaronder content van seksuele of pornografische aard;

 2. Content die op enige wijze aanzet tot geweldpleging, haat, racisme of discriminatie of anderszins gewelddadig, racistisch of anderszins ongepast is;

 3. Content waarvan de Affiliate in redelijkheid weet of moet weten dat deze content de goede naam en reputatie van Smart Gaming schaadt of kan schaden.

 

5.5 De Affiliate plaatst de Affiliate Links uitsluitend op de websites waarvoor zij een Keurmerk Verantwoorde Affiliates heeft verkregen. Affiliate neemt bij de plaatsing en de verdere publicatie van Affiliate Links alle instructies van Smart Gaming in acht. Daarnaast dient de Affiliate transparantie te bieden over de url’s waarop hij de door Smart Gaming aangeboden tracking links wil plaatsen. Het plaatsen van tracking links van Smart Gaming op websites/url’s waarvan Smart Gaming niet op de hoogte was (geen inzicht in gekregen heeft en geen akkoord op heeft gegeven) is in geen geval toegestaan en kan reden zijn voor het beëindigen van de samenwerking.

 

5.6 De Affiliate is gehouden om mee te werken aan verzoeken van Smart Gaming om de correcte werking van de Affiliate Links te testen. Indien blijkt dat een of meerdere Affiliate Links niet naar behoren werken (zulks naar uitsluitend oordeel van Smart Gaming), verricht de Affiliate alle handelingen die in redelijkheid van haar kunnen worden verlangd om de correcte werking van de Affiliate Links te herstellen.

 

5.7 De Affiliate is te allen tijde gehouden om instructies van (medewerkers van) Smart Gaming direct en volledig op te volgen, ongeacht of die instructies hun grondslag vinden in de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

5.8 De Affiliate is ten opzichte van Smart Gaming aansprakelijk voor alle schade die Smart Gaming lijdt als gevolg van enig handelen van de Affiliate in strijd met:

 1. Geldende wet- en regelgeving;

 2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 3. Deze Algemene Voorwaarden Affiliates;

 4. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid;

 5. Instructies van (medewerkers van) Smart Gaming; en/of

 6. Rechten van derden.

 

5.9 De Affiliate vrijwaart Smart Gaming alsmede diens bestuurders, werknemers en andere aan Smart Gaming verbonden personen, voor aanspraken van derden die verband houden met enig handelen van de Affiliate in strijd met:

 1. Geldende wet- en regelgeving;

 2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 3. Deze Algemene Voorwaarden Affiliates;

 4. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid;

 5. Instructies van (medewerkers van) Smart Gaming; en/of

 6. Rechten van derden.

 

5.10 De Affiliate is te allen tijde gehouden om op eerste verzoek van Smart Gaming alle (rechts)handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die in redelijkheid van de Affiliate gevergd kunnen worden en alle informatie aan Smart Gaming te verstrekken, teneinde Smart Gaming in staat te stellen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de WOK, de Wwft en de Sw, alsmede om te voldoen aan alle verzoeken en instructies van de KSA en/of enige andere toezichthouder.

 

5.11 In geval van vermoeden van fraude, is Smart Gaming bevoegd om op kosten van de Affiliate inzage te (doen) nemen in de administratie en bijbehorende informatie van de Affiliate, ongeacht of de administratie in fysieke of digitale vorm wordt gevoerd. De Affiliate is tegenover Smart Gaming verplicht om te allen tijde te dulden dat Smart Gaming zich toegang verschaft en/of doet verschaffen (i) tot voor het onderzoek naar mogelijke fraude noodzakelijke of redelijkerwijs dienstige, doch onder de Affiliate berustende, informatie, alsmede (ii) tot de technologische middelen die nodig zijn om die informatie te benaderen, ontsluiten en leesbaar c.q. bruikbaar te maken. De Affiliate is verplicht Smart Gaming hiertoe toegang te verschaffen tot alle aan de Affiliate toebehorende, althans in de macht van de Affiliate zijnde, plaatsen en ruimtes. Een en ander in de ruimste zin van het woord en virtuele c.q. elektronische plaatsen en ruimtes daar uitdrukkelijk onder begrepen.

