Smart Gaming B.V.

Deze privacyverklaring informeert je over de verwerking van je persoonsgegevens als je gebruik maakt van de websites en de spelmogelijkheden die deel uitmaken van het platform Betnation.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
 

Smart Gaming B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven, behalve indien voor een specifieke verwerking anders wordt aangegeven. De vestigings- en contactgegevens zijn:

 

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

www.betnation.nl

[email protected]

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKINGEN
 

Als je Betnation gebruikt, kan Smart Gaming B.V. uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 

☻ Om het leveren van de websites en spellen van Betnation mogelijk te maken;

☻ Om het Betnation platform, je persoonsgegevens en/of onze eigendommen te beveiligen;

☻ Om contact met je te kunnen onderhouden over Betnation of over soortgelijke diensten die wij aanbieden;

☻ Om de kosten voor je gebruik van Betnation bij je in rekening te kunnen brengen en dat te kunnen verwerken in onze financiële administratie;

☻ Om te onderzoeken hoe de verschillende onderdelen van Betnation gebruikt worden, zodat wij problemen kunnen oplossen en verbeteringen kunnen aanbrengen waar nodig;

☻ Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals regels voor het verantwoord aanbieden van kansspelen en anti-witwas-wetgeving;

☻ Om ooit wellicht onze onderneming (incl. goodwill / klantenbestand) te kunnen overdragen, in het kader van een bedrijfsovername of doorstart.

 

GRONDSLAGEN EN BEWAARTERMIJNEN - VERWERKINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR ONZE OVEREENKOMST MET JOU
 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij moeten verwerken om de overeenkomst voor het gebruik van Betnation met je te kunnen aangaan en om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren (artikel 6 lid 1 sub b AVG):

 

☻ Naam

☻ Adres

☻ Woonplaats en land

☻ De verificatie van je naam, adres en woonplaats via IDIN

☻ Geslacht/aanspreekvorm

☻ E-mailadres

☻ IP-adres

☻ Je gekozen gebruikersnaam voor je account

☻ Je gekozen nickname die zichtbaar is voor andere gebruikers op Betnation

☻ De gegevens die wij van de Wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet op de kansspelen (Wok) over u moeten verzamelen om onze diensten aan u te mogen verlenen (zie ook de paragraaf over verwerkingen waartoe wij wettelijk verplicht zijn)

☻ Het identificatienummer waarmee je in onze spelersdatabase wordt aangeduid

☻ Je bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan

☻ Je interacties met onze spelsoftware, zoals:

- De ingestelde taal

- De valuta waarmee je speelt

- De tijden waarop je inlogt, uitlogt en welke spellen je opent

- De identificators van de spelrondes waaraan je deelneemt.

- Waar je klikt/ welke opdrachten je geeft aan het spel en de gekozen instellingen (zoals geluid aan/uit en dergelijke).

- Wat je inzet.

☻ Financiële gegevens in relatie tot spelgedrag, zoals:

- Je tegoedsaldo, wat je inzet en de saldowijzigingen die plaatsvinden als gevolg van je inzet en de uitslag van je spelrondes.

- Wat wij aan je uitbetalen en de belasting die daarover berekend wordt.

☻ De communicatie die je met ons uitwisselt in het kader van het afsluiten en het uitvoeren van je overeenkomst met ons, zoals brieven, e-mails, andere tekstberichten en/of notities of opnames uit telefoongesprekken.

 

Het verstrekken van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tot gebruik van Betnation te kunnen sluiten, zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 sub e AVG. Zonder over deze persoonsgegevens te beschikken, kunnen wij de mogelijkheden van het Betnation platform niet aan je leveren.

 

De bewaartermijn voor de verwerkingen die wij uitvoeren op deze grondslag is: tot drie (3) jaar na het eindigen van je overeenkomst met ons. Je overeenkomst met ons eindigt op het moment dat je account bij Betnation wordt gesloten.

 

Na het eindigen van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar. In sommige gevallen bewaren wij de hierboven genoemde persoonsgegevens langer. Dat is het geval indien wij reden hebben om aan te nemen dat het voor de bescherming van onze rechtspositie noodzakelijk is om bewijsstukken over de totstandkoming en uitvoering van onze overeenkomst te bewaren, of als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren. Zie daarvoor de informatie in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

 

VERWERKINGEN WAARTOE WIJ WETTELIJK VERPLICHT ZIJN
 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij moeten verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten (art. 6 lid 1 sub c AVG):

 

☻ De persoonsgegevens die zijn vervat in onze financiële administratie, namelijk:

Naam, adres en woonplaats;

De bedragen die aan je in rekening zijn gebracht;

De datums waarop wij bedragen aan je rekening hebben gebracht;

De soort diensten waarop de in rekening gebrachte bedragen betrekking hebben, zodat het juiste btw-tarief kan worden bepaald.

☻ De persoonsgegevens die wij moeten verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals:

- Volledige naam, geboortedatum, adres en woonplaats;

- Een scan van je paspoort of ander identiteitsbewijs, of een notering van de aard, uitgiftedatum en het documentnummer van je identiteitsbewijs;

- Als je een zakelijke relatie van ons bent: je functie binnen de organisatie die je tegenover ons vertegenwoordigt en de gegevens omtrent je vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals die in het handelsregister staan;

- De persoonsgegevens uit het UBO-register, als je de UBO van je organisatie bent;

- Of als je een PEP of een naaste geassocieerde van een PEP bent;

- De overige gegevens die noodzakelijk zijn om een accuraat risicoprofiel vast te stellen en de voortdurende controle van de zakelijke relatie en de daarbinnen verrichte transacties uit te voeren zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 sub d Wwft.

De persoonsgegevens die wij moeten verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet op de kansspelen (Wok) en de daarop gebaseerde regelingen, zoals:

 

Art. 4.11, 4.12, 4.16 en 4.18 Besluit kansspelen op afstand en art. 11 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (vaststellen en valideren van je identiteit en raadplegen van CRUKS)

 

☻ Volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats

☻ E-mailadres

☻ Telefoonnummer

☻ Een scan van je paspoort of ander identiteitsbewijs met inbegrip van je BSN;

☻ Je bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan

☻ De unieke identificatiecode die door CRUKS aan je wordt toegekend

 

Art. 4.14 Besluit kansspelen op afstand en art. 14 g, h, i en l Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (grenzen van je speelgedrag)

 

☻ De door jou ingestelde maximale duur van je toegang tot de speelomgeving van Betnation (per dag, week of maand)

☻ De door jou ingestelde maximale stortingen op je speelrekening (per dag, week of maand)

☻ Het door jou ingestelde maximale tegoed op uw speelrekening (op ieder gegeven moment)

☻ De wijzigingen die je aanbrengt in de ingestelde grenzen van je speelgedrag

☻ Eventuele overschrijdingen van de ingestelde grenzen van je speelgedrag

☻ De mutaties op je speelrekening

 

Art. 4.15 Besluit kansspelen op afstand (uw verklaringen)

 

☻ Je verklaring dat u onze vergunningsinformatie, onze algemene voorwaarden, ons preventiebeleid kansspelgerelateerde criminaliteit, de informatie over onze kansspelen (inclusief kostenstructuur), ons verslavingspreventiebeleid en onze klachtenregeling heeft gelezen

☻ Je verklaring dat je handelingsbekwaam bent

☻ Je verklaring dat je uitsluitend voor eigen rekening zult spelen (en dus niet als verlengstuk of tussenpersoon van iemand anders)

☻ Je verklaring dat je je account op Betnation niet zult gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, overtreding van sanctieregelingen of fraude met gebruik van de door Betnation aangeboden kansspelen

☻ Je verklaring dat je zorgvuldig om zult gaan met de identificatiemiddelen waarmee je bij ons inlogt, dat je zult voorkomen dat anderen daar gebruik van maken en dat je onze instructies over de omgang met uw identificatiemiddelen zult opvolgen[1]

 

[1] Op dit moment zijn de identificatiemiddelen waarmee je bij ons inlogt: je gebruikersnaam en je wachtwoord. Houd die goed geheim! Omdat de techniek zich blijft ontwikkelen, kunnen wij in de toekomst andere identificatiemiddelen gaan gebruiken. Ook daar moet je dan zorgvuldig mee omgaan.

