Privacy-beleid

 

Privacyverklaring van Smart Gaming B.V.

Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van de websites en de spelmogelijkheden die deel uitmaken van het platform Betnation.

Verwerkingsverantwoordelijke

Smart Gaming B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven, behalve indien voor een specifieke verwerking anders wordt aangegeven.

De vestigings- en contactgegevens van Smart Gaming B.V. zijn:

 

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

[url]

[mailadres voor privacykwesties]

Doeleinden van de verwerkingen

Als u Betnation gebruikt, kan Smart Gaming B.V. uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om het leveren van de websites en spellen van Betnation mogelijk te maken;
 • Om het Betnation platform, uw persoonsgegevens en/of onze eigendommen te beveiligen;
 • Om contact met u te kunnen onderhouden over Betnation of over soortgelijke diensten die wij aanbieden;
 • Om de kosten voor uw gebruik van Betnation bij u in rekening te kunnen brengen en dat te kunnen verwerken in onze financiële administratie;
 • Om te onderzoeken hoe de verschillende onderdelen van Betnation gebruikt worden, zodat wij problemen kunnen oplossen en verbeteringen kunnen aanbrengen waar nodig;
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals regels voor het verantwoord aanbieden van kansspelen en anti-witwas-wetgeving;
 • Om ooit wellicht onze onderneming (incl. goodwill / klantenbestand) te kunnen overdragen, in het kader van een bedrijfsovername of doorstart.

Grondslagen en bewaartermijnen

Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor onze overeenkomst met u

Dit zijn de persoonsgegevens die wij moeten verwerken om met u de overeenkomst voor het gebruik van Betnation te kunnen aangaan en om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren (artikel 6 lid 1 sub b AVG):

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats en land
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Uw gekozen gebruikersnaam voor uw account
 • Uw gekozen nickname die zichtbaar is voor andere gebruikers op Betnation
 • De gegevens die wij van de Wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet op de kansspelen (Wok) over u moeten verzamelen om onze diensten aan u te mogen verlenen (zie ook de paragraaf over verwerkingen waartoe wij wettelijk verplicht zijn)
 • Het identificatienummer waarmee u in onze spelersdatabase wordt aangeduid
 • Uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan
 • Uw interacties met onze spelsoftware, zoals:
  • De door u ingestelde taal
  • De muntsoort/valuta waarmee u speelt
  • De tijden waarop u inlogt, uitlogt en welke spellen u opent
  • De identificators van de spelrondes waaraan u deelneemt
  • Wat u inzet
  • Waar u klikt / welke opdrachten u geeft aan het spel en de door u gekozen instellingen (zoals geluid aan/uit en dergelijke)
 • Financiële gegevens in relatie tot uw spelgedrag, zoals:
  • Uw tegoedsaldo, wat u inzet en de saldowijzigingen die plaatsvinden als gevolg van uw inzet en de uitslag van uw spelrondes
  • Wat wij aan u uitbetalen en de belasting die daarover berekend wordt
 • De communicatie die u met ons uitwisselt in het kader van het afsluiten en het uitvoeren van uw overeenkomst met ons, zoals brieven, e-mails, andere tekstberichten en/of notities of opnames uit telefoongesprekken.

Het verstrekken van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tot gebruik van Betnation te kunnen sluiten, zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 sub e AVG. Zonder over deze persoonsgegevens te beschikken, kunnen wij de mogelijkheden van het Betnation platform niet aan u leveren.

De bewaartermijn voor de verwerkingen die wij uitvoeren op deze grondslag is: tot een (1) jaar na het eindigen van uw overeenkomst met ons. Uw overeenkomst met ons eindigt wanneer u uw account op Betnation sluit.