 

Artikel 6. Fees en de betaling daarvan

6.1 Fees kunnen de volgende grondslag hebben:

 1. Cost per acquisition (CPA);

 2. Revenue share (omzetdeling); of

 3. Een combinatie van (a) en (b).

 

6.2 De in artikel 6.1(a) genoemde Fee op basis van CPA betreft een vast bedrag per nieuwe speler die via een Affiliate Link Speler wordt én een storting in geld op het Platform doet. Het in de vorige zin genoemde vaste bedrag wordt van tijd tot tijd vastgesteld door Smart Gaming en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate.

 

6.3 De in artikel 6.1(b) genoemde revenue share betreft een percentage van de netto revenue die Smart Gaming genereert van Spelers die via een Affiliate Link Speler zijn geworden. Het in de vorige zin genoemde percentage, of de staffel van percentages, wordt van tijd tot tijd vastgesteld door Smart Gaming en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate.

 

De in de eerste zin van deze bepaling genoemde netto revenue wordt als volgt berekend:

 

Netto revenue = (inzetten - winsten - bonussen - chargebacks- eventuele adjustments) - belastingen NL (32.45%) - admin fee (40%). Wanneer netto revenue = (inzetten - winsten - bonussen - chargebacks - eventuele adjustments) een negatief bedrag opleveren, is nog steeds belasting verschuldigd.

 

 6.3 De grondslag van de Fee (6.1(a), 6.1(b) of 6.1(c)) wordt van tijd tot tijd eenzijdig door Smart Gaming vastgesteld en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate. De hoogte van de Fee wordt doorlopend berekend door Smart Gaming of een door haar aan te wijzen derde en gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate.

 

6.4 Smart Gaming stelt de Fee maandelijks betaalbaar nadat en onder de voorwaarde dat de Affiliate een correcte factuur uitreikt aan Smart Gaming.

 

6.5 De Fee wordt door Smart Gaming doorlopend gepubliceerd in het account van de Affiliate op Myaffiliate. De Affiliate dient de gepubliceerde Fee aan het einde van iedere kalendermaand te controleren. Als de Affiliate van mening is dat de Fee onjuist is berekend, dient de Affiliate hierover binnen 14 (veertien) dagen na die controle schriftelijk bij Smart Gaming te klagen. Na verloop van deze klachttermijn vervalt het recht van de Affiliate om te klagen over de hoogte van de door Smart Gaming berekende Fee.

 

6.6 Ieder recht van de Affiliate op een Fee vervalt indien nu of in het verleden (een deel van) de Fee tot stand is gekomen door fraude, ongeacht of (een deel van) de Fee al is betaald of niet. Van fraude is in ieder geval sprake indien (niet-limitatief):

 1. De Affiliate perso(o)n(en) aanzet of doet aanzetten om Speler te worden, zonder dat de betreffende perso (o)n(en) de intentie hebben om Diensten af te nemen; en/of

 2. De Affiliate door gebruik te maken van de identiteit van een persoon, een Spelersaccount aanmaakt en/of iemand ertoe aanzet of doet aanzetten om die handeling te verrichten.

 

6.6 Indien Smart Gaming het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude, is zij gerechtigd om de uitbetaling van de Fee op te schorten.

 

Artikel 7. Looptijd & Beëindiging

7.1 De Affiliate Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

7.2 Partijen kunnen de Affiliate Overeenkomst per het einde van iedere kalendermaand beëindigingen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 

7.3 Smart Gaming kan de Affiliate Overeenkomst per direct beëindigen zonder daarbij een opzegtermijn of andere formaliteit in acht te nemen, als:

 1. De Affiliate in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WNSP), of een daartoe strekkend verzoek indient;

 2. De Affiliate handelt in strijd met geldende wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot:

  1. De WOK;

  2. De Code voor verantwoorde reclame- en wervingsactiviteiten Online Casino Affiliates;

 • Deze Algemene Voorwaarden Affiliates; en/of

 1. De relevante beleidsdocumenten van Smart Gaming, waaronder maar niet beperkt tot het verslavingspreventiebeleid, het privacy statement, het beleid ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme, het uitbestedingsbeleid en het reclamebeleid; en