 

Art. 5.3 Besluit kansspelen op afstand (onderhoud controledatabank)

 

☻ Een door ons voor je aangemaakte identificatie die niet direct tot je herleidbaar is (pseudoniem)

☻ Je totale inzet en speelwinst per spelsoort

☻ Als je deelneemt aan een spel waarvoor je aan ons een vergoeding moet betalen buiten je inzet in het spel om: het totaal van de vergoedingen die je aan ons verschuldigd bent geworden

☻ De datum, het tijdstip en de aard van de overschrijding van een van de door jou ingestelde grenzen van je speelgedrag

☻ Als wij een of meer interventie(s) hebben gedaan op basis van art. 18 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen: datum, tijdstip, aanleiding voor en aard van de interventie(s)

 

Art. 4.19 en 4.23 Besluit kansspelen op afstand, art. 4.2 Regeling kansspelen op afstand en art. 13 en 14  d,e, f, j, k en m Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (registratie en analyse van je speelgedrag)

 

☻ De momenten waarop je inlogt in de speelomgeving van Betnation (om de frequentie en de duur van je speelsessies vast te kunnen stellen)

☻ Op welke manier er getracht wordt om in te loggen met je account (om geautomatiseerd of ongeautoriseerd inloggen op te kunnen sporen en tegen te kunnen gaan)

☻ Hoe lang je speelt nadat je ingelogd bent (de duur van je speelsessies)

☻ Aan welk spel / welke spellen je deelneemt

☻ Aan welke speelrondes je deelneemt

☻ Wat je inzetten en de speluitkomsten zijn

☻ Wat wij aan je uitbetalen

☻ Als je deelneemt aan een spel waarvoor je aan ons een vergoeding moet betalen buiten je inzet in het spel om: de vergoedingen die je in dat kader aan ons verschuldigd bent geworden

☻ Of wij je account geschorst hebben

 

Art. 18 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en art. 20 en 21 Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (interventies en registratie van interventiemaatregelen buiten de controlebank)

 

☻ Als de gegevens over uw speelgedrag daar aanleiding toe geven, gebruiken wij je contactgegevens of de interface van het Betnation platform om je te waarschuwen over de risico’s van je speelgedrag of om u uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud (een gesprek) als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie

☻ Als wij een persoonlijk onderhoud als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie met je voeren, dan onderzoeken wij in dat gesprek of je door je deelname aan kansspelen schade kunt berokkenen aan jezelf of je naasten. In dat kader kunnen wij je vragen stellen over:

- Je financiële situatie

- Je gezinssituatie

- Je gezondheid

- Je werksituatie

☻ Als wij een persoonlijk onderhoud als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie met je voeren, registreren wij daarover:

- Een controle van je identiteit, waarvoor wij aan het begin van het gesprek enkele controlevragen aan je stellen

- Datum en tijdstip van het persoonlijk onderhoud

- De aanleiding voor het persoonlijk onderhoud

- Eventuele interventiemaatregelen die voorafgaand aan het persoonlijk onderhoud zijn getroffen

- Wat wij met je besproken hebben over:

* je speelgedrag en de ontwikkeling daarvan,

* de gevaren van kansspelverslaving,

* de voorzieningen gericht op beperking van deelname aan kansspelen en mogelijke hulpverlening

* je persoonlijke situatie, om te onderzoeken of je speelgedrag schade aan jezelf of je naasten berokkent of kan berokkenen

- Je reactie op het persoonlijk onderhoud

- De conclusies die wij verbinden aan het onderzoek naar de vraag of je speelgedrag schade aan jezelf of je naasten berokkent of kan berokkenen

- De maatregelen die wij treffen om vervolg te geven aan het persoonlijk onderhoud

☻ Als wij een ander soort interventiemaatregel nemen dan een persoonlijk onderhoud, registreren wij:

- Een controle van je identiteit, waarvoor wij enkele controlevragen aan je kunnen stellen

- Datum en tijdstip van de interventiemaatregel

- De aard van de interventiemaatregel

- De aanleiding voor de interventiemaatregel

- Je reactie op de interventiemaatregel

 

Onze algemene taak tot verslavingspreventie, voortvloeiend uit de Wok en de daaruit voortvloeiende ministeriële regelingen

 

 Informatie over je woonsituatie en financiële positie. Deze gegevens vragen wij op bij CDDN. Wij doen dit, om te beoordelen hoe groot het risico is dat je in de problemen zou kunnen komen door een kansspel te verliezen. Op deze manier geven wij nadere invulling aan onze taak tot verslavingspreventie.

 

BEWAARTERMIJNEN

 

De bewaartermijn voor de gegevens die wij verwerken voor onze financiële administratie is: tot zeven (7) jaar nadat de gegevens hun actualiteit hebben verloren. Dat betekent dat facturatiegegevens worden vernietigd in het achtste boekjaar nadat de facturatie heeft plaatsgevonden. Als wij een doorlopende overeenkomst met je hebben, op grond waarvan wij bedragen bij je in rekening brengen, bewaren wij de overeenkomst ten behoeve van onze fiscale bewaarverplichtingen tot zeven jaar nadat de overeenkomst geëindigd is. Je overeenkomst met ons eindigt wanneer je account op Betnation sluit.

 

De bewaartermijn voor gegevens die wij verwerken voor onze verplichtingen onder de Wwft is: tot vijf (5) jaar na het eindigen van je relatie met ons. Wij beschouwen je relatie met ons in dit kader als geëindigd indien je overeenkomst met ons geëindigd is en daarna een jaar is verstreken zonder dat je ons om heractivatie hebt verzocht.

 

De bewaartermijn voor gegevens die wij verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet op de kansspelen, de Wet kansspelen op afstand en de daarop gebaseerde regelingen is: 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat je account bij Betnation gesloten is. Daarop gelden twee uitzonderingen:

 

☻ De gegevens die wij in de controledatabank zetten, worden daar na 12 maanden uit gewist.

☻ Je BSN wordt onmiddellijk na de eerste raadpleging van CRUKS door ons vernietigd. Opvolgende raadplegingen van CRUKS gebeuren op basis van de code die CRUKS bij de eerste raadpleging aan ons meldt.

 

VERWERKINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR EEN GERECHTVAARDIGD BELANG

 

Dit zijn de gegevens die wij verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang:

 

☻ Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om Betnation te kunnen beveiligen tegen misbruik en/of vandalisme, namelijk:

- IP-adres;

- Het land van waaruit je inlogt;

☻ Bepaalde kenmerken van het apparaat dat jegebruikt en de manier waarop je met ons platform interacteert (je ‘device’). Zo controleren wij of de communicatie van je device met onze server eruitziet als normaal gebruik van ons platform.