Na het eindigen van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende één jaar met het oog op de mogelijkheid om uw account te heractiveren, als u dat wilt. In sommige gevallen bewaren wij de hierboven genoemde persoonsgegevens langer. Dat is het geval indien wij reden hebben om aan te nemen dat het voor de bescherming van onze rechtspositie noodzakelijk is om bewijsstukken over de totstandkoming en uitvoering van onze overeenkomst te bewaren, of als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren. Zie daarvoor de informatie in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

Verwerkingen waartoe wij wettelijk verplicht zijn

Dit zijn de persoonsgegevens die wij moeten verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten (art. 6 lid 1 sub c AVG):

 • De persoonsgegevens die zijn vervat in onze financiële administratie, namelijk:
  • Naam, adres en woonplaats;
  • De bedragen die aan u in rekening zijn gebracht;
  • De datums waarop wij bedragen aan u rekening hebben gebracht;
  • De soort diensten waarop de in rekening gebrachte bedragen betrekking hebben, zodat het juiste btw-tarief kan worden bepaald.

 • De persoonsgegevens die wij moeten verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals:
  • Volledige naam, geboortedatum, adres en woonplaats;
  • Een scan van uw paspoort of ander identiteitsbewijs, of een notering van de aard, uitgiftedatum en het documentnummer van uw identiteitsbewijs;
  • Als u een zakelijke relatie van ons bent: uw functie binnen de organisatie die u tegenover ons vertegenwoordigt en de gegevens omtrent uw vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals die in het handelsregister staan;
  • De persoonsgegevens uit het UBO-register, als u de UBO van uw organisatie bent;
  • De overige gegevens die noodzakelijk zijn om een accuraat risicoprofiel vast te stellen en de voortdurende controle van de zakelijke relatie en de daarbinnen verrichte transacties uit te voeren zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 sub d Wwft.
 • De persoonsgegevens die wij moeten verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet op de kansspelen (Wok) en de daarop gebaseerde regelingen, zoals:

Art. 4.11, 4.12, 4.16 en 4.18 Besluit kansspelen op afstand en art. 11 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (vaststellen en valideren van uw identiteit en raadplegen van CRUKS)

 • Volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Een scan van uw paspoort of ander identiteitsbewijs met inbegrip van uw BSN;
 • Uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan
 • De unieke identificatiecode die door CRUKS aan u wordt toegekend

Art. 4.14 Besluit kansspelen op afstand en art. 14 g, h, i en l Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (grenzen van uw speelgedrag)

 • De door u ingestelde maximale duur van uw toegang tot de speelomgeving van Betnation (per dag, week of maand)
 • De door u ingestelde maximale stortingen op uw speelrekening (per dag, week of maand)
 • Het door u ingestelde maximale tegoed op uw speelrekening (op ieder gegeven moment)
 • De wijzigingen die u aanbrengt in de ingestelde grenzen van uw speelgedrag
 • Eventuele overschrijdingen van de ingestelde grenzen van uw speelgedrag
 • De mutaties op uw speelrekening

Art. 4.15 Besluit kansspelen op afstand (uw verklaringen)

 • Uw verklaring dat u onze vergunningsinformatie, onze algemene voorwaarden, ons preventiebeleid kansspelgerelateerde criminaliteit, de informatie over onze kansspelen (inclusief kostenstructuur), ons verslavingspreventiebeleid en onze klachtenregeling heeft gelezen
 • Uw verklaring dat u handelingsbekwaam bent
 • Uw verklaring dat u uitsluitend voor eigen rekening zult spelen (en dus niet als verlengstuk of tussenpersoon van iemand anders)
 • Uw verklaring dat u uw account op Betnation niet zult gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, overtreding van sanctieregelingen of fraude met gebruik van de door Betnation aangeboden kansspelen
 • Uw verklaring dat u zorgvuldig om zult gaan met de identificatiemiddelen waarmee u bij ons inlogt (gebruikersnaam, wachtwoord en de 2FA-codes die naar uw … worden gestuurd), dat u zult voorkomen dat anderen daar gebruik van maken en dat u onze instructies over de omgang met uw identificatiemiddelen zult opvolgen