 2. De AVG.

 1. De Affiliate zich niet houdt aan instructies van (medewerkers van) Smart Gaming;

 2. Er sprake is van (ernstig vermoeden van) fraude aan de zijde van de Affiliate;

 3. Smart Gaming daartoe wordt geïnstrueerd door de KSA en/of een andere toezichthouder; en/of

 4. Als er een zwaarwegende reden is voor Smart Gaming om de Affiliate Overeenkomst per direct te beëindigen.

 

7.3 Na het eindigen van de Affiliate Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle IE-rechten zijn eigendom van Smart Gaming. Niets in deze Algemene Voorwaarden Affiliates kan worden opgevat als enige overdracht van enig IE-Recht. Voor de duur van de Affiliate Overeenkomst verleent Smart Gaming aan de Affiliate een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-vervreemdbaar, herroepelijk recht om gebruik te maken van het woord- en beeldmerk “Betnation”.

 

8.2 Het is niet toegestaan om domeinnamen en/of merken te registeren die identiek zijn of lijken op Intellectuele eigendom van Smart Gaming. 

 

8.3 Aan Smart Gaming gelieerde derde partijen kunnen een beroep doen op dit artikel (8) van deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

Artikel 9. Storingen

9.1 Smart Gaming doet zijn uiterste best om technische problemen te voorkomen, indien er toch een storing optreedt, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor serverstoringen, vertragingen, downtime en/of technische storingen van het Platform;

 2. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor internetstoringen, netwerkstoringen en/of hardware storingen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Het Platform en de spellen worden aangeboden zoals ze zijn. Hoewel de website en het spelaanbod met de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software, de website en /of het Platform een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. Smart Gaming garandeert dan ook niet dat de website, het Platform en de Diensten zonder onderbrekingen toegankelijk zijn.

 

10.2 Smart Gaming aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor:

 1. Schade als gevolg van het gebruik van het Platform, deelname aan onze Diensten en/of voor informatie verstrekt door medewerkers van Smart Gaming;

 2. Schade als gevolg van overmacht, technische mankementen en/of storingen;

 3. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount;

 4. Schade als gevolg van faillissement van Smart Gaming gelieerde derden;

 5. Enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).

 

10.3 Indien en voor zover Smart Gaming toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan dien je een daartoe strekkende vordering binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan in te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling aan het adres van Smart Gaming. Deze termijn hangt samen met de gehanteerde bewaartermijn van (persoonlijke) gegevens, welke maximaal 36 maanden bedraagt (zie tevens de privacyverklaring). Indien je binnen voornoemde termijn van 6 maanden Smart Gaming niet aansprakelijk stelt vervalt je recht om Smart Gaming aansprakelijk te stellen voor enige door jou geleden schade (hoe dan ook genaamd en op welke (rechts)grond dan ook).

 

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Smart Gaming ten opzichte van de Affiliate is beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Smart Gaming in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Smart Gaming is niet aansprakelijk voor enige schade indien de Affiliate op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Smart Gaming.

 

Artikel 11. Vergunning

11.1 Smart Gaming heeft een Vergunning van de KSA met nummer 1949, afgegeven op 13 september 2022.

 

Artikel 12. Overige en afsluitende bepalingen

12.1 Het is de Affiliate niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem toekomend uit hoofde van de Affiliate Diensten en onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden Affiliates aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Gaming. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

 

12.2 Smart Gaming is gerechtigd om (de inhoud van) de Diensten en/of het Platform te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de aan Smart Gaming verstrekte Vergunning.

 

12.3 Indien Smart Gaming geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Smart Gaming afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen in dat kader.

 

12.4 De administratie van Smart Gaming levert volledig en dwingend bewijs op van de rechtsverhouding tussen Smart Gaming en de Affiliate, bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang en opbouw van de Fee, tenzij de Affiliate bewijst dat de administratie van Smart Gaming onjuist is (tegendeel bewijs). Dit is een bewijsovereenkomst.

 

12.4 Door deze Algemene Voorwaarden Affiliates te accepteren, geeft de Affiliate Smart Gaming bij voorbaat toestemming om diens rechten en verplichtingen uit de Affiliate Overeenkomst en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen aan derden over te dragen, hetzij door contractsoverneming (art. 6:159 BW), hetzij afzonderlijk (art. 6:155 BW). In voorkomend geval blijft Smart Gaming tegenover de Affiliate verantwoordelijk voor de nakoming van de Affiliate Overeenkomst, totdat Smart Gaming de Affiliate geïnformeerd heeft over de overdracht en over de (rechts)persoon aan wie Smart Gaming haar verplichtingen of de Affiliate Overeenkomst heeft overgedragen.