 

De bewaartermijn voor deze gegevens is: zo lang als nodig is om ons platform effectief te kunnen beveiligen. Hackers passen hun methodes om websites aan te vallen voortdurend aan. Wij moeten de methodes om ons platform te beveiligen daar dus ook regelmatig op aanpassen. Daardoor kan de bewaartermijn van gegevens uit deze categorie variëren.

 

☻ Gegevens met betrekking tot onze rechtsverhouding met jou – bijvoorbeeld communicatie over gemaakte afspraken. Wij kunnen besluiten om zulk soort gegevens te bewaren, indien wij reden hebben om aan te nemen dat dit van belang kan zijn voor onze bewijspositie in het kader van een (dreigend) geschil, of als wij denken dat dit op een andere manier noodzakelijk zal zijn voor de bescherming van onze rechtspositie.

 

Als wij gegevens op deze grond bewaren, is de bewaartermijn: tot onze rechtsverhouding met jou en/of het geschil daarover helemaal is afgewikkeld.

 

☻ Gegevens over de manier waarop je onze website en ons platform gebruikt die noodzakelijk zijn om de gebruikerservaring te kunnen analyseren en verbeteren, zoals bijvoorbeeld:

- De instellingen die je kiest (zoals bijvoorbeeld: geluid aan/uit, animaties aan/uit, en dergelijke)

- De snelheid waarmee je door (keuze)menu’s en invulvelden heen gaat (om te zien of het goed werkt, of dat je ergens ‘vastloopt’)

- Welke andere software je samen met ons platform op je device heeft draaien (om eventuele onderlinge interferentie te kunnen herkennen en oplossen)

 

De analytische gegevens over de manier waarop onze website en ons platform worden gebruikt, worden direct na het verzamelen zo veel mogelijk losgekoppeld van de gegevens waarmee wij deze informatie kunnen herleiden tot personen. De analytische gegevens worden dus vrijwel meteen geanonimiseerd en in een afzonderlijke database opgeslagen voordat wij er verder iets mee doen. 

 

De bewaartermijn voor de analytische gegevens is drie (3) jaar.

 

VERWERKINGEN OP BASIS VAN JE TOESTEMMING

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij als je daar toestemming voor geeft:

 

☻ Je naam, e-mailadres en telefoonnummer voor nieuwbrieven en commerciële communicatie van Betnation

☻ Extra informatie die u aan ons verstrekt, die niet noodzakelijk zijn voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van onze overeenkomst met jou

 

De bewaartermijn voor deze gegevens is: totdat u uw toestemming intrekt.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 

Wij kunnen je persoonsgegeven delen met derden in de volgende gevallen:

 

DELEN MET VERWERKERS
 

Voor sommige onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten schakelen wij dienstverleners buiten onze eigen organisatie in. Wanneer die dienstverleners daarbij ook persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn zij onze “verwerkers”. Wij sluiten dan met hen een verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

 

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 

☻ De aanbieders van de spelsoftware en het centrale platform waarbinnen die spellen draaien (software-as-a-service)

☻ Een hosting provider voor de opslag van gegevens in ons DMS- en CRM-systeem;

☻ Een gespecialiseerd bedrijf voor het veilig scannen, controleren en opslaan van je identiteitsbewijs bij het aanmaken van je account;

☻ Een boekhoudings- en administratiekantoor voor de invoer, opslag en bewerking van gegevens in onze financiële boekhouding;

☻ Een IT-dienstverlener voor het beheer en onderhoud aan onze databases en computersystemen en IT-ondersteuning aan onze medewerkers.

 

Het kan gebeuren dat een verwerker je persoonsgegevens rechtstreeks bij jou verzamelt, namens ons. In zulke gevallen instrueren wij onze verwerker om alleen de persoonsgegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening die wij met die verwerker overeengekomen zijn. Als je daarbuiten nog meer persoonsgegevens verstrekt aan een verwerker van ons, dan doe je dat uit eigen keus; wij zijn in zo’n geval niet de verwerkingsverantwoordelijke voor die extra persoonsgegevens.

 

DELEN OP BASIS VAN WETTELIJKE PLICHT
 

Wij delen je persoonsgegeven met derden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld:

 

☻ Als wij van de wet het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) moeten raadplegen.

 

In het CRUKS wordt bijgehouden welke mensen (vrijwillig of gedwongen) zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen. Als je voor het eerst bij ons een account aanmaakt geven wij aan de beheerder van CRUKS door: je volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en BSN.

 

Bij onze eerste raadpleging van CRUKS geeft het register een unieke CRUKS-identificatiecode voor je aan ons door. Op dat moment verwijderen wij uw BSN. Iedere volgende keer dat je bij ons inlogt, controleren wij of je in het CRUKS staat aan de hand van je CRUKS-identificatiecode.

 

☻ Als de Kansspelautoriteit onze naleving van de Wet op de kansspelen en de Wet kansspelen op afstand en de daarop gebaseerde regelgeving controleert.

 

Wij zijn op grond van de wet verplicht om een speciale Controledatabank met gegevens over het gebruik van onze kansspelen bij te houden. Bij een controle moeten wij de Kansspelautoriteit in ieder geval toegang geven tot deze Welke gegevens in de Controledatabank moeten staan, is geregeld in artikel 5.3 van het Besluit kansspelen op afstand. In bepaalde omstandigheden kan de Kansspelautoriteit ook buiten de controledatabank informatie van ons opvorderen of in beslag nemen.

 

☻ Als er zich een omstandigheid voordoet die leidt tot een meldingsplicht op grond van de Wwft;

☻ Als de politie of een andere opsporingsdienst, de Belastingdienst of een andere autoriteit bevoegdelijk persoonsgegevens bij ons opvordert;

☻ Als een private partij op grond van een wettelijke bevoegdheid gerechtvaardigd aanspraak maakt op afgifte van of inzage in je persoonsgegevens.

 

Als een vordering tot afgifte van je persoonsgegevens bij ons binnenkomt, stellen wij je daarvan op de hoogte, tenzij dat op basis van de wet niet is toegestaan. Een meldingsverplichting op basis van de Wwft mogen wij nooit aan je meedelen.

 

DELEN OP BASIS VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG - BEVEILIGING EN ONZE JURIDISCHE BELANGEN
 

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden zoals onze advocaat en/of een gerechtsdeurwaarder, een (forensisch) accountant, recherchebureau, cyber security- of andere onderzoekers en/of de politie indien dit redelijkerwijs nodig is:

 

☻ om de rechten, eigendommen of de veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;

☻ om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus of anderszins onrechtmatig, ongepast of beledigend gebruik van onze website of het Betnation platform;

☻ om te reageren op een (dreigende) aansprakelijkstelling of andersoortige (dreigende) rechtsgevolgen.

 

Als wij je persoonsgegevens op deze grond delen, stellen wij je daarvan op de hoogte wanneer en voor zover dat niet interfereert met het belang van het onderzoek of de maatregelen waarvoor wij de gegevens moeten delen.