Art. 5.3 Besluit kansspelen op afstand (onderhoud controledatabank)

 • Een door ons voor u aangemaakte identificatie die niet direct tot u herleidbaar is (pseudoniem)
 • Uw totale inzet en speelwinst per spelsoort
 • Als u deelneemt aan een spel waarvoor u aan ons een vergoeding moet betalen buiten uw inzet in het spel om: het totaal van de vergoedingen die u aan ons verschuldigd bent geworden
 • De datum, het tijdstip en de aard van de overschrijding van een van de door u ingestelde grenzen van uw speelgedrag
 • Als wij een of meer interventie(s) hebben gedaan op basis van art. 18 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen: datum, tijdstip, aanleiding voor en aard van de interventie(s)

Art. 4.19 en 4.23 Besluit kansspelen op afstand, art. 4.2 Regeling kansspelen op afstand en art. 13 en 14  d,e, f, j, k en m Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (registratie en analyse van uw speelgedrag)

 • De momenten waarop u inlogt in de speelomgeving van Betnation (om de frequentie en de duur van uw speelsessies vast te kunnen stellen)
 • Op welke manier er getracht wordt om in te loggen met uw account (om geautomatiseerd of ongeautoriseerd inloggen op te kunnen sporen en tegen te kunnen gaan)
 • Hoe lang u speelt nadat u ingelogd bent (de duur van uw speelsessies)
 • Aan welk spel / welke spellen u deelneemt
 • Aan welke speelrondes u deelneemt
 • Wat uw inzetten en de speluitkomsten zijn
 • Wat wij aan u uitbetalen
 • Als u deelneemt aan een spel waarvoor u aan ons een vergoeding moet betalen buiten uw inzet in het spel om: de vergoedingen die u in dat kader aan ons verschuldigd bent geworden
 • Of wij uw account geschorst hebben

Art. 18 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en art. 20 en 21 Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (interventies en registratie van interventiemaatregelen buiten de controlebank)

 • Als de gegevens over uw speelgedrag daar aanleiding toe geven, gebruiken wij uw contactgegevens of de interface van het Betnation platform om u te waarschuwen over de risico’s van uw speelgedrag of om u uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud (een gesprek) als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie
 • Als wij met u een persoonlijk onderhoud als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie voeren, dan onderzoeken wij in dat gesprek of u door uw deelname aan kansspelen schade kunt berokkenen aan uzelf of uw naasten. In dat kader kunnen wij u vragen stellen over:
  • Uw financiële situatie
  • Uw gezinssituatie
  • Uw gezondheid
  • Uw werksituatie
 • Als wij met u een persoonlijk onderhoud als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie voeren, registreren wij daarover:
  • Uw identiteit, aan de hand van …
  • Datum en tijdstip van het persoonlijk onderhoud
  • De aanleiding voor het persoonlijk onderhoud
  • Eventuele interventiemaatregelen die voorafgaand aan het persoonlijk onderhoud zijn getroffen
  • Wat wij met u besproken hebben over:
   • uw speelgedrag en de ontwikkeling daarvan,
   • de gevaren van kansspelverslaving,
   • de voorzieningen gericht op beperking van deelname aan kansspelen en mogelijke hulpverlening
   • uw persoonlijke situatie, om te onderzoeken of uw speelgedrag schade aan uzelf of uw naasten berokkent of kan berokkenen
  • Uw reactie op het persoonlijk onderhoud
  • De conclusies die wij verbinden aan het onderzoek naar de vraag of uw speelgedrag schade aan u of uw naasten berokkent of kan berokkenen
  • De maatregelen die wij treffen om vervolg te geven aan het persoonlijk onderhoud
 • Als wij een ander soort interventiemaatregel nemen dan een persoonlijk onderhoud, registreren wij:
  • Uw identiteit, aan de hand van …
  • Datum en tijdstip van de interventiemaatregel
  • De aard van de interventiemaatregel
  • De aanleiding voor de interventiemaatregel
  • Uw reactie op de interventiemaatregel