 

12.5 Door deze Algemene Voorwaarden Affiliates te accepteren geeft de Affiliate Smart Gaming ook bij voorbaat toestemming om voor de uitvoering van de Diensten met andere bedrijven samen te werken. En om die bedrijven als partij te laten toetreden tot de Affiliate Overeenkomst en tot deze Algemene Voorwaarden Affiliates.

 

12.6 Op deze Algemene Voorwaarden Affiliates, het Platform en Diensten, de Affiliate Diensten alsook alle (rechts)handelingen ten gevolge van of samenhangend met de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Amsterdam.

LAST VERSION 05.07.24 - ENG

To become an affiliate of Smart Gaming, you must first create an account on the dutchaffiliates.nl website. After entering your email address and a secure password, it is important to read and, if agreed, accept these Affiliate Terms and Conditions. Smart Gaming will then review your application to become an affiliate.

 

Article 1. Definitions

1.1 Affiliate: natural person acting in the exercise of a profession or business or legal entity holding the Responsible Affiliates Hallmark, who has successfully completed the full identification and verification process as described in the AML Policy, and has been accepted by Smart Gaming to provide Affiliate Services to Smart Gaming.

 

1.2 Affiliate Services: promoting Smart Gaming and the Services it offers, by operating one or more affiliate websites with Hallmark Responsible Affiliates, and placing Affiliate Links on those websites.

 

1.3 Affiliate Link means a hyperlink (URL) provided by Smart Gaming to the Affiliate for the purpose of carrying out the Affiliate Services.

 

1.4 Affiliate Agreement: the agreement entered into between the Affiliate and Smart Gaming to which these Affiliate General Terms and Conditions apply.

 

1.5 General Terms and Conditions Affiliates: these general terms and conditions.

 

1.6 Smart Gaming: the entity Smart Gaming BV, being the holder of the remote gaming licence issued by the KSA, having its office at Schenkkade 50, 2595 AR te Den-Haag, registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 84398019.

 

1.7 Services: the games of chance offered by Smart Gaming.

 

1.8 Fee: fee payable by Smart Gaming to the Affiliate for the Affiliate Services, calculated pursuant to and subject to the terms and conditions contained in these Affiliate General Terms and Conditions.

 

1.9 IP Rights means any patent, copyright, trademark, trade name, brand name, logo, company name, internet domain name or industrial design, all registrations thereof and pending applications therefor (as applicable), and any other intellectual property right (including, but not limited to, know-how, trade secret, software (including the API), database or data right) associated with the Platform, the trade name "Betnation", Smart Gaming's websites or otherwise associated with the business operated by Smart Gaming.

 

1.10 Quality Mark Responsible Affiliates: a quality mark provided by XY Legal Solutions B.V. office located at Euclideslaan 1, 3584 BL in Utrecht, registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number.

 

1.11 KSA: the Netherlands Gaming Authority.

 

1.12 Minors: persons up to the age of 18 years.

 

1.13 PEP: politically exposed person or close associates of that person.

 

1.14 Platform: Betnation.co.uk, sub-domains thereof and associated extensions (URLs).

 

1.15 Player Account: the online environment to which a Player gains access after successfully registering as a Player.

 

1.16 WOK: Gambling Act and laws and regulations based thereon.

 

1.17 Players: natural persons who have successfully completed the full identification and verification process as described in the AML Policy to participate in licensed remote gaming.

 

1.18 Sw: the Sanctions Act 1977 and laws and regulations based thereon.

  

1.19 Counter Account: the account held in an Affiliate's name with a credit institution authorised in accordance with Article 8 of Directive 2013/36/EU or with a payment service provider authorised in accordance with Article 11 of Directive (EU) 2015/2366 established in a Member State;

 

1.20 Licence: the licence to organise remote gambling as referred to in Section 31a of the Gaming Act.

 

1.21 Wwft: Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act and laws and regulations based thereon.

 

Article 2. Applicability

2.1 These Affiliate General Terms and Conditions apply to any legal relationship between an Affiliate and Smart Gaming, more specifically to all Affiliate Services provided to Smart Gaming as well as the implementation and use thereof. The applicability of any other (general) terms and conditions is hereby expressly rejected by Smart Gaming.