 

FUSIE OF OVERDRACHT VAN ONDERNEMING
 

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden indien wij onze onderneming, of een op zichzelf staand gedeelte daarvan, willen gaan verkopen (al dan niet in het kader van een doorstart) of als onze onderneming wil gaan fuseren met een andere. In de voorbereidende fase van de verkoop of fusie kunnen wij je persoonsgegevens delen met potentiële kopers of fusiepartners. Zodra onze onderneming daadwerkelijk overgedragen wordt of fuseert, delen wij je persoonsgegevens met de definitieve koper of fusiepartner. In de voorbereidende fase van de verkoop proberen wij persoonsgegevens die deel uitmaken van onze ondernemingsinformatie zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

Wij verkopen je persoonsgegevens niet ‘los’, buiten het kader van een ondernemingsoverdracht, aan een organisatie die daar iets heel anders mee gaat doen dan wij.

 

Als wij je persoonsgegevens voor het doel van een ondernemingsoverdracht of fusie aan een derde willen gaan overdragen, stellen wij je daarvan op de hoogte zodra dit kan, zonder de voorbereidende fase van de overdracht of fusie te verstoren.

 

Als wij je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang met een derde delen, en die derde niet reeds op grond van de wet of op basis van een beroepsreglement tot een bij het verstrekkingsdoel passende mate van vertrouwelijkheid verplicht is, sluiten wij met die derde een overeenkomst tot geheimhouding voordat wij de persoonsgegevens verstrekken.

 

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING EN/OF PROFILERING
 

Om de diensten van Betnation aan je te kunnen verlenen, moeten wij een risicoprofiel over je maken. Daarmee voldoen wij aan onze verplichting om verslaving aan kansspelen te voorkomen.

 

Daarnaast vereist de wet dat wij het registreren als je speelgedrag de door jezelf ingestelde grenzen van je speelgedrag overschrijdt. Als onze software een dergelijke overschrijding constateert, kun je een pop up of een andere automatische waarschuwing te zien krijgen. Bij meerdere overschrijdingen kan de software ons waarschuwen dat het tijd is om contact met je te zoeken voor een persoonlijk onderhoud over uw speelgedrag. De automatische monitoring van uw speelgedrag kan op deze manier bepaalde consequenties voor je hebben.

 

Je hebt het recht om een geautomatiseerd aan je speelgedrag gekoppelde consequentie door een mens van vlees en bloed te laten controleren en corrigeren (als dat passend blijkt te zijn). Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het begin en aan het slot van deze privacyverklaring vermeld staan.  

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

 

Je persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER verwerkt. Indien wij persoonsgegevens buiten de EER (laten) verwerken, gebeurt dat zo veel mogelijk in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt.

 

Als wij ons genoodzaakt zien om toch persoonsgegevens te moeten verwerken in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, maken wij gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractsbepalingen, om ervoor te zorgen dat de verwerker bij wie wij de persoonsgegevens plaatsen, deze in overeenstemming met het Europese privacyrecht verwerkt.   

 

Om de spelsoftware te kunnen draaien, moeten er sommige persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika (gewaarborgd met standaardcontractsbepalingen). Het gaat dan bijvoorbeeld om je player ID en je interacties met de spelsoftware. De scan van je identiteitsbewijs en andere gegevens die wij voor onze Wwft-verplichtingen moeten verzamelen, blijven altijd in de EER.

 

BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
 

Smart Gaming B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Wij zorgen ervoor dat deze in lijn blijven met de actuele stand van de techniek. Wij hebben in ieder geval de volgende soorten maatregelen genomen:

 

☻ Wij hebben fysieke maatregelen getroffen in ons bedrijfsgebouw, om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij onze documenten, werkstations en servers kunnen komen. In ons bedrijfsreglement hebben wij afspraken gemaakt om onbevoegde toegang tot en/of verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.

☻ Al onze medewerkers volgen een ISMS training.

☻ Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.

☻ We gebruiken waar nodig SSL (Secure Socket Layer) -technologie om gevoelige informatie en persoonsgegevens (zoals accountwachtwoorden en andere identificeerbare informatie) te versleutelen tijdens verzending.

☻ Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

☻ Er worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, back-ups van persoonsgegevens gemaakt.

☻ Kwetsbaarheden in onze software worden steeds zo snel mogelijk aangepakt.

 

Voor zover wij gebruik maken van Betnation en van derden, die voor ons als verwerker van persoonsgegevens optreden, zijn deze verwerkers tegenover ons contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens te treffen.

 

Hoewel wij onze best doen voor goede beveiliging, moeten wij erop wijzen dat absolute veiligheid bij het opslaan van persoonsgegevens en het verzenden van gegevens via het internet nooit gegarandeerd kan worden.

 

JE RECHTEN
 

Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van je toestemming, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Wij stoppen dan met de betreffende verwerking. De verwerkingen die voordien hebben plaatsgevonden op basis van je eerder verstrekte toestemming, worden niet met terugwerkende kracht onrechtmatig.

 

Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van een gerechtvaardigd belang, heb je  het recht om bezwaar te maken als er voor jou specifieke redenen zijn waarom je belang zich in het bijzonder tegen de verwerking verzet.

 

In alle gevallen heb je het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij over je verwerken, het recht om fouten in je persoonsgegevens te laten verbeteren (‘recht op rectificatie’) en het recht om onterecht verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Als een verwerking onterecht is, maar u de gegevens toch niet meteen wilt laten verwijderen, kun je ook gebruik maken van het recht op ‘beperking van de verwerking’. Een beperking van de verwerking houdt in dat wij je persoonsgegevens wel bewaren, maar verder nergens voor gebruiken.

 

In sommige gevallen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je de door ons verwerkte persoonsgegevens in praktisch hanteerbare digitale vorm van ons kunt ontvangen, of door ons aan een nieuwe dienstverlener kunt laten overdragen. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt en die wij verwerken op basis van je toestemming, of omdat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

 

KLACHTRECHT
 

Als je ontevreden bent over iets wat met onze verwerking van uw persoonsgegevens te maken heeft, verzoeken wij je om dat met ons te bespreken, zodat wij kunnen proberen om het op te lossen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als wij je bezwaar zelf niet binnen een redelijke termijn kunnen oplossen.

 

CONTACT
 

Voor vragen of opmerkingen over onze verwerking van persoonsgegevens, of voor het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen via:

 

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

www.betnation.nl

[email protected]

 

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID
 

Ons privacybeleid kan soms veranderen. Wij informeren onze vaste gebruikers daar actief over. Maar als je geen account (meer) bij ons hebt, kunnen wij u niet actief over wijzigingen informeren. Het is dan verstandig om deze pagina regelmatig te controleren, om te zien of er iets veranderd is.

 

De laatste update van ons privacybeleid heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2022.

 

Als een verwerking onterecht is, maar u de gegevens toch niet meteen wilt laten verwijderen, kun je ook gebruik maken van het recht op ‘beperking van de verwerking’. Een beperking van de verwerking houdt in dat wij je persoonsgegevens wel bewaren, maar verder nergens voor gebruiken.

 

In sommige gevallen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je de door ons verwerkte persoonsgegevens in praktisch hanteerbare digitale vorm van ons kunt ontvangen, of door ons aan een nieuwe dienstverlener kunt laten overdragen. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt en die wij verwerken op basis van je toestemming, of omdat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

 

 

KLACHTRECHT
 

Als je ontevreden bent over iets wat met onze verwerking van uw persoonsgegevens te maken heeft, verzoeken wij je om dat met ons te bespreken, zodat wij kunnen proberen om het op te lossen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als wij je bezwaar zelf niet binnen een redelijke termijn kunnen oplossen.