 

De bewaartermijn voor de gegevens die wij verwerken voor onze financiële administratie is: tot zeven (7) jaar nadat de gegevens hun actualiteit hebben verloren. Dat betekent dat facturatiegegevens worden vernietigd in het achtste boekjaar nadat de facturatie heeft plaatsgevonden. Als wij met u een doorlopende overeenkomst hebben, op grond waarvan wij bedragen bij u in rekening brengen, bewaren wij de overeenkomst ten behoeve van onze fiscale bewaarverplichtingen tot zeven jaar nadat de overeenkomst geëindigd is. Uw overeenkomst met ons eindigt wanneer u uw account op Betnation sluit.

De bewaartermijn voor gegevens die wij verwerken voor onze verplichtingen onder de Wwft is: tot vijf (5) jaar na het eindigen van uw relatie met ons. Wij beschouwen uw relatie met ons in dit kader als geëindigd indien uw overeenkomst met ons geëindigd is en daarna een jaar is verstreken zonder dat u ons om heractivatie heeft verzocht.

De bewaartermijn voor gegevens die wij verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet op de kansspelen, de Wet kansspelen op afstand en de daarop gebaseerde regelingen is: 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat uw account bij Betnation gesloten is. Daarop gelden twee uitzonderingen:

 • De gegevens die wij in de controledatabank zetten, worden daar na 12 maanden uit gewist.
 • Uw BSN wordt onmiddellijk na de eerste raadpleging van CRUKS door ons vernietigd. Opvolgende raadplegingen van CRUKS gebeuren op basis van de code die CRUKS bij de eerste raadpleging aan ons meldt.

Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor een aan ons opgedragen algemeen belang

Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken om uitvoering te geven aan een taak van algemeen belang die aan ons opgedragen is:

 • Informatie over uw woonsituatie en financiële positie. Deze gegevens vragen wij op bij CCDN. Wij doen dit, om te beoordelen hoe groot het risico is dat u in de problemen zou kunnen komen door een kansspel te verliezen. Op deze manier geven wij nadere invulling aan onze taak tot verslavingspreventie.

De bewaartermijn voor deze gegevens is: tot 3 jaar na het sluiten van uw account.

Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor een gerechtvaardigd belang

Dit zijn de gegevens die wij verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang:

 • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om Betnation te kunnen beveiligen tegen misbruik en/of vandalisme, namelijk:
  • IP-adres;
  • [enz]

De bewaartermijn voor deze gegevens is [feitelijke termijn invullen].

 • Gegevens met betrekking tot onze rechtsverhouding met u – bijvoorbeeld communicatie over met u gemaakte afspraken. Wij kunnen besluiten om zulk soort gegevens te bewaren, indien wij reden hebben om aan te nemen dat dit van belang kan zijn voor onze bewijspositie in het kader van een (dreigend) geschil, of als wij denken dat dit op een andere manier noodzakelijk zal zijn voor de bescherming van onze rechtspositie.

Als wij gegevens op deze grond bewaren, is de bewaartermijn: tot onze rechtsverhouding met u en/of het geschil daarover helemaal is afgewikkeld.

 • Gegevens over de manier waarop u onze website en ons platform gebruikt die noodzakelijk zijn om de gebruikerservaring te kunnen analyseren en verbeteren, zoals bijvoorbeeld:
  • De instellingen die u kiest (zoals bijvoorbeeld: geluid aan/uit, animaties aan/uit, en dergelijke)
  • De snelheid waarmee u door (keuze)menu’s en invulvelden heen gaat (om te zien of het goed werkt, of dat u ergens ‘vastloopt’)
  • Welke andere software u samen met ons platform op uw device heeft draaien (om eventuele onderlinge interferentie te kunnen herkennen en oplossen)

De analytische gegevens over de manier waarop onze website en ons platform worden gebruikt, worden direct na het verzamelen zo veel mogelijk losgekoppeld van de gegevens waarmee wij deze informatie kunnen herleiden tot personen. De analytische gegevens worden dus vrijwel meteen geanonimiseerd en in een afzonderlijke database opgeslagen voordat wij er verder iets mee doen. 