 

2.2 Smart Gaming reserves the right to unilaterally amend the Affiliate General Terms and Conditions at any time. Substantial changes will be communicated to the Affiliate at least one month before they take effect. If the Affiliate does not agree to such change(s), the Affiliate shall be entitled to terminate the Affiliate General Terms and Conditions with immediate effect.

 

Article 3. Privacy

3.1 Smart Gaming collects & processes all personal data in accordance with the General Data Protection Regulation. For more information on this as well as the applicable conditions in that context, please see our Privacy Statement.

 

 

Article 4. Registration, identification, verification and acceptance

4.1 Smart Gaming only accepts natural persons acting in the exercise of a profession or business or legal persons who have the Responsible Affiliates Hallmark. The following (legal) persons are not accepted as Affiliates:

 1. Sanctioned (legal) persons;

 2. Minors;

 3. Employees of Smart Gaming;

 4. (Legal) persons who at any time have been ordered by any regulator, including in any case the KSA or any other authority in the field of gambling, to pay a fine for acting in violation of the gambling legislation;

 5. (Legal) persons who do not or cannot comply with the provisions of these General Terms and Conditions Affiliates;

 6. (Legal) persons with whom Smart Gaming may not enter into a legal relationship on the basis of laws and regulations applicable in the Netherlands.

 

4.2 To register, information and documents must be provided such that Smart Gaming can conduct customer due diligence as referred to in the Wwft and sanction screening as referred to in the Sw.

 

4.3 By registering as an Affiliate, you declare the following:

 1. That you have read and agree to these Terms and Conditions Affiliates;

 2. In case you are a natural person, that you are acting in the exercise of profession or business;

 3. That you have the Responsible Affiliates Hallmark;

 4. That all information and documents you provide to us are correct and complete;

 5. That you are familiar with and will comply with the WOK, Wwft, Sw and all other relevant laws and regulations;

 6. That you have read and will comply with Smart Gaming's rules and policies contained in the addiction prevention policy, the privacy statement, the money laundering and counter-terrorist financing policy, the outsourcing policy as well as the advertising policy; and

 7. That you will target the Affiliate Services only to the Netherlands and in Netherlands-based residents.

 

4.4 Acceptance of the Affiliate takes place only after:

 1. Successful identification and verification through CDDN.co.uk's VerifyMe solution;

 2. Validating the e-mail address and phone number;

 3. Establishing that the person(s) concerned is/are 18 years of age or older;

 4. Validating the Counter Account;

 5. Penalty screening;

 6. If applicable: successful completion of enhanced customer due diligence.

 

4.5 (Legal) persons who for whatever reason do not fall within the low-risk profile undergo enhanced customer research. In this case, Smart Gaming may also investigate the source of the relevant (legal) person's funds. This is the case, for example, of:

 1. PEPs;

 2. (Legal) persons residing or located in countries with increased geographical risk factors;

 3. Presence of risk indicators that the legal (person) is involved in money laundering and/or terrorist financing;

 4. If applicable: due to (additional) risk indicators established by Smart Gaming itself and/or a third party appointed by it.

 

4.6 Smart Gaming is at all times entitled to refuse an application for acceptance as an affiliate without giving reasons.

 

Article 5. Affiliates' obligations

5.1 In performing the Affiliate Services, the Affiliate shall act in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to:

 1. The WOK;

 2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 3. These General Terms and Conditions Affiliates;

 4. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy; and

 5. The AVG.

 

5.2 The Affiliate shall carry out the Affiliate Services in such a way that they are not directed at persons who:

 1. Being younger than 24;

 2. Having an intellectual disability;

 3. Have excluded themselves from participating in games of chance;

 4. Are excluded from participating in games of chance;

 5. Suffering from gambling addiction;

 6. Being at risk of gambling addiction;

 7. Suffered from gambling addiction;

 8. Exhibiting (characteristics of) risky behaviour.

 