 

 

CONTACT
 

Voor vragen of opmerkingen over onze verwerking van persoonsgegevens, of voor het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen via:

 

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

www.betnation.nl

[email protected]

 

 

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID
 

Ons privacybeleid kan soms veranderen. Wij informeren onze vaste gebruikers daar actief over. Maar als je geen account (meer) bij ons hebt, kunnen wij u niet actief over wijzigingen informeren. Het is dan verstandig om deze pagina regelmatig te controleren, om te zien of er iets veranderd is.

 

De laatste update van ons privacybeleid heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2022.

 

 

 

Smart Gaming B.V.

Deze privacyverklaring informeert je over de verwerking van je persoonsgegevens als je gebruik maakt van de websites en de spelmogelijkheden die deel uitmaken van het platform Betnation.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
 

Smart Gaming B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven, behalve indien voor een specifieke verwerking anders wordt aangegeven. De vestigings- en contactgegevens van Smart Gaming B.V. zijn:

 

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

www.betnation.nl

[email protected]

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKINGEN
 

Als je Betnation gebruikt, kan Smart Gaming B.V. uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 

☻ Om het leveren van de websites en spellen van Betnation mogelijk te maken;

☻ Om het Betnation platform, je persoonsgegevens en/of onze eigendommen te beveiligen;

☻ Om contact met je te kunnen onderhouden over Betnation of over soortgelijke diensten die wij aanbieden;

☻ Om de kosten voor je gebruik van Betnation bij je in rekening te kunnen brengen en dat te kunnen verwerken in onze financiële administratie;

☻ Om te onderzoeken hoe de verschillende onderdelen van Betnation gebruikt worden, zodat wij problemen kunnen oplossen en verbeteringen kunnen aanbrengen waar nodig;

☻ Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals regels voor het verantwoord aanbieden van kansspelen en anti-witwas-wetgeving;

☻ Om ooit wellicht onze onderneming (incl. goodwill / klantenbestand) te kunnen overdragen, in het kader van een bedrijfsovername of doorstart.

 

GRONDSLAGEN EN BEWAARTERMIJNEN - VERWERKINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR ONZE OVEREENKOMST MET JOU
 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij moeten verwerken om de overeenkomst voor het gebruik van Betnation met je te kunnen aangaan en om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren (artikel 6 lid 1 sub b AVG):

 

☻ Naam

☻ Adres

☻ Woonplaats en land

☻ De verificatie van je naam, adres en woonplaats via IDIN

☻ Geslacht/aanspreekvorm

☻ E-mailadres

☻ IP-adres

☻ Je gekozen gebruikersnaam voor je account

☻ Je gekozen nickname die zichtbaar is voor andere gebruikers op Betnation

☻ De gegevens die wij van de Wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet op de kansspelen (Wok) over u moeten verzamelen om onze diensten aan u te mogen verlenen (zie ook de paragraaf over verwerkingen waartoe wij wettelijk verplicht zijn)

☻ Het identificatienummer waarmee je in onze spelersdatabase wordt aangeduid

☻ Je bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan

☻ Je interacties met onze spelsoftware, zoals:

- De ingestelde taal

- De valuta waarmee je speelt

- De tijden waarop je inlogt, uitlogt en welke spellen je opent

- De identificators van de spelrondes waaraan je deelneemt.

- Waar je klikt/ welke opdrachten je geeft aan het spel en de gekozen instellingen (zoals geluid aan/uit en dergelijke).

- Wat je inzet.

☻ Financiële gegevens in relatie tot spelgedrag, zoals:

- Je tegoedsaldo, wat je inzet en de saldowijzigingen die plaatsvinden als gevolg van je inzet en de uitslag van je spelrondes.

- Wat wij aan je uitbetalen en de belasting die daarover berekend wordt.

☻ De communicatie die je met ons uitwisselt in het kader van het afsluiten en het uitvoeren van je overeenkomst met ons, zoals brieven, e-mails, andere tekstberichten en/of notities of opnames uit telefoongesprekken.

 

Het verstrekken van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tot gebruik van Betnation te kunnen sluiten, zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 sub e AVG. Zonder over deze persoonsgegevens te beschikken, kunnen wij de mogelijkheden van het Betnation platform niet aan je leveren.

 

De bewaartermijn voor de verwerkingen die wij uitvoeren op deze grondslag is: tot drie (3) jaar na het eindigen van je overeenkomst met ons. Je overeenkomst met ons eindigt op het moment dat je account bij Betnation wordt gesloten.

 

Na het eindigen van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar. In sommige gevallen bewaren wij de hierboven genoemde persoonsgegevens langer. Dat is het geval indien wij reden hebben om aan te nemen dat het voor de bescherming van onze rechtspositie noodzakelijk is om bewijsstukken over de totstandkoming en uitvoering van onze overeenkomst te bewaren, of als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren. Zie daarvoor de informatie in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

 

VERWERKINGEN WAARTOE WIJ WETTELIJK VERPLICHT ZIJN
 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij moeten verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten (art. 6 lid 1 sub c AVG):

 

☻ De persoonsgegevens die zijn vervat in onze financiële administratie, namelijk:

Naam, adres en woonplaats;

De bedragen die aan je in rekening zijn gebracht;

De datums waarop wij bedragen aan je rekening hebben gebracht;

De soort diensten waarop de in rekening gebrachte bedragen betrekking hebben, zodat het juiste btw-tarief kan worden bepaald.

☻ De persoonsgegevens die wij moeten verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals:

- Volledige naam, geboortedatum, adres en woonplaats;

- Een scan van je paspoort of ander identiteitsbewijs, of een notering van de aard, uitgiftedatum en het documentnummer van je identiteitsbewijs;

- Als je een zakelijke relatie van ons bent: je functie binnen de organisatie die je tegenover ons vertegenwoordigt en de gegevens omtrent je vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals die in het handelsregister staan;

- De persoonsgegevens uit het UBO-register, als je de UBO van je organisatie bent;

- Of als je een PEP of een naaste geassocieerde van een PEP bent;

- De overige gegevens die noodzakelijk zijn om een accuraat risicoprofiel vast te stellen en de voortdurende controle van de zakelijke relatie en de daarbinnen verrichte transacties uit te voeren zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 sub d Wwft.

De persoonsgegevens die wij moeten verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet op de kansspelen (Wok) en de daarop gebaseerde regelingen, zoals:

 

Art. 4.11, 4.12, 4.16 en 4.18 Besluit kansspelen op afstand en art. 11 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (vaststellen en valideren van je identiteit en raadplegen van CRUKS)

 

☻ Volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats

☻ E-mailadres

☻ Telefoonnummer

☻ Een scan van je paspoort of ander identiteitsbewijs met inbegrip van je BSN;

☻ Je bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan

☻ De unieke identificatiecode die door CRUKS aan je wordt toegekend

 

Art. 4.14 Besluit kansspelen op afstand en art. 14 g, h, i en l Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (grenzen van je speelgedrag)

 

☻ De door jou ingestelde maximale duur van je toegang tot de speelomgeving van Betnation (per dag, week of maand)

☻ De door jou ingestelde maximale stortingen op je speelrekening (per dag, week of maand)

☻ Het door jou ingestelde maximale tegoed op uw speelrekening (op ieder gegeven moment)

☻ De wijzigingen die je aanbrengt in de ingestelde grenzen van je speelgedrag

☻ Eventuele overschrijdingen van de ingestelde grenzen van je speelgedrag

☻ De mutaties op je speelrekening

 