 • Gegevens over uw deelname aan onze spellen, die noodzakelijk zijn om bonussen aan u te kunnen toekennen, zoals bijvoorbeeld:
  • Welke spellen u heeft gespeeld;
  • Hoe veel speelrondes u heeft meegedaan en wat de uitslagen daarvan waren.

De bewaartermijn voor deze gegevens is: ...

Verwerkingen op basis van uw toestemming

Deze persoonsgegevens verwerken wij als u daar toestemming voor geeft:

 • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer voor nieuwbrieven en commerciële communicatie van Betnation
 • Extra informatie die u aan ons verstrekt, die niet noodzakelijk zijn voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van onze overeenkomst met u

De bewaartermijn voor deze gegevens is: totdat u uw toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegeven delen met derden in de volgende gevallen:

Delen met verwerkers

Voor sommige onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten schakelen wij dienstverleners buiten onze eigen organisatie in. Wanneer die dienstverleners daarbij ook persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn zij onze “verwerkers”. Wij sluiten dan met hen een verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • De aanbieders van de spelsoftware en het centrale platform waarbinnen die spellen draaien (software-as-a-service)
 • Een hosting provider voor de opslag van gegevens in ons DMS- en CRM-systeem;
 • Een gespecialiseerd bedrijf voor het veilig scannen, controleren en opslaan van uw identiteitsbewijs bij het aanmaken van uw account;
 • Een boekhoudings- en administratiekantoor voor de invoer, opslag en bewerking van gegevens in onze financiële boekhouding;
 • Een IT-dienstverlener voor het beheer en onderhoud aan onze databases en computersystemen en IT-ondersteuning aan onze medewerkers.

Het kan gebeuren dat een verwerker uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelt, namens ons. In zulke gevallen instrueren wij onze verwerker om alleen de persoonsgegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening die wij met die verwerker overeengekomen zijn. Als u daarbuiten nog meer persoonsgegevens verstrekt aan een verwerker van ons, doet u dat uit eigen keus; wij zijn in zo’n geval niet de verwerkingsverantwoordelijke voor die extra persoonsgegevens.

Delen op basis van een wettelijke plicht

Wij delen uw persoonsgegeven met derden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld:

 • Als wij van de wet het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) moeten raadplegen.

  In het CRUKS wordt bijgehouden welke mensen (vrijwillig of gedwongen) zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen. Als u voor het eerst bij ons een account aanmaakt geven wij aan de beheerder van CRUKS door: uw volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en BSN.

  Bij onze eerste raadpleging van CRUKS geeft het register een unieke CRUKS-identificatiecode voor u aan ons door. Op dat moment verwijderen wij uw BSN. Iedere volgende keer dat u bij ons inlogt, controleren wij of u in het CRUKS staat aan de hand van uw CRUKS-identificatiecode.
 • Als de Kansspelautoriteit onze naleving van de Wet op de kansspelen en de Wet kansspelen op afstand en de daarop gebaseerde regelgeving controleert.

  Wij zijn op grond van de wet verplicht om een speciale Controledatabank met gegevens over het gebruik van onze kansspelen bij te houden. Bij een controle moeten wij de Kansspelautoriteit in ieder geval toegang geven tot deze Welke gegevens in de Controledatabank moeten staan, is geregeld in artikel 5.3 van het Besluit kansspelen op afstand. In bepaalde omstandigheden kan de Kansspelautoriteit ook buiten de controledatabank informatie van ons opvorderen of in beslag nemen.
 • Als er zich een omstandigheid voordoet die leidt tot een meldingsplicht op grond van de Wwft;
 • Als de politie of een andere opsporingsdienst, de Belastingdienst of een andere autoriteit bevoegdelijk persoonsgegevens bij ons opvordert;
 • Als een private partij op grond van een wettelijke bevoegdheid gerechtvaardigd aanspraak maakt op afgifte van of inzage in uw persoonsgegevens.