5.3 In performing the Affiliate Services, the Affiliate shall refrain from:

 1. Incitement to immoderate participation in gambling, including creating a form of urgency to participate in gambling;

 2. Touting gambling as a means to solve financial or other (personal) problems;

 3. Guaranteeing (or suggesting) that a player wins (easily) when participating in a game of chance;

 4. Promoting gaming as a lifestyle;

 5. Such actions which the Affiliate reasonably knows or should know that such actions harm or may harm the good name and reputation of Smart Gaming

 

5.4 In performing the Affiliate Services, the Affiliate shall not use:

 1. Explicit content, including content of a sexual or pornographic nature;

 2. Content that in any way incites violence, hatred, racism or discrimination or is otherwise violent, racist or otherwise inappropriate;

 3. Content which the Affiliate reasonably knows or should know that such content damages or may damage Smart Gaming's good name and reputation.

 

5.5 The Affiliate shall place Affiliate Links only on the websites for which it has obtained a Responsible Affiliates Quality Mark. Affiliate shall observe all instructions from Smart Gaming when placing and further publishing Affiliate Links. In addition, the Affiliate must provide transparency regarding the urls on which it intends to place the tracking links offered by Smart Gaming. Placing tracking links from Smart Gaming on websites/url's that Smart Gaming was not aware of (did not gain insight into and did not agree to) is not permitted under any circumstances and may be grounds for termination of the partnership.

 

5.6 The Affiliate is obliged to cooperate with requests by Smart Gaming to test the correct operation of the Affiliate Links. If it appears that one or more Affiliate Links are not working properly (such at the sole discretion of Smart Gaming), the Affiliate shall take all actions that can reasonably be required of it to restore the correct operation of the Affiliate Links.

 

5.7 The Affiliate is at all times obliged to immediately and fully follow instructions from (employees of) Smart Gaming, regardless of whether those instructions have their basis in the provisions of these Affiliate General Terms and Conditions.

 

5.8 The Affiliate shall be liable to Smart Gaming for any damage suffered by Smart Gaming as a result of any action by the Affiliate in breach of:

 1. Applicable laws and regulations;

 2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 3. These General Terms and Conditions Affiliates;

 4. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy;

 5. Instructions from (employees of) Smart Gaming; and/or

 6. Third-party rights.

 

5.9 The Affiliate indemnifies Smart Gaming and its directors, employees and other persons associated with Smart Gaming against claims by third parties related to any actions of the Affiliate in breach of:

 1. Applicable laws and regulations;

 2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 3. These General Terms and Conditions Affiliates;

 4. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy;

 5. Instructions from (employees of) Smart Gaming; and/or

 6. Third-party rights.

 

5.10 The Affiliate shall at all times be obliged at Smart Gaming's first request to perform all (legal) acts and sign all documents that can reasonably be required of the Affiliate and to provide all information to Smart Gaming in order to enable Smart Gaming to comply with its obligations under laws and regulations, including but not limited to the WOK, the Wwft and the Sw, as well as to comply with all requests and instructions from the KSA and/or any other regulator.

 

5.11 If fraud is suspected, Smart Gaming shall be entitled, at the expense of the Affiliate, to inspect or arrange for inspection of the Affiliate's records and related information, regardless of whether the records are in physical or digital form. The Affiliate shall be obliged towards Smart Gaming to tolerate at all times that Smart Gaming gains access and/or causes access to (i) information necessary or reasonably useful for the investigation of possible fraud, but which is in the Affiliate's possession, as well as (ii) the technological means necessary to access, unlock and make readable and/or usable that information. The Affiliate is obliged to grant Smart Gaming access to all places and rooms belonging to the Affiliate or at least under the Affiliate's control. All this in the broadest sense of the word and expressly including virtual and/or electronic places and areas.

 

Article 6. Fees and their payment

6.1 Fees may have the following basis:

 1. Cost per acquisition (CPA);

 2. Revenue share; or

 3. A combination of (a) and (b).

 

6.2 The Fee based on CPA referred to in clause 6.1(a) is a fixed amount per new player who becomes a Player via an Affiliate Link and makes a cash deposit on the Platform. The fixed amount referred to in the previous sentence will be determined from time to time by Smart Gaming and published in the Affiliate's account on Myaffiliate.