Art. 4.15 Besluit kansspelen op afstand (uw verklaringen)

 

☻ Je verklaring dat u onze vergunningsinformatie, onze algemene voorwaarden, ons preventiebeleid kansspelgerelateerde criminaliteit, de informatie over onze kansspelen (inclusief kostenstructuur), ons verslavingspreventiebeleid en onze klachtenregeling heeft gelezen

☻ Je verklaring dat je handelingsbekwaam bent

☻ Je verklaring dat je uitsluitend voor eigen rekening zult spelen (en dus niet als verlengstuk of tussenpersoon van iemand anders)

☻ Je verklaring dat je je account op Betnation niet zult gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, overtreding van sanctieregelingen of fraude met gebruik van de door Betnation aangeboden kansspelen

☻ Je verklaring dat je zorgvuldig om zult gaan met de identificatiemiddelen waarmee je bij ons inlogt, dat je zult voorkomen dat anderen daar gebruik van maken en dat je onze instructies over de omgang met uw identificatiemiddelen zult opvolgen[1]

 

[1] Op dit moment zijn de identificatiemiddelen waarmee je bij ons inlogt: je gebruikersnaam en je wachtwoord. Houd die goed geheim! Omdat de techniek zich blijft ontwikkelen, kunnen wij in de toekomst andere identificatiemiddelen gaan gebruiken. Ook daar moet je dan zorgvuldig mee omgaan.

 

Art. 5.3 Besluit kansspelen op afstand (onderhoud controledatabank)

 

☻ Een door ons voor je aangemaakte identificatie die niet direct tot je herleidbaar is (pseudoniem)

☻ Je totale inzet en speelwinst per spelsoort

☻ Als je deelneemt aan een spel waarvoor je aan ons een vergoeding moet betalen buiten je inzet in het spel om: het totaal van de vergoedingen die je aan ons verschuldigd bent geworden

☻ De datum, het tijdstip en de aard van de overschrijding van een van de door jou ingestelde grenzen van je speelgedrag

☻ Als wij een of meer interventie(s) hebben gedaan op basis van art. 18 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen: datum, tijdstip, aanleiding voor en aard van de interventie(s)

 

Art. 4.19 en 4.23 Besluit kansspelen op afstand, art. 4.2 Regeling kansspelen op afstand en art. 13 en 14  d,e, f, j, k en m Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (registratie en analyse van je speelgedrag)

 

☻ De momenten waarop je inlogt in de speelomgeving van Betnation (om de frequentie en de duur van je speelsessies vast te kunnen stellen)

☻ Op welke manier er getracht wordt om in te loggen met je account (om geautomatiseerd of ongeautoriseerd inloggen op te kunnen sporen en tegen te kunnen gaan)

☻ Hoe lang je speelt nadat je ingelogd bent (de duur van je speelsessies)

☻ Aan welk spel / welke spellen je deelneemt

☻ Aan welke speelrondes je deelneemt

☻ Wat je inzetten en de speluitkomsten zijn

☻ Wat wij aan je uitbetalen

☻ Als je deelneemt aan een spel waarvoor je aan ons een vergoeding moet betalen buiten je inzet in het spel om: de vergoedingen die je in dat kader aan ons verschuldigd bent geworden

☻ Of wij je account geschorst hebben

 

Art. 18 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en art. 20 en 21 Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (interventies en registratie van interventiemaatregelen buiten de controlebank)

 

☻ Als de gegevens over uw speelgedrag daar aanleiding toe geven, gebruiken wij je contactgegevens of de interface van het Betnation platform om je te waarschuwen over de risico’s van je speelgedrag of om u uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud (een gesprek) als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie

☻ Als wij een persoonlijk onderhoud als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie met je voeren, dan onderzoeken wij in dat gesprek of je door je deelname aan kansspelen schade kunt berokkenen aan jezelf of je naasten. In dat kader kunnen wij je vragen stellen over:

- Je financiële situatie

- Je gezinssituatie

- Je gezondheid

- Je werksituatie

☻ Als wij een persoonlijk onderhoud als bedoeld in artikel 20 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie met je voeren, registreren wij daarover:

- Een controle van je identiteit, waarvoor wij aan het begin van het gesprek enkele controlevragen aan je stellen

- Datum en tijdstip van het persoonlijk onderhoud

- De aanleiding voor het persoonlijk onderhoud

- Eventuele interventiemaatregelen die voorafgaand aan het persoonlijk onderhoud zijn getroffen

- Wat wij met je besproken hebben over:

* je speelgedrag en de ontwikkeling daarvan,

* de gevaren van kansspelverslaving,

* de voorzieningen gericht op beperking van deelname aan kansspelen en mogelijke hulpverlening

* je persoonlijke situatie, om te onderzoeken of je speelgedrag schade aan jezelf of je naasten berokkent of kan berokkenen

- Je reactie op het persoonlijk onderhoud

- De conclusies die wij verbinden aan het onderzoek naar de vraag of je speelgedrag schade aan jezelf of je naasten berokkent of kan berokkenen

- De maatregelen die wij treffen om vervolg te geven aan het persoonlijk onderhoud

☻ Als wij een ander soort interventiemaatregel nemen dan een persoonlijk onderhoud, registreren wij:

- Een controle van je identiteit, waarvoor wij enkele controlevragen aan je kunnen stellen

- Datum en tijdstip van de interventiemaatregel

- De aard van de interventiemaatregel

- De aanleiding voor de interventiemaatregel

- Je reactie op de interventiemaatregel

 

Onze algemene taak tot verslavingspreventie, voortvloeiend uit de Wok en de daaruit voortvloeiende ministeriële regelingen

 

 Informatie over je woonsituatie en financiële positie. Deze gegevens vragen wij op bij CDDN. Wij doen dit, om te beoordelen hoe groot het risico is dat je in de problemen zou kunnen komen door een kansspel te verliezen. Op deze manier geven wij nadere invulling aan onze taak tot verslavingspreventie.

 

BEWAARTERMIJNEN

 

De bewaartermijn voor de gegevens die wij verwerken voor onze financiële administratie is: tot zeven (7) jaar nadat de gegevens hun actualiteit hebben verloren. Dat betekent dat facturatiegegevens worden vernietigd in het achtste boekjaar nadat de facturatie heeft plaatsgevonden. Als wij een doorlopende overeenkomst met je hebben, op grond waarvan wij bedragen bij je in rekening brengen, bewaren wij de overeenkomst ten behoeve van onze fiscale bewaarverplichtingen tot zeven jaar nadat de overeenkomst geëindigd is. Je overeenkomst met ons eindigt wanneer je account op Betnation sluit.

 

De bewaartermijn voor gegevens die wij verwerken voor onze verplichtingen onder de Wwft is: tot vijf (5) jaar na het eindigen van je relatie met ons. Wij beschouwen je relatie met ons in dit kader als geëindigd indien je overeenkomst met ons geëindigd is en daarna een jaar is verstreken zonder dat je ons om heractivatie hebt verzocht.

 

De bewaartermijn voor gegevens die wij verwerken voor onze verplichtingen onder de Wet op de kansspelen, de Wet kansspelen op afstand en de daarop gebaseerde regelingen is: 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat je account bij Betnation gesloten is. Daarop gelden twee uitzonderingen:

 

☻ De gegevens die wij in de controledatabank zetten, worden daar na 12 maanden uit gewist.