Als een vordering tot afgifte van uw persoonsgegevens bij ons binnenkomt, stellen wij u daarvan op de hoogte, tenzij dat op basis van de wet niet is toegestaan. Een meldingsverplichting op basis van de Wwft mogen wij nooit aan u meedelen.

Delen op basis van een gerechtvaardigd belang

§  Beveiliging en onze juridische belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden zoals onze advocaat en/of een gerechtsdeurwaarder, een (forensisch) accountant, recherchebureau, cyber security- of andere onderzoekers en/of de politie indien dit redelijkerwijs nodig is:

 • om de rechten, eigendommen of de veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 • om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus of anderszins onrechtmatig, ongepast of beledigend gebruik van onze website of het Betnation platform;

 • om te reageren op een (dreigende) aansprakelijkstelling of andersoortige (dreigende) rechtsgevolgen.

Als wij uw persoonsgegevens op deze grond delen, stellen wij u daarvan op de hoogte wanneer en voor zover dat niet interfereert met het belang van het onderzoek of de maatregelen waarvoor wij de gegevens moeten delen.

§   Fusie of overdracht van onderneming

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien wij onze onderneming, of een op zichzelf staand gedeelte daarvan, willen gaan verkopen (al dan niet in het kader van een doorstart) of als onze onderneming wil gaan fuseren met een andere. In de voorbereidende fase van de verkoop of fusie kunnen wij uw persoonsgegevens delen met potentiële kopers of fusiepartners. Zodra onze onderneming daadwerkelijk overgedragen wordt of fuseert, delen wij uw persoonsgegevens met de definitieve koper of fusiepartner. In de voorbereidende fase van de verkoop proberen wij persoonsgegevens die deel uitmaken van onze ondernemingsinformatie zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet ‘los’, buiten het kader van een ondernemingsoverdracht, aan een organisatie die daar iets heel anders mee gaat doen dan wij.

Als wij uw persoonsgegevens voor het doel van een ondernemingsoverdracht of fusie aan een derde willen gaan overdragen, stellen wij u daarvan op de hoogte zodra dit kan, zonder de voorbereidende fase van de overdracht of fusie te verstoren.

Als wij uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang met een derde delen, en die derde niet reeds op grond van de wet of op basis van een beroepsreglement tot een bij het verstrekkingsdoel passende mate van vertrouwelijkheid verplicht is, sluiten wij met die derde een overeenkomst tot geheimhouding voordat wij de persoonsgegevens verstrekken.

Automatische besluitvorming en/of profilering

Om de diensten van Betnation aan u te kunnen verlenen, moeten wij een risicoprofiel over u maken. Daarmee voldoen wij aan onze verplichting om verslaving aan kansspelen te voorkomen.

Daarnaast vereist de wet dat wij het registreren als uw speelgedrag de door uzelf ingestelde grenzen van uw speelgedrag overschrijdt. Als onze software een dergelijke overschrijding constateert, kunt u een pop up of een andere automatische waarschuwing te zien krijgen. Bij meerdere overschrijdingen kan de software ons waarschuwen dat het tijd is om contact met u te zoeken voor een persoonlijk onderhoud over uw speelgedrag. De automatische monitoring van uw speelgedrag kan op deze manier bepaalde consequenties voor u hebben.

U heeft het recht om een geautomatiseerd aan uw speelgedrag gekoppelde consequentie door een mens van vlees en bloed te laten controleren en corrigeren (als dat passend blijkt te zijn). U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het begin en aan het slot van deze privacyverklaring vermeld staan.  

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER verwerkt. Indien wij persoonsgegevens buiten de EER (laten) verwerken, gebeurt dat zo veel mogelijk in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt.