 

6.3 The revenue share referred to in clause 6.1(b) refers to a percentage of the net revenue generated by Smart Gaming from Players who have become Players via an Affiliate Link. The percentage mentioned in the previous sentence, or the tier of percentages, will be determined by Smart Gaming from time to time and published in the Affiliate's account on Myaffiliate.

 

The net revenue referred to in the first sentence of this provision is calculated as follows:

 

Net revenue = (bets - profits - bonuses - chargebacks - any adjustments) - taxes NL (32.45%) - admin fee (40%). When net revenue = (wagers - winnings - bonuses - chargebacks - any adjustments) produce a negative amount, tax is still due.

 

 6.3 The basis of the Fee (6.1(a), 6.1(b) or 6.1(c)) will be unilaterally determined by Smart Gaming from time to time and published in the Affiliate's account on Myaffiliate. The amount of the Fee is calculated on an ongoing basis by Smart Gaming or a third party to be appointed by it and published in the Affiliate's account on Myaffiliate.

 

6.4 Smart Gaming shall make the Fee payable monthly after and subject to the Affiliate issuing a correct invoice to Smart Gaming.

 

6.5 The Fee is published by Smart Gaming on an ongoing basis in the Affiliate's account on Myaffiliate. The Affiliate must check the published Fee at the end of each calendar month. If the Affiliate believes that the Fee has been calculated incorrectly, the Affiliate must complain to Smart Gaming in writing within 14 (fourteen) days of such verification. After the expiry of this complaint period, the Affiliate's right to complain about the amount of the Fee calculated by Smart Gaming shall lapse.

 

6.6 Any right of the Affiliate to a Fee lapses if now or in the past (part of) the Fee was created by fraud, regardless of whether (part of) the Fee has already been paid or not. Fraud is in any case involved if (non-exhaustive):

 1. Induces or causes the Affiliate to induce person(s) to become a Player, without that person(s) intending to purchase Services; and/or

 2. The Affiliate by using the identity of a person, creates a Player Account and/or induces or causes someone to take that action.

 

6.6 If Smart Gaming suspects fraud, it is entitled to suspend payment of the Fee.

 

Article 7. Duration & Termination

7.1 The Affiliate Agreement is entered into for an indefinite period of time.

 

7.2 The Parties may terminate the Affiliate Agreement at the end of each calendar month, subject to a notice period of 1 (one) month.

 

7.3 Smart Gaming may terminate the Affiliate Agreement immediately without giving notice or other formality if:

 1. The Affiliate is declared bankrupt, is granted suspension of payments, or is admitted to the statutory debt restructuring for natural persons (WNSP), or submits a request to that effect;

 2. The Affiliate violates applicable laws and regulations including but not limited to:

  1. The WOK;

  2. The Code for Responsible Advertising and Recruitment Online Casino Affiliates;

 • These Affiliate General Terms and Conditions; and/or

 1. Smart Gaming's relevant policy documents, including but not limited to its addiction prevention policy, privacy statement, anti-money laundering and anti-terrorist financing policy, outsourcing policy and advertising policy; and

 2. The AVG.

 3. The Affiliate fails to comply with instructions from (employees of) Smart Gaming;

 4. There is (serious suspicion of) fraud on the part of the Affiliate;

 5. Smart Gaming is instructed to do so by the KSA and/or another regulator; and/or

 6. If there is a compelling reason for Smart Gaming to terminate the Affiliate Agreement with immediate effect.

 

7.3 After the termination of the Affiliate Agreement, regardless of the cause, those provisions which by their nature are intended for that purpose shall remain in force.

 

Article 8. Intellectual property rights

8.1 All IP Rights are owned by Smart Gaming. Nothing in these Affiliate Terms and Conditions shall be construed as any assignment of any IP Right. For the duration of the Affiliate Agreement, Smart Gaming grants the Affiliate a non-exclusive, non-transferable, non-alienable, revocable right to use the "Betnation" word and logo.

 

8.2 It is not permitted to register domain names and/or trademarks that are identical or similar to Intellectual Property of Smart Gaming.