☻ Je BSN wordt onmiddellijk na de eerste raadpleging van CRUKS door ons vernietigd. Opvolgende raadplegingen van CRUKS gebeuren op basis van de code die CRUKS bij de eerste raadpleging aan ons meldt.

 

VERWERKINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR EEN GERECHTVAARDIGD BELANG

 

Dit zijn de gegevens die wij verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang:

 

☻ Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om Betnation te kunnen beveiligen tegen misbruik en/of vandalisme, namelijk:

- IP-adres;

- Het land van waaruit je inlogt;

☻ Bepaalde kenmerken van het apparaat dat jegebruikt en de manier waarop je met ons platform interacteert (je ‘device’). Zo controleren wij of de communicatie van je device met onze server eruitziet als normaal gebruik van ons platform.

 

De bewaartermijn voor deze gegevens is: zo lang als nodig is om ons platform effectief te kunnen beveiligen. Hackers passen hun methodes om websites aan te vallen voortdurend aan. Wij moeten de methodes om ons platform te beveiligen daar dus ook regelmatig op aanpassen. Daardoor kan de bewaartermijn van gegevens uit deze categorie variëren.

 

☻ Gegevens met betrekking tot onze rechtsverhouding met jou – bijvoorbeeld communicatie over gemaakte afspraken. Wij kunnen besluiten om zulk soort gegevens te bewaren, indien wij reden hebben om aan te nemen dat dit van belang kan zijn voor onze bewijspositie in het kader van een (dreigend) geschil, of als wij denken dat dit op een andere manier noodzakelijk zal zijn voor de bescherming van onze rechtspositie.

 

Als wij gegevens op deze grond bewaren, is de bewaartermijn: tot onze rechtsverhouding met jou en/of het geschil daarover helemaal is afgewikkeld.

 

☻ Gegevens over de manier waarop je onze website en ons platform gebruikt die noodzakelijk zijn om de gebruikerservaring te kunnen analyseren en verbeteren, zoals bijvoorbeeld:

- De instellingen die je kiest (zoals bijvoorbeeld: geluid aan/uit, animaties aan/uit, en dergelijke)

- De snelheid waarmee je door (keuze)menu’s en invulvelden heen gaat (om te zien of het goed werkt, of dat je ergens ‘vastloopt’)

- Welke andere software je samen met ons platform op je device heeft draaien (om eventuele onderlinge interferentie te kunnen herkennen en oplossen)

 

De analytische gegevens over de manier waarop onze website en ons platform worden gebruikt, worden direct na het verzamelen zo veel mogelijk losgekoppeld van de gegevens waarmee wij deze informatie kunnen herleiden tot personen. De analytische gegevens worden dus vrijwel meteen geanonimiseerd en in een afzonderlijke database opgeslagen voordat wij er verder iets mee doen. 

 

De bewaartermijn voor de analytische gegevens is drie (3) jaar.

 

VERWERKINGEN OP BASIS VAN JE TOESTEMMING

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij als je daar toestemming voor geeft:

 

☻ Je naam, e-mailadres en telefoonnummer voor nieuwbrieven en commerciële communicatie van Betnation

☻ Extra informatie die u aan ons verstrekt, die niet noodzakelijk zijn voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van onze overeenkomst met jou

 

De bewaartermijn voor deze gegevens is: totdat u uw toestemming intrekt.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 

Wij kunnen je persoonsgegeven delen met derden in de volgende gevallen:

 

DELEN MET VERWERKERS
 

Voor sommige onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten schakelen wij dienstverleners buiten onze eigen organisatie in. Wanneer die dienstverleners daarbij ook persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn zij onze “verwerkers”. Wij sluiten dan met hen een verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

 

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 

☻ De aanbieders van de spelsoftware en het centrale platform waarbinnen die spellen draaien (software-as-a-service)

☻ Een hosting provider voor de opslag van gegevens in ons DMS- en CRM-systeem;

☻ Een gespecialiseerd bedrijf voor het veilig scannen, controleren en opslaan van je identiteitsbewijs bij het aanmaken van je account;

☻ Een boekhoudings- en administratiekantoor voor de invoer, opslag en bewerking van gegevens in onze financiële boekhouding;

☻ Een IT-dienstverlener voor het beheer en onderhoud aan onze databases en computersystemen en IT-ondersteuning aan onze medewerkers.

 

Het kan gebeuren dat een verwerker je persoonsgegevens rechtstreeks bij jou verzamelt, namens ons. In zulke gevallen instrueren wij onze verwerker om alleen de persoonsgegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening die wij met die verwerker overeengekomen zijn. Als je daarbuiten nog meer persoonsgegevens verstrekt aan een verwerker van ons, dan doe je dat uit eigen keus; wij zijn in zo’n geval niet de verwerkingsverantwoordelijke voor die extra persoonsgegevens.

 

DELEN OP BASIS VAN WETTELIJKE PLICHT
 

Wij delen je persoonsgegeven met derden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld:

 

☻ Als wij van de wet het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) moeten raadplegen.

 

In het CRUKS wordt bijgehouden welke mensen (vrijwillig of gedwongen) zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen. Als je voor het eerst bij ons een account aanmaakt geven wij aan de beheerder van CRUKS door: je volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en BSN.

 

Bij onze eerste raadpleging van CRUKS geeft het register een unieke CRUKS-identificatiecode voor je aan ons door. Op dat moment verwijderen wij uw BSN. Iedere volgende keer dat je bij ons inlogt, controleren wij of je in het CRUKS staat aan de hand van je CRUKS-identificatiecode.

 

☻ Als de Kansspelautoriteit onze naleving van de Wet op de kansspelen en de Wet kansspelen op afstand en de daarop gebaseerde regelgeving controleert.

 

Wij zijn op grond van de wet verplicht om een speciale Controledatabank met gegevens over het gebruik van onze kansspelen bij te houden. Bij een controle moeten wij de Kansspelautoriteit in ieder geval toegang geven tot deze Welke gegevens in de Controledatabank moeten staan, is geregeld in artikel 5.3 van het Besluit kansspelen op afstand. In bepaalde omstandigheden kan de Kansspelautoriteit ook buiten de controledatabank informatie van ons opvorderen of in beslag nemen.

 

☻ Als er zich een omstandigheid voordoet die leidt tot een meldingsplicht op grond van de Wwft;

☻ Als de politie of een andere opsporingsdienst, de Belastingdienst of een andere autoriteit bevoegdelijk persoonsgegevens bij ons opvordert;

☻ Als een private partij op grond van een wettelijke bevoegdheid gerechtvaardigd aanspraak maakt op afgifte van of inzage in je persoonsgegevens.

 

Als een vordering tot afgifte van je persoonsgegevens bij ons binnenkomt, stellen wij je daarvan op de hoogte, tenzij dat op basis van de wet niet is toegestaan. Een meldingsverplichting op basis van de Wwft mogen wij nooit aan je meedelen.

 

DELEN OP BASIS VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG - BEVEILIGING EN ONZE JURIDISCHE BELANGEN
 

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden zoals onze advocaat en/of een gerechtsdeurwaarder, een (forensisch) accountant, recherchebureau, cyber security- of andere onderzoekers en/of de politie indien dit redelijkerwijs nodig is:

 

☻ om de rechten, eigendommen of de veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;

☻ om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus of anderszins onrechtmatig, ongepast of beledigend gebruik van onze website of het Betnation platform;

☻ om te reageren op een (dreigende) aansprakelijkstelling of andersoortige (dreigende) rechtsgevolgen.