Als wij ons genoodzaakt zien om toch persoonsgegevens te moeten verwerken in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, maken wij gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractsbepalingen, om ervoor te zorgen dat de verwerker bij wie wij de persoonsgegevens plaatsen, deze in overeenstemming met het Europese privacyrecht verwerkt.   

Om de spelsoftware te kunnen draaien, moeten er sommige persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika (gewaarborgd met standaardcontractsbepalingen). Het gaat dan bijvoorbeeld om uw player ID en uw interacties met de spelsoftware. De scan van uw identiteitsbewijs en andere gegevens die wij voor onze Wwft-verplichtingen moeten verzamelen, blijven altijd in de EER.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Smart Gaming B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij zorgen ervoor dat deze in lijn blijven met de actuele stand van de techniek.  Wij hebben in ieder geval de volgende soorten maatregelen genomen:

 • Wij hebben fysieke maatregelen getroffen in ons bedrijfsgebouw, om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij onze documenten, werkstations en servers kunnen komen. In ons bedrijfsreglement hebben wij afspraken gemaakt om onbevoegde toegang tot en/of verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.
 • Al onze medewerkers volgen een ISMS training.
 • Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.
 • We gebruiken waar nodig SSL (Secure Socket Layer) -technologie om gevoelige informatie en persoonsgegevens (zoals accountwachtwoorden en andere identificeerbare informatie) te versleutelen tijdens verzending.
 • Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.
 • Er worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Kwetsbaarheden in onze software worden steeds zo snel mogelijk aangepakt.

Voor zover wij gebruik maken van Betnationen van derden, die voor ons als verwerker van persoonsgegevens optreden, zijn deze verwerkers tegenover ons contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens te treffen.

Hoewel wij onze best doen voor goede beveiliging, moeten wij erop wijzen dat absolute veiligheid bij het opslaan van persoonsgegevens en het verzenden van gegevens via het internet nooit gegarandeerd kan worden.

Uw rechten

Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wij stoppen dan met de betreffende verwerking. De verwerkingen die voordien hebben plaatsgevonden op basis van uw eerder verstrekte toestemming, worden niet met terugwerkende kracht onrechtmatig.

Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken als er voor u specifieke redenen zijn waarom uw belang zich in het bijzonder tegen de verwerking verzet.

In alle gevallen heeft u het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, het recht om fouten in uw persoonsgegevens te laten verbeteren (‘recht op rectificatie’) en het recht om onterecht verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen.

Als een verwerking onterecht is, maar u de gegevens toch niet meteen wilt laten verwijderen, kunt u ook gebruik maken van het recht op ‘beperking van de verwerking’. Een beperking van de verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens wel bewaren, maar verder nergens voor gebruiken.

In sommige gevallen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u de door ons verwerkte persoonsgegevens in praktisch hanteerbare digitale vorm van ons kunt ontvangen, of door ons aan een nieuwe dienstverlener kunt laten overdragen. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft en die wij verwerken op basis van uw toestemming, of omdat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

Klachtrecht

Als u ontevreden bent over iets wat met onze verwerking van uw persoonsgegevens te maken heeft, verzoeken wij u om dat met ons te bespreken, zodat wij kunnen proberen om het op te lossen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

U het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als wij uw bezwaar zelf niet binnen een redelijke termijn kunnen oplossen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over onze verwerking van persoonsgegevens, of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via:

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

[url]

[mailadres voor privacykwesties]

Wijzigingen van ons privacybeleid

Ons privacybeleid kan soms veranderen. Wij informeren onze vaste gebruikers daar actief over. Maar als u geen account (meer) bij ons heeft, kunnen wij u niet actief over wijzigingen informeren. Het is dan verstandig om deze pagina regelmatig te controleren, om te zien of er iets veranderd is.

De laatste update van ons privacybeleid heeft plaatsgevonden op [datum]