 

8.3 Third parties affiliated to Smart Gaming may invoke this clause (8) of these Affiliate General Terms and Conditions.

 

Article 9. Failures

9.1 Smart Gaming will do its utmost to avoid technical problems, if a malfunction does occur, the following conditions will apply:

 1. Smart Gaming is not liable for server failures, delays, downtime and/or technical failures of the Platform;

 2. Smart Gaming is not liable for internet failures, network failures and/or hardware failures.

 

Article 10. Liability

10.1 The Platform and the games are offered as is. Although the website and the games offered have been compiled with the greatest possible care, it is possible that the software, the website and/or the Platform may contain an error and may not be suitable for the intended purpose. Smart Gaming therefore does not guarantee that the website, the Platform and the Services will be accessible without interruptions.

 

10.2 Smart Gaming does not under any circumstances accept any liability for:

 1. Damages resulting from the use of the Platform, participation in our Services and/or for information provided by employees of Smart Gaming;

 2. Damages due to force majeure, technical defects and/or breakdowns;

 3. Damage resulting from unauthorised use of the Player Account;

 4. Damages resulting from bankruptcy of Smart Gaming affiliated third parties;

 5. Any indirect damages (including consequential damages, loss of income and profit, loss of data and intangible loss).

 

10.3 If and insofar as Smart Gaming should nevertheless be liable for any damage, you must bring a claim to this effect within 6 months after the harmful event has occurred by means of a written notice of liability addressed to Smart Gaming. This term is related to the retention period of (personal) data, which is a maximum of 36 months (see also the privacy statement). If you do not hold Smart Gaming liable within the aforementioned period of 6 months, your right to hold Smart Gaming liable for any damage suffered by you (by whatever name and on whatever (legal) ground) lapses.

 

10.4 Any liability of Smart Gaming to the Affiliate shall be limited to the amount paid out under Smart Gaming's general liability insurance (AVB) in that case, to be increased by the applicable excess. Smart Gaming shall not be liable for any damage if the Affiliate is in breach of any obligation to Smart Gaming at the time the aforementioned event occurs.

 

Article 11. Permit

11.1 Smart Gaming has a Licence from the KSA with number 1949, issued on 13 September 2022.

 

Article 12. Other and concluding provisions

12.1 The Affiliate is not permitted to transfer its rights and/or obligations obtained or accruing to it by virtue of the Affiliate Services and under these Affiliate General Terms and Conditions to a third party without Smart Gaming's prior written consent. In addition to the effect of the law of obligations, this clause also has the effect of property law as referred to in Article 3:83(2) of the Dutch Civil Code.

 

12.2 Smart Gaming is entitled to change, add or discontinue (the content of) the Services and/or the Platform to the extent permitted by applicable laws and regulations and the Licence granted to Smart Gaming.

 

12.3 If Smart Gaming does not or partially exercise its rights, this does not mean that Smart Gaming relinquishes these rights and does not release the Player from his/her obligations in that regard.

 

12.4 Smart Gaming's records provide full and compelling evidence of the legal relationship between Smart Gaming and the Affiliate, for example with regard to the size and accrual of the Fee, unless the Affiliate proves that Smart Gaming's records are incorrect (contrary evidence). This is an agreement of proof.

 

12.4 By accepting these Affiliate General Terms and Conditions, the Affiliate consents in advance to Smart Gaming transferring its rights and obligations under the Affiliate Agreement and all related (legal) acts to third parties, either by contract assumption (Section 6:159 of the Dutch Civil Code) or separately (Section 6:155 of the Dutch Civil Code). In such case, Smart Gaming shall remain responsible towards the Affiliate for the performance of the Affiliate Agreement until Smart Gaming has informed the Affiliate of the transfer and of the (legal) person to whom Smart Gaming has transferred its obligations or the Affiliate Agreement.

 

12.5 By accepting these Affiliate General Terms and Conditions, the Affiliate also gives Smart Gaming permission in advance to partner with other companies for the performance of the Services. And to have those companies as parties to the Affiliate Agreement and to these Affiliate Terms and Conditions.

 

12.6 These Affiliate General Terms and Conditions, the Platform and Services, the Affiliate Services as well as all (legal) acts resulting from or related to their implementation shall be governed exclusively by Dutch law. Disputes may be submitted exclusively to the competent Dutch court of the District Court of Amsterdam.

Top winnaars

 • {{ winner.game_name }}
  {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}

Top winnaars

 • {{ winner.game_name }}
  {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}