 

Als wij je persoonsgegevens op deze grond delen, stellen wij je daarvan op de hoogte wanneer en voor zover dat niet interfereert met het belang van het onderzoek of de maatregelen waarvoor wij de gegevens moeten delen.

 

FUSIE OF OVERDRACHT VAN ONDERNEMING
 

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden indien wij onze onderneming, of een op zichzelf staand gedeelte daarvan, willen gaan verkopen (al dan niet in het kader van een doorstart) of als onze onderneming wil gaan fuseren met een andere. In de voorbereidende fase van de verkoop of fusie kunnen wij je persoonsgegevens delen met potentiële kopers of fusiepartners. Zodra onze onderneming daadwerkelijk overgedragen wordt of fuseert, delen wij je persoonsgegevens met de definitieve koper of fusiepartner. In de voorbereidende fase van de verkoop proberen wij persoonsgegevens die deel uitmaken van onze ondernemingsinformatie zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

Wij verkopen je persoonsgegevens niet ‘los’, buiten het kader van een ondernemingsoverdracht, aan een organisatie die daar iets heel anders mee gaat doen dan wij.

 

Als wij je persoonsgegevens voor het doel van een ondernemingsoverdracht of fusie aan een derde willen gaan overdragen, stellen wij je daarvan op de hoogte zodra dit kan, zonder de voorbereidende fase van de overdracht of fusie te verstoren.

 

Als wij je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang met een derde delen, en die derde niet reeds op grond van de wet of op basis van een beroepsreglement tot een bij het verstrekkingsdoel passende mate van vertrouwelijkheid verplicht is, sluiten wij met die derde een overeenkomst tot geheimhouding voordat wij de persoonsgegevens verstrekken.

 

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING EN/OF PROFILERING
 

Om de diensten van Betnation aan je te kunnen verlenen, moeten wij een risicoprofiel over je maken. Daarmee voldoen wij aan onze verplichting om verslaving aan kansspelen te voorkomen.

 

Daarnaast vereist de wet dat wij het registreren als je speelgedrag de door jezelf ingestelde grenzen van je speelgedrag overschrijdt. Als onze software een dergelijke overschrijding constateert, kun je een pop up of een andere automatische waarschuwing te zien krijgen. Bij meerdere overschrijdingen kan de software ons waarschuwen dat het tijd is om contact met je te zoeken voor een persoonlijk onderhoud over uw speelgedrag. De automatische monitoring van uw speelgedrag kan op deze manier bepaalde consequenties voor je hebben.

 

Je hebt het recht om een geautomatiseerd aan je speelgedrag gekoppelde consequentie door een mens van vlees en bloed te laten controleren en corrigeren (als dat passend blijkt te zijn). Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het begin en aan het slot van deze privacyverklaring vermeld staan.  

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

 

Je persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER verwerkt. Indien wij persoonsgegevens buiten de EER (laten) verwerken, gebeurt dat zo veel mogelijk in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt.

 

Als wij ons genoodzaakt zien om toch persoonsgegevens te moeten verwerken in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, maken wij gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractsbepalingen, om ervoor te zorgen dat de verwerker bij wie wij de persoonsgegevens plaatsen, deze in overeenstemming met het Europese privacyrecht verwerkt.   

 

Om de spelsoftware te kunnen draaien, moeten er sommige persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika (gewaarborgd met standaardcontractsbepalingen). Het gaat dan bijvoorbeeld om je player ID en je interacties met de spelsoftware. De scan van je identiteitsbewijs en andere gegevens die wij voor onze Wwft-verplichtingen moeten verzamelen, blijven altijd in de EER.

 

BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
 

Smart Gaming B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Wij zorgen ervoor dat deze in lijn blijven met de actuele stand van de techniek. Wij hebben in ieder geval de volgende soorten maatregelen genomen:

 

☻ Wij hebben fysieke maatregelen getroffen in ons bedrijfsgebouw, om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij onze documenten, werkstations en servers kunnen komen. In ons bedrijfsreglement hebben wij afspraken gemaakt om onbevoegde toegang tot en/of verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.

☻ Al onze medewerkers volgen een ISMS training.

☻ Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.

☻ We gebruiken waar nodig SSL (Secure Socket Layer) -technologie om gevoelige informatie en persoonsgegevens (zoals accountwachtwoorden en andere identificeerbare informatie) te versleutelen tijdens verzending.

☻ Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

☻ Er worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, back-ups van persoonsgegevens gemaakt.

☻ Kwetsbaarheden in onze software worden steeds zo snel mogelijk aangepakt.

 

Voor zover wij gebruik maken van Betnation en van derden, die voor ons als verwerker van persoonsgegevens optreden, zijn deze verwerkers tegenover ons contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens te treffen.

 

Hoewel wij onze best doen voor goede beveiliging, moeten wij erop wijzen dat absolute veiligheid bij het opslaan van persoonsgegevens en het verzenden van gegevens via het internet nooit gegarandeerd kan worden.

 

JE RECHTEN
 

Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van je toestemming, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Wij stoppen dan met de betreffende verwerking. De verwerkingen die voordien hebben plaatsgevonden op basis van je eerder verstrekte toestemming, worden niet met terugwerkende kracht onrechtmatig.

 

Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van een gerechtvaardigd belang, heb je  het recht om bezwaar te maken als er voor jou specifieke redenen zijn waarom je belang zich in het bijzonder tegen de verwerking verzet.

 

In alle gevallen heb je het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij over je verwerken, het recht om fouten in je persoonsgegevens te laten verbeteren (‘recht op rectificatie’) en het recht om onterecht verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Als een verwerking onterecht is, maar u de gegevens toch niet meteen wilt laten verwijderen, kun je ook gebruik maken van het recht op ‘beperking van de verwerking’. Een beperking van de verwerking houdt in dat wij je persoonsgegevens wel bewaren, maar verder nergens voor gebruiken.

 

In sommige gevallen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je de door ons verwerkte persoonsgegevens in praktisch hanteerbare digitale vorm van ons kunt ontvangen, of door ons aan een nieuwe dienstverlener kunt laten overdragen. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt en die wij verwerken op basis van je toestemming, of omdat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

 

KLACHTRECHT
 

Als je ontevreden bent over iets wat met onze verwerking van uw persoonsgegevens te maken heeft, verzoeken wij je om dat met ons te bespreken, zodat wij kunnen proberen om het op te lossen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het slot van deze privacyverklaring.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als wij je bezwaar zelf niet binnen een redelijke termijn kunnen oplossen.

 

CONTACT
 

Voor vragen of opmerkingen over onze verwerking van persoonsgegevens, of voor het uitoefenen van je rechten kun je contact met ons opnemen via:

 

Smart Gaming B.V.

Thailandlaan 6

1432 DJ  Aalsmeer

KvK-nummer 84398019

www.betnation.nl

[email protected]

 

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID
 

Ons privacybeleid kan soms veranderen. Wij informeren onze vaste gebruikers daar actief over. Maar als je geen account (meer) bij ons hebt, kunnen wij u niet actief over wijzigingen informeren. Het is dan verstandig om deze pagina regelmatig te controleren, om te zien of er iets veranderd is.

 

De laatste update van ons privacybeleid heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2022.

 

 

 

 

 

Top winnaars

  • {{ winner.game_name }}
    {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}

Top winnaars

  • {{ winner.game_name }}
    {